21 sierpnia 2017
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Jarosław Kordaczuk

postać

dnia

Jarosław

Kordaczuk

NOWA MUZYKA POLSKA

LogowanieJSTOR online

JSTOR
Chcesz wejść?
Skontaktuj się z nami!

 

indeks osób (J)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Maciej Jabłoński, muzykolog, organizator życia muzycznego, publicysta, redaktor; ur. 13 lutego 1962, Poznań. W latach 1981-1987 studiował muzykologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1987 roku obronił pracę magisterską pt. Wybrane zagadnienia semiotycznej refleksji nad muzyką w świetle triadyczno-trychotomicznej teorii znaku Charlesa S. Peirce'a, a w 1999 roku uzyskał stopień doktora na postawie pracy pt. Muzyka jako znak. Wokół semiotyki muzyki Eero Tarastiego.
Od 1987 roku pracuje w Zakładzie Muzykologii Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu(przekształconym w 2001 roku w Katedrę Muzykologii), w latach 1987-1999 jako asystent, a od 2000 roku na stanowisku adiunkta. W 1994 roku założył Agencję Artystyczną „Art-Power”, zajmującą się organizacją festiwali i koncertów na terenie Polski i będącą oficjalnym reprezentantem Ewy Podleś w Polsce. Od 1 maja 1992 do 31 sierpnia 1994 był dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu.
Uczestniczył w wielu konferencjach muzykologicznych: w Poznaniu, Warszawie, Radziejowicach, Bydgoszczy, Cremonie, Helsinkach. Brał udział w organizacji wielu konferencji, festiwali i koncertów: zorganizował (wraz z Janem Stęszewskim, z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM w Poznaniu) trzy edycje International Musicological Conferences „Interdisciplinary Studies in Musicology” w Poznaniu (22-25.11.1991, 15-17.10.1993, 26-28.04.1996, 29-30.11.1998), ogólnopolską konferencję muzykologiczną „Twórczość G. Rossiniego w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM, Poznań 28-29.02.1992), międzynarodową konferencję muzykologiczną „Louis Spohr - Werk und Leben” (z ramienia Komisji Naukowej Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, Poznań 4.12.1992), koncert „Res Facta - Muzyka argentyńska” (z ramienia Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, Poznań 5.01.1994), współorganizował pod względem merytorycznym, wraz z prof. Eero Tarastim, „I Polish – Finnish Musicological Symposium” (Helsinki 19-24.11.1994).
Zorganizował (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM w Poznaniu) międzynarodową konferencję muzykologiczną „Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych w XX wieku” (Poznań 14-16.03.1996), festiwal „Tadeusz Szeligowski in memoriam” (Agencja Artystyczna „Art-Power” z ramienia Władz Miasta Poznania i Wojewody Poznańskiego, Poznań 28.02-3.03.1997), I Forum edukacji muzycznej „Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM i Władz Miasta Poznania, 4-6.06.1997), międzynarodową konferencję muzykologiczną „Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło z perspektyw muzyki XX wieku” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM wraz z Akademią Muzyczną w Poznaniu, Poznań 9-11.10.1997), pierwszą konferencję muzykologiczną „Opera polska w XX wieku” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM wraz z Akademią Muzyczną w Poznaniu, Poznań 19-21.03.1998), konferencję muzykologiczną „Adam Mickiewicz a kultura muzyczna XIX i XX wieku” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM wraz z Akademią Muzyczną w Poznaniu, Poznań 22-23.10.1998), współorganizował (z Danutą Jasińską i Marią Harajdą – Wojciechowską) Jubileusz 25-lecia Zakładu Muzykologii IHS UAM w Poznaniu (15 maja 1999), zorganizował konferencję muzykologiczną „Opera polska w XVIII i XIX wieku” (z ramienia Zakładu Muzykologii IHS UAM wraz z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Akademią Muzyczną w Poznaniu, 17-18 maja 1999), konferencję muzykologiczną „Henryk Wieniawski – kompozytor i wirtuoz na tle kultury muzycznej XIX i XX wieku” (z ramienia Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu wraz z Zakładem Muzykologii IHS UAM, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Akademią Muzyczną, Poznań 14-15 kwietnia 2000), konferencję „Muzyka wobec sacrum” w ramach 36 festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna” (z ramienia Związku Kompozytorów Polskich wraz z Zakładem Muzykologii IHS UAM, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Akademią Muzyczną w Poznaniu, Poznań 5-6 kwietnia 2000), konferencję „Muzyka – erotyka – kultura” w ramach 37 festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna” (z ramienia Związku Kompozytorów Polskich wraz z Katedrą Muzykologii UAM, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Akademią Muzyczną w Poznaniu, Poznań 23-25 kwietnia 2002).
Był kierownikiem artystycznym Dni Muzyki G. Rossiniego (z ramienia Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, Poznań 28.02.-3.03.1992, pierwsze polskie wykonanie Messa per Rossini: komentarz muzykologiczny do programu festiwalu), a także dyrektorem artystycznym festiwali Dni Muzyki i Teatru (od 1992: 1-10.10.1992; 1-5.10.1993; 1-6.10.1994 – organizacja Teatr Wielki w Poznaniu; 1-10.10.1995; 22.09-9.11.1996; 7-11.10.1997; 16-23.10.1998; 1-16.10.1999; 29.09.-4.10.2000; 1-5.10.2001 – organizator: Agencja Artystyczna „Art-Power”).
Od 1989 współpracuje w zakresie krytyki muzycznej z periodykami i prasą codzienną: „Ruchem Muzycznym”, „Wprost”, „Gazetą Wyborczą”, „Kurierem Polskim” i „Gazetą Poznańską” oraz Polskim Radiem – Program II, Radiem „Merkury” w Poznaniu oraz Rozgłośnią Radiową we Wrocławiu i Telewizją Polską – Ośrodkami we Wrocławiu i Poznaniu (liczne recenzje, felietony, wypowiedzi). Prowadził cykl 12 audycji pt. 400 lat opery (2000) oraz cykl audycji pt. Rok Giuseppe Verdiego (2002) w Radio Merkury S.A. w Poznaniu. Od 1994 współpracuje z tygodnikiem kulturalnym „Wiadomości Kulturalne”. W 1989 roku opracował pod względem muzykologicznym spektakl „La Carozza” do muzyki W. A. Mozarta dla Teatru Wielkiego w Poznaniu we współpracy z reżyserem Robertem Skolmowskim.
Maciej Jabłoński był członkiem Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (1993-2002), Rady artystycznej ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu (w 1993), Kolegium pedagogicznego Wyższej Szkoły Sztuki Wokalnej w Poznaniu (w 1994), specjalnej komisji ds. Teatru Narodowego powołanej przez Ministra Kultury i Sztuki (od sierpnia do października 1997), Komitetu Honorowego III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. St. Moniuszki w Warszawie (w 1998 i 2001) oraz wice-prezesem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (1999-2001). Jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1992), Komisji Naukowej Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (od 1992), Kolegium redakcyjnego „Res Facta Nova” Warszawa – Poznań (od 1993), członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich (od 1998), członkiem Komitetu Redakcyjnego serii Poznańskie Studia Operowe wydawanej przez PTPN (od 1999), Prezesem Oddziału Poznańskiego Związku Kompozytorów Polskich (od 1999), dyrektorem festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna” (od 1999 roku: 36 edycja Poznań 2000, 37 edycja Poznań 2002), członkiem Rady Artystycznej przy Teatrze Polskim w Poznaniu (od 2000), przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego (od 2002).
Otrzymał dwukrotnie Nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu: za działalność dydaktyczną i organizacyjną II stopnia (1999) oraz za działalność naukowo – badawczą II st. (2000), a za pracę Muzyka jako znak – Nagrodę ks. prof. Hieronima Feichta przyznawaną przez Sekcję Muzykologiczną Związku Kompozytorów Polskich za pracę naukową z dziedziny muzykologii (2000).
twórczość
Rdzeń jego zainteresowań naukowych stanowią semiotyka muzyki, estetyka muzyki, metodologia muzykologii oraz historia i teoria opery.
literatura wybrana
Jabłoński Maciej.w: Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners blaues Who is Who, Zug 2002
publikacje
książki

Krzysztof Meyer: Do i od kompozytora, Ars Nova, Poznań 1994
Krzysztof Meyer: Ein Komponistenportrait, Ars Nova / Bela Verlag, Poznań/ Köln 1998
Między ćwiartowaniem a tłumaczeniem snów. Eseje i ułamki z krytyki muzycznej, Wydawnictwo Poznańskie , Poznań 2011
Music as Sign (International Semiotic Institut, Imatra. Acta Semiotica Fennica, XXXVI, ed. E.Tarasti i in.), Helsinki 2010
Muzyka jako znak: wokół semiotyki muzyki Eero Tarastiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1999
rozprawy

(Prze)moc metafory [wspólnie z Marcinem Poprawskim] w: Studia dedykowane Paolo Emilio Carapezzy na Jego sześćdziesiąte piąte urodziny przez przyjaciół sycylijskich i polskich, „Res Facta Nova” 6 (15), Poznań 2003
Dzieła sztuki to gówienka maleńkie...". Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Musica practica, musica theoretica" (Akademia Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu, 11-13.03.2004), Poznań 2005, s.29-41
„Bez idioty nie sposób nam żyć... (nawet w Holandii)". O zagadce nieśmiertelności chaosu na marginesie „Życia z Idiotą” Alfreda Schnittkego i Wiktora Jerofiejewa w: Muzyka wobec tradycji. Idee - dzieło - recepcja [Księga pamiątkowa Profesor Ireny Poniatowskiej]. Studia pod redakcją Szymona Paczkowskiego, seria „Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis. Seria B”, tom XI, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004
Bonum ex integra causa. A dialog with Mieczysław Tomaszewski’s concept of integral interpretation, "Interdisciplinary Studies in Musicology”, Poznań vol. 12, 2012
Charlesa Seegera wizja muzykologii filozoficznej, „Res Facta Nova” 5 (14). Poznań 2002, s. 39-56
Cierpienie Syreny. Maria Callas w repertuarze ikon kultury XX wieku, „Image” vol.IV, 2006, nr 7/8, s.91-96. [także: „De Musica” XIII 2009]
Dialog z idolami. Trochę myśli niedoczesanych o krytyce muzycznej, „De Musica” 2005 vol. X
Do We Need a New Musicology Paradigm? Some T(h)eoretical Remarks w: Musicology on the Thereshold of the New Millenium. Materiały z międzynarodowej konferencji muzykologicznej Brno 25-27.09.2000 (Hrsg. von P. Macek), Editio Baerenreiter Praha, Brno 2001
Imag(inati)o triumphans. Some remarks on operology and Mariusz Trelinski’s theatre, "Images" vol. II, 2004, nr 3-4, s.156-161
Interpretacja semiotyczna a poznanie muzyki w: „Interpretacja muzyki”. XXVII Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich „Naukowe podstawy interpretacji muzyki”, Warszawa 24-25 kwietnia 1998 (pod red. Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej), Związek Kompozytorów Polskich, Akademia Muzyczna w Warszawie, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998
Is the Opera really sad? The Situation of the Opera Theatres in Poland w: Culture of the Time of Transformation. International Congress (ed. János Brendel, Stanisław Jakóbczyk), WiS Publishers, Poznań 1998
Jak wybrnęliśmy z analizy i jak do niej nie wracać? W: Muzyka jest zawsze współczesna. Księga Pamiątkowa Prof. Alicji Jarzębskiej (pod red. M. Woźnej-Stankiewicz i in.), Musica Jagiellonica , Kraków 2011, s. 803-815
Jerzy Kurczewski – kompozytor w: Jerzy Kurczewski. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin (pod red. Z. Pawlickiego), Ars Nova, Poznań 1994
Jestem ironistką. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (Poznań, 20-22.10.2008), „Forum Muzykologiczne”, ZKP, Warszawa 2009, s.220-225
Kilka uwag o potrzebie muzykologii filozoficznej w: Filozofia muzyki. Studia (pod red. Krzysztofa Guczalskiego), Musica Iagellonica, Kraków 2003
Krytyka muzyczna a etyka interpretacji. W: Krytyka muzyczna (pod red. M. Bristigera, R. Ciesielskiego i in.), Zielona Góra 2009, s. 11-22
Maria Callas: vocal acting and the ergathropic theory of musical work in: Musical Semiotics Revisited, Approaches to musical semiotics 4, “Acta semiotica Fennica XV” (ed. Eero Tarasti), The International Semiotics Institute, Helsinki 2003
Messa per Rossini – uwagi do idei tzw. kompozycji zbiorowej w: Twórczość G. Rossiniego w dwusetną rocznicę urodzin. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Poznań 28-29.02.1992 (pod red. Macieja Jabłońskiego), Ars Nova, Poznań 1993
Między ćwiartowaniem a wykładaniem snów. W: Krytyka muzyczna (pod red. M. Bristigera, R. Ciesielskiego i in.), Zielona Góra 2009, s. 253-261
Między melancholią a ekstazą. O całkiem banalnych rozterkach muzykologa. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (Warszawa, 22-24.10.2009), „Krytyka muzyczna” I, 2010
Music as a Medium of Communication: Two Visions of Musicology, „Interdisciplinary Studies in Musicology”, vol. 7, Poznań 2008, s. 15-34
„Muzyka zdegenerowana”. Uwagi do pewnej wystawy w: Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych w XX wieku. Materiały międzynarodowej konferencji muzykologicznej, Poznań 14-16.03.1996 (pod red. Macieja Jabłońskiego, Janiny Tatarskiej), Poznań 1996
Muzykolog po wstrząsie i rybka Calvina w: Complexus Efferctuum Musicologiae. Studia Miroslao Perz Septuagenario Dedicata (pod red.Tomasza Jeża), Rabid, Kraków 2003
Nie pojmie dobrze teatru ten, kto choć raz nie zobaczył wyśmienitego przedstawienia operowego W: Ko - mediana. Księga Pamiątkowa Prof. Dobrochny Ratajczakowej (pod red. K. Kurek i in), Poznań 2013, s. 169-179
O czym nie można mówić, o tym trzeba mówić z wnętrza...”. Wystąpienie na Seminarium de Musica 22.10.2005, „Res Facta Nova” 9 (18), 2007, s. 187-200
Polish national stereotypes and its cultural determinants. Some remarkes on the operas of Stanisław Moniuszko in the perspective of XXth century "lingustic view of the world" w: Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache. Beitraege zur Kultur Ostmitteleuropas auf der Internationalen Konferenz, Potsdam 26-28.01.2003 (ed. Katrin Berwanger, Peter Kosta), Peter Lang, Frankfurt am Main 2005
Przeciw muzykologii. Wystąpienie na Seminarium de Musica 20.05.2006, „De Musica” 2006
Przyszpilić motyla…Kilka słów o teatrze operowym Mariusza Trelińskiego, „De Musica” XIII 2009
Reinholda Brinkmanna zaproszenie do rozmowy, czyli kto, z jakich powodów i czego oczekuje dziś od muzykologii?, „De Musica” 2004, vol. IX
Rozmowa, muzyka, zło…, ”Muzykalia” VI/ Judaica 1, 2008
Scena interpretacji? w: Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin (pod red. Małgorzaty Janickiej-Słysz, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001
Sens and Meaning. Elements of Jaroslav Jiranek Marxists Semantics of Music w: Interdisciplinary Studies in Musicology (pod red. Macieja Jabłońskiego i Jana Stęszewskiego), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1995
Structure of Musicological Communication. Some Preliminary Remarks w: Interdisciplinary Studies in Musicology: report from the First International Conference, Poznań 21-23.11.1991 (ed. by Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1993
Styl czy maniera? Marii Callas vocal acting jako ucieleśnienie ideału aktorstwa zaangażowanego w teatrze operowym. Referat na XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP (Gdańsk, 21-23.04.2005), ZKP, Warszawa 2005, s.91-98
The Integrity and Interpretation. Some remarks on philosophical musicology, „Res Facta” 12 (21), 2011, s. 63-74
The Musical Iconic Sign. A Theoretical Approach w: Contexts of Musicology. Vol. II. Księga Pamiątkowa Prof. Janowi Stęszewskiemu (pod red. Macieja Jabłońskiego), Ars Nova, Poznań 1998
„Truth in Music”. Theoretical Considerations w: Interdisciplinary Studies in Musicology: report from the Third International Conference, Poznań 26-28.04.1996 (ed. by Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1997
Values and Their Cognition in Charles S. Peirce Semiotics w: Music in the World of Ideas. Księga Pamiątkowa Prof. Michałowi Bristigerowi (pod red. Helen Geyer, Macieja Jabłońskiego i Jana Stęszewskiego), Ars Nova, Poznań 2001
Values and Their Cognition in Charles S. Peirce Semiotics w: Musical Semiotics in Growth (ed. by Eero Tarasti), Indiana Univ. Press., Bloomington 1996
What does semiotics have to say to the opera theatre? Some preliminary remarks in: Musical Theatre - Yesterday, Today, Tomorrow, Ljubliana 2002
artykuły

Adam Mickiewicz a muzyka polska i europejska, „Kronika Wielkopolski” nr 87 październik 1998, s. 1-15
Aktor w teatrze operowym cz. I, „Opcje” 2000 nr 4, s. 52-59
Aktor w teatrze operowym cz. II, „Opcje” 2000, nr 5, s. 65-73
Aktor w teatrze operowym cz. III, „Opcje” 2001, nr 1, s. 37-47
Charlesa Seegera wizja muzykologii filozoficznej, „Res Facta Nova” 2002 nr 5 (14), s. 39-56
Cykl rozmów z kompozytorem Krzysztofem Meyerem, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 8
Cykl rozmów z kompozytorem Krzysztofem Meyerem, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 25
Cykl rozmów z kompozytorem Krzysztofem Meyerem, „Ruch Muzyczny” 1990 nr 16
Cykl rozmów z kompozytorem Krzysztofem Meyerem, „Ruch Muzyczny” 1991 nr 12
Eero Tarastiego semiotyka muzyki, „Res Facta Nova” 1994 nr 1 (10), s. 42-48
Głód w operze, „Wiadomości Kulturalne” nr 3 (34), 15.01.1995
Holistyczne koncepcje semiotyczno-muzyczne, „Muzyka” XXXV, 1990 nr 4, s. 49-59
Kultura: odruch czy myśl?, „Wiadomości Kulturalne” nr 39 (123), 29.10.1996
Menedżerowie kultury, „Wiadomości Kulturalne” nr 30, 23.07.1995
Muzyka w perspektywie semiotycznej, „Muzyka” XXXV, 1990 nr 4, s. 39-51
Muzykologia jako pisanie i mówienie namiętności, „De Musica”, 2003
Nauczyciel i przyjaciel... O Jerzym Kurczewskim, „Wiadomości Kulturalne”, 24.09.1995
Nauczycielu, ucz się sam ...?, „Wiadomości Kulturalne”, nr 1 (185), 7.01.1996
Nie jestem moralistą Rozmowa z Florianem Dąbrowskim, „Ruch Muzyczny”, 4.10.1998
O kształt teatru operowego Rozmowa z dyrygentem Mieczysławem Dondajewskim, „Ruch Muzyczny” 1992
O narracji w muzyce i O przestrzeni w muzyce Wybór i tłumaczenie tekstów Eero Tarastiego [wraz z Anną Melerowicz], „Res Facta Nova” 1994 nr 1 (10)
Ograniczające koncepcje semiotyczno-muzyczne, „Muzyka” XXXVI, 1991 nr 1, s. 69-82
Opera narodowa znaczy sztuka przetrwania I cz., „Muzyka 21” 2001 nr 3, s.27-28
Opera narodowa znaczy sztuka przetrwania II cz., „Muzyka 21” 2001 nr 4, s. 54-56
Opera nie musi być patetyczno-narodowa, „Wiadomości Kulturalne” nr 2 (23), 8.01.1995
Polacy nie muszą być głusi. O duńskiej karcie muzyki, „Wiadomości Kulturalne” nr 19, 2.10.1994
Problem umuzykalnienia społeczeństwa, „Wiadomości Kulturalne” nr 31 (167), 3.08.1997
Rossini zamiast Rossiniego Komentarz do programu Teatru Wielkiego: G. Rossini, Semiramide. Premiera 28.05.1994 (pod red. Katarzyny Liszkowskiej), Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Poznań 1994
Sens i znaczenie. Elementy marksistowskiej semantyki muzyki Jaroslava Jiranka, „Muzyka” XXXVII, 1992 nr 3, s. 53-65
Teatr operowy – ale jaki?, „Ruch Muzyczny” 1998 nr 4
W sprawie pojęcia „prawdy” w muzyce, „Sztuka i Filozofia” 1998 nr 15, s. 138-149
Wdziełowstąpienie, „Opcje” 1998 nr 2, s. 5-7
Wielka idealizacja. Teatr Narodowy 1996-2001, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 21
Wmyślanie się w muzykologię, „Res Facta Nova” 2002 nr 5 (14), s. 57-108
Zajeżdżony Pegaz, „Wiadomości Kulturalne” nr 14, 28.08.1994
redakcje naukowe

Opera polska w XX wieku [wspólnie z Haliną Lorkowską i Janem Stęszewskim], Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1999
Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku [wspólnie z Janem Astriabem i Janem Stęszewskim], Poznań 1999
Contexts of Musicology [wspólnie z Danutą Jasińską, Bożeną Muszkalską i Ryszardem Wieczorkiem], vol. 1, Ars Nova, Poznań 1997
Contexts of Musicology [wspólnie z Danutą Jasińską, Bożeną Muszkalską i Ryszardem Wieczorkiem], vol. 2, Ars Nova, Poznań 1998
Florian Dąbrowski. Pisma o muzyce [wspólnie z Janem Stęszewskim], Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1998
Henryk Wieniawski. Kompozytor i wirtuoz na tle kultury muzycznej XIX i XX wieku [wspólnie z Danutą Jasińską], Rhytmos, Poznań 2000
Interdisciplinary Studies in Musicology [wspólnie z Janem Stęszewskim], t. I, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1993
Interdisciplinary Studies in Musicology [wspólnie z Janem Stęszewskim], t. II, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,, Poznań 1995
Interdisciplinary Studies in Musicology [wspólnie z Janem Stęszewskim], t. III, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1997
Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych w XX wieku Materiały międzynarodowej konferencji muzykologicznej, Poznań 14-16.03.1996 [wspólnie z Janiną Tatarską], Ars Nova, Poznań 1996
Mickiewicz i muzyka. Słowa – dźwięki – konteksty [wspólnie z Teresą Brodniewicz i Janem Stęszewskim], Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2000
Music in the World of Ideas Księga Pamiątkowa Prof. Michała Bristigera [wspólnie z Helen Geyer i Janem Stęszewskim], Ars Nova, Poznań 2001
Muzykologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999: tradycje, działalność, dokumentacja [wspólnie z Danutą Jasińską i Janem Stęszewskim], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999
Opera polska w XVIII i XIX wieku [wspólnie z Janem Stęszewskim i Janiną Tatarską], Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000
Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych [wspólnie z Janem Stęszewskim], Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1997
Res Facta Nova 1 (10), Ars Nova / Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1994
Res Facta Nova 2 (11), Ars Nova / Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1997
Res Facta Nova 3 (12), Ars Nova / Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1998
Res Facta Nova 4 (13), Ars Nova / Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2001
Res Facta Nova 5 (14), Ars Nova / Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002
Twórczość G. Rossiniego w dwusetną rocznicę urodzin Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Poznań 28-29.02.1992, Ars Nova, Poznań 1993
Twórczość G. Rossiniego w dwusetną rocznicę urodzin Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Poznań 28-29.02.1992, Ars Nova, Poznań 1993
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Czy muzykologia może być zbawiona? O potrzebie nowego paradygmatu Streszczenie, Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce PTPN za rok 1991, nr 109, s. 185-187
Joseph Kerman, Musicology Recenzja, „Muzyka” 1992 nr 1, s. 87-90
o naskontaktnasi mecenasi

Copyright © 2002-2011 Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Informujemy, że strona polmic.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy naszego serwisu mogą określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony, wyrażają oni zgodę na używanie cookie.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information