Polmic - FB

indeks osób (K)


Konkurs kompozytorski na kotły i elektronikę – Poznań 2015


Organizator:  Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu - Katedra Kompozycji i Katedra Perkusji

Regulamin

§ 1.
Organizatorem konkursu jest Katedra Kompozycji oraz Katedra Perkusji Akademii Muzycznej w Poznaniu.

§ 2.
Tematem Konkursu jest utwór na kotły i elektronikę o czasie trwania nie krótszym niż 5 i nie dłuższym niż 8 minut.
Pojęcie elektronika rozumiane jest jako szerokie spektrum dźwięków generowanych elektroakustycznie. Zakres użycia środków elektroakustycznych jest dowolny.

§ 3.
Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego im. Jerzego Zgodzińskiego.

§ 4.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla twórców, którzy do dnia 31.12.2015 nie ukończą 35 roku życia.

§ 5.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę kompozycji.

§ 6.
Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

§ 7.
Nadesłane utwory nie mogą być do dnia rozstrzygnięcia konkursu publicznie prezentowane ani publikowane.

§ 8.
Należy nadesłać jeden egzemplarz kompozycji wraz z nagraną warstwą elektroakustyczną na płycie CD. Kompozycje muszą być opatrzone tytułem i oznaczone godłem. Do przesyłki należy dołączyć następujące dane w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym co kompozycja godłem:
a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania
c) numer telefonu
d) adres e-mail

§ 9.
Prace konkursowe (partytura, CD) należy dostarczyć na adres:
Katedra Kompozycji z dopiskiem " Konkurs Kompozytorski"
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań
do dnia 24.06.2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

§ 10.
Oceny nadesłanych kompozycji dokona Jury składające się kompozytorów i perkusistów obu Katedr. Werdykt Jury jest niepodważalny.

§ 11.
Jury wyłoni jeden zwycięski utwór, który stanie się utworem obligatoryjnym w I etapie Konkursu Perkusyjnego. Utwór zostanie wydany drukiem.

§ 12.
Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na dzień 02.07.2015.

§ 13.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Kontakt:

Zbigniew Kozub z@zbigniewkozub.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.