Polmic - FB

ogłoszenia różne

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

FCzPrezydent Miasta Częstochowy Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana z siedzibą przy ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa.

1. Niezbędne wymagania:

1) wykształcenie wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych,

2) minimum 5-letni staż pracy zawodowej,

3) minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością muzyczną,

4) brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) korzystanie z pełni praw publicznych,

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.),

8) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych,

9) przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zakresu działalności filharmonii,

2) znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy,

3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,

5) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

6) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

7) znajomość przepisów ustawy kodeks pracy,

8) umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań,

9) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

10) znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,

11) umiejętność kierowania zespołem,

12) zdolności organizacyjne,

13) umiejętność negocjacji,

14) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

15) kreatywność,

16) komunikatywność,

17) umiejętność działania w warunkach dużego obciążenia stresem.

3. Mile widziane:

Mile widziana znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji. Kandydaci posiadający dokumenty potwierdzające znajomość ww. języków obcych proszeni są o dołączenie skanu lub kopii tych dokumentów do składanej oferty.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

1) zarządzanie filharmonią i reprezentowanie instytucji na zewnątrz,

2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

3) odpowiedzialność za działalność programową i realizację zadań,

4) przedstawianie organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

5) gospodarowanie mieniem filharmonii.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem,

2) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

3) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

w tym:

a) dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 5 – letniego stażu pracy,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 3 - letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością muzyczną,

4) kwestionariusz osobowy - kompletnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem,

5) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

9) oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.) - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

11) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, opatrzony własnoręcznym odręcznym podpisem, zawierający w szczególności następujące elementy:

• misję i wizję,

• cele strategiczne,

• cele długoterminowe (minimum na trzy sezony artystyczne) i krótkoterminowe (w skali jednego sezonu artystycznego) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia,

• koncepcję finansowania działalności Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana w Częstochowie umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

6. Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub ePUAP ( www.epuap.gov.pl ), pocztą lub bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nie otwierać - Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej”, w terminie od dnia 28 lutego 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Częstochowy).

Kandydat może uzyskać informacje na temat działalności Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana oraz dokumenty dotyczące warunków organizacyjno - finansowych funkcjonowania ww. instytucji, w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A, pok. 13, a także może kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu 34 37 07 327.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku.

7. Osoby, które złożą ofertę poinformowane zostaną o wyniku rozpatrzenia ofert. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o dokładnym jego terminie i szczegółach procedury konkursowej.

Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie w formie elektronicznej, dlatego prosi się kandydatów o podanie adresu e-mail do kontaktu w sprawie procedury konkursowej.

Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać pod nr telefonu: 34 37 07 228 lub pod numerem 34 37 07 286.

8. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl 

Z up. Prezydenta Miasta Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.