Polmic - FB

nasze projekty

Opracowanie i profilaktyka konserwatorska nowo odnalezionych akt Archiwum Związku Kompozytorów Polskich

logo APDzięki dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2022” w drugiej połowie roku 2022 mogliśmy kontynuować prace rozpoczęte rok wcześniej, kiedy to przy wsparciu NDAP w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2021” realizowany był projekt „Archiwum Związku Kompozytorów Polskich – opracowanie i profilaktyka konserwatorska”. Prace dotyczą akt ZKP z lat 1945 –1989 i polegają na porządkowaniu dokumentów, tworzeniu nowego, spójnego inwentarza oraz zabezpieczaniu archiwaliów przed zniszczeniem zgodnie z aktualnymi wymogami konserwatorskimi.

W roku 2021 Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich zostało uporządkowane, stworzony został nowy, ujednolicony inwentarz w wersji cyfrowej, dostępnej online (w miejsce dotychczas używanej księgi funkcjonującej wyłącznie w wersji papierowej, złożonej z cząstkowych spisów zdawczo-odbiorczych tworzonych i dokładanych w kolejnych dekadach), a także zabezpieczony zgodnie z wymogami konserwatorskimi, tzn. zgodnie ze standardem technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku. Jednocześnie zasób archiwalny został przeniesiony do bardziej odpowiednich szaf, gdzie jest łatwiej dostępny i mniej narażony na przypadkowe uszkodzenia, np. podczas wyjmowania w celu udostępnienia.

ZKPW roku ubiegłym zajęliśmy się materiałami odnalezionymi podczas realizacji pierwszego etapu prac, nieujętymi w spisach i nieobecnymi w dotychczas używanej księdze. Są wśród nich m.in. dokumenty dotyczące działalności koncertowej i innych przedsięwzięć Zarządu Głównego, Oddziałów Terenowych, Koła Młodych oraz Sekcji Muzykologów ZKP, głównie w drugiej połowie lat 80., w tym korespondencja oraz liczne wycinki prasowe.

Wzbogacony o nowe pozycje inwentarz Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich jest dostępny w formie bazy danych na portalu Zbiory społeczne prowadzonym przez Centrum Archiwistyki Społecznej, a także w formie pliku pdf na stronach bibliotekazkp.org.pl oraz www.polmic.pl. Dzięki temu osoby zainteresowane mogą wstępną kwerendę przeprowadzić samodzielnie, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, a umawiając się na wizytę w naszej czytelni, mogą przedstawić gotowy plan działań.

Nowy inwentarz różni się od starego nie tylko formą cyfrową. Został on również przebudowany. Stworzono jednolitą klasyfikację rzeczową o zalecanej strukturze hierarchicznej oraz spójny układ sygnatur. Nowy podział zasobu na serie, podserie i jednostki archiwalne ma swoje odzwierciedlenie zarówno w inwentarzu, jak i w w całkowicie nowych rozmieszczeniu na półkach.

Jednocześnie digitalizujemy zbiory oraz publikujemy skany wybranych dokumentów na portalu Zbiory społeczne, wraz z opracowaniem (w tym z indeksami osobowymi, rzeczowymi i geograficznymi). Prace te będą kontynuowane w miarę naszych możliwości czasowych, organizacyjnych i finansowych.

Zapraszamy do obejrzenia:

  • Inwentarz Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich plik pdf,
  • Tablica starych i nowych sygnatur plik pdf.