Polmic - FB


ogłoszenia

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: skrzypce tutti i obój

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska: "skrzypce tutti" i "obój". Przesłuchania odbędą się 9 marca 2020 w Warszawie, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Studio S3.

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową. Link do rejestracji: https://bit.ly/2lSyTLU 

Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim, podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie: https://sinfoniaiuventus.pl/przesluchania/)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 marca 2020 roku.

W przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu kandydat zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegółowe informacje – na stronie: https://sinfoniaiuventus.pl/przesluchania/ 

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

FKZarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego wojewódzkiej instytucji kultury – Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Kandydaci swój udział w konkursie mogą zgłaszać do 3 marca 2020 roku.

Z dniem 31 sierpnia br. upływa okres powołania Pana Bogdana Toszy na stanowisku Dyrektora Naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zgodnie z Uchwałą Nr 1583/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Województwo Małopolskie podjęło decyzję o wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego instytucji w drodze konkursu.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa w składzie: trzech przedstawicieli organizatora (w tym przewodniczący), dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych (działających w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie) oraz dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Filharmonię.

Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 3 marca 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (ul. Racławicka 56 w Krakowie) lub przesłać na adres:

• Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz te dotyczące wymagań dostępne na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,331120,2020.html 

Nabór do projektu stypendialnego composer.pl Agaty Zubel i Michała Moca

ZubelAgata Zubel i Michał Moc ogłosili nabór do drugiej edycji programu stypendialnego composer.pl. Na młodych kompozytorów do 35. roku życia czekają dwa miejsca na dalekiej Islandii od 28 września do 12 października 2020 roku.

Kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczestników:

  • list motywacyjny o autentycznie osobistym charakterze, ukazujący oczekiwania i wyobrażenia odnośnie wyjazdu w kontekście wcześniejszych poszukiwań twórczych, autorefleksji o bieżącym etapie własnej drogi artystycznej, atutach, które świadczą o sile kandydatury w świetle pomysłu rezydencji;
  • znajomość języka angielskiego;
  • bezwarunkowa zgoda na założenia rezydencji, otwartość na różnorodność świata, szacunek dla lokalnych tradycji i prawa.

Dotychczasowy dorobek twórczy nie jest kluczowym kryterium. Do maila z listem motywacyjnym należy dołączyć do wglądu jedną reprezentatywną własną partyturę (w wersji elektronicznej, może być to skan rękopisu).

List motywacyjny oraz partyturę należy przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przed upływem terminu zgłoszeń (w roku 2020 do 15 kwietnia).

Informacje o stypendiach dostępne są na stronie http://composer.pl/ 

Konkurs na dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

PFBZarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Głównym zadaniem dyrektora PFB będzie kierowanie całokształtem działalności samorządowej instytucji artystycznej. Nowy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych.

Od kandydata wymagane jest udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny) oraz co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach artystycznych lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym.

Preferuje się kandydatów mających wykształcenie i kwalifikacje w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową filharmonii; stopnie i tytuły naukowe w jednej z dziedzin związanych z muzyką; międzynarodowe kontakty w świecie artystycznym; znajomość przynajmniej jednego języka obcego; znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego i przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, zagadnień z zakresu prawa pracy i finansów publicznych, pozyskiwania i wydatkowania funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE.

Zarząd Województwa Pomorskiego zmienił termin rozpatrzenia złożonych ofert i zakończenia postępowania konkursowego związanego z przeprowadzeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Termin ten został określony do dnia 30 czerwca 2020 roku (Uchwała nr 321/140/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia br).

Szczegółowe informacje – na stronie https://www.filharmonia.gda.pl/pl/aktualnosci/1097-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-polskiej-filharmonii-baltyckiej-w-gdansku 

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: wiolonczele i kontrabasy

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska „Wiolonczele tutti” i „Kontrabasy tutti”. Termin przesłuchania: 13 lutego 2020 roku. Przesłuchania odbędą się w stolicy, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Studio S3.

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową. Link do rejestracji: https://bit.ly/2lSyTLU 

Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim i podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/przesluchania/)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 lutego 2020 roku.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegółowe informacje – na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/przesluchania/