Polmic - FB

szkoła (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu


pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

tel. (+48 71) 355 55 43

fax (+48 71) 355 28 49

e-mail: studia@amuz.wroc.pl

www: www.amuz.wroc.pl


Dzieje Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego sięgają listopada 1948 roku, gdy staraniem działaczy Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego powołana została we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Była to wówczas piąta wyższa uczelnia Wrocławia i zarazem siódma wyższa szkoła muzyczna w Polsce. Początkowo prowadziła wyłącznie Wydział Pedagogiczny; w roku 1949 powstał Wydział Wokalny, w 1950 - Wydział Instrumentalny oraz Wydział Teorii i Dyrygentury, poszerzony w roku 1951 o sekcję kompozycji.

Czterowydziałowa struktura utrzymała się zasadniczo w całej historii Uczelni, podlegając zmianom jedynie w latach 1954-1955 i 1987-1990. Od roku 1972 rozszerzono profil kształcenia, powołując Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej (w latach 1983-1986 przekształcony w Instytut Muzykoterapii) - pierwszą placówkę badawczą w tej dziedzinie w Polsce.

W 1981 roku Uczelnia zmieniła status z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej na Akademię Muzyczną; wówczas nadano jej imię wybitnego wirtuoza skrzypiec – Karola Lipińskiego. Szczególnie ważnym faktem w najnowszej historii Akademii stała się zmiana siedziby w 1993 na nowy gmach przy pl. Jana Pawła II (dawny pl. 1 Maja).

W roku 1998 Uczelnia obchodziła jubileusz 50-lecia. Uroczystość tę uczczono przyznając dyrygentowi Tadeuszowi Strugale – absolwentowi Uczelni – pierwszy w historii Akademii doktorat honoris causa. Rok później kolejnym honorowym doktorem Akademii został Kurt Masur – również dyrygent, dyrektor Filharmonii Nowojorskiej, w roku 2000 doktoraty h.c. nadano śpiewczce Marii Fołtyn i Wojciechowi hr. Dzieduszyckiemu. W latach kolejnych zaszczytny tytuł przyznano śpiewaczce Teresie Żylis-Gara, dyrygentowi Stanisławowi Skrowaczewskiemu, rosyjskiemu pianiście Wiktorowi Mierżanowowi, Maestro Gabrielowi Chmurze, Eugeniuszowi Sąsiadkowi, a ostatnio Mieczysławowi Tomaszewskiemu.

W październiku 2009 roku Uczelnia zakończyła nową inwestycję – został oddany do użytku budynek D, nowa siedziba Zakładu Muzyki Jazzowej. W 2013 roku uczelnia obchodziła 65-lecie istnienia. Ważnym wydarzeniem Roku Jubileuszowego było oddanie do użytku kolejnej inwetsycji – budynku E, mieszczącego między innymi nowoczesną Sala Koncertową. W ten sposób, w sercu Wrocławia, powstał nowoczesny Kampus Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego zajmuje w środowisku akademickim i artystycznym stolicy Dolnego Śląska znaczące miejsce. Jest jedyną w całym regionie Uczelnią, kształcącą profesjonalnych artystów muzyków, którzy podejmując pracę w orkiestrach, zespołach chóralnych i kameralnych, prowadząc niezliczone zespoły w ruchu amatorskim, kształcąc dzieci i młodzież w szkołach muzycznych i ogólnokształcących, prowadząc badania nad różnymi aspektami wykonawstwa i twórczości muzycznej, tworząc nowe dzieła muzyczne czy też oddziałując terapeutycznie poprzez muzykę (muzykoterapia) – dbają o to, by muzyka zajmowała należne jej miejsce w naszym życiu.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Akademia Muzyczna we Wrocławiu jest ważnym ośrodkiem naukowym i badawczym. Pracami badawczymi kierują w uczelni katedry i zakłady, skupiające nauczycieli akademickich poszczególnych specjalności. W Akademii regularnie odbywają się organizowane przez poszczególne katedry i zakłady konferencje, sesje, sympozja i seminaria naukowe. Akademia stanowi centrum badań nad różnorodnymi aspektami kultury muzycznej Śląska w perspektywie historycznej i współczesnej (cykl konferencji na temat: „Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej”) oraz nad życiem i twórczością Karola Lipińskiego (cykl „Karol Lipiński – życie, działalność, epoka”); prowadzi prace naukowe z zakresu teorii muzyki (cykl konferencji pt. „Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis”, cykl konferencji na temat kształcenia słuchu), muzykoterapii, pedagogiki muzycznej oraz wykonawstwa muzyki wokalnej (między innymi „Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej") i instrumentalnej (w tym „Technika gry na instrumentach dętych"). Materiały z konferencji ukazują się w publikowanych cyklicznie Zeszytach Naukowych oraz w licznych wydawnictwach monograficznych.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Akademia Muzyczna we Wrocławiu prowadzi niezwykle bogatą działalność artystyczną. Rocznie organizowanych jest około 500 imprez, wśród których znajdują się koncerty symfoniczne, kameralne, koncerty klas instrumentalnych i wokalnych, koncerty oratoryjno-kantatowe, koncerty chóralne, koncerty jazzowe, spektakle operowe oraz inne spektakle sceniczne, koncerty prezentujące dorobek kompozytorów związanych z uczelnią, a także audycje umuzykalniające dla dzieci. Akademia systematycznie organizuje festiwale muzyczne, m.in.: Festiwal Wyobraźni Muzycznej mYear oraz cykle koncertowe: „Wtorki muzyczne", „Estrada absolwentów", „Koncerty Dyplomantów". Najważniejszymi formacjami artystycznymi uczelni są: Akademicka Orkiestra Symfoniczna, Akademicka Orkiestra Kameralna, Awangardowa Orkiestra Akademii Muzycznej „Sound Factory Orchestra", Akademicka Orkiestra Dęta, Akademicka Orkiestra Barokowa, Akademicki Chór „Feichtinum", Chór im. Stanisława Krukowskiego, Chór Kameralny „Senza Rigore" oraz Big-Band. W Akademii działają także liczne zespoły kameralne. Szereg inicjatyw artystycznych realizowanych jest we współpracy z uczelniami zagranicznymi i krajowymi. Studenci chętnie angażują się w przeróżne przedsięwzięcia muzyczne, uczestnicząc w wykonaniach wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych, w warsztatach, kursach i konkursach, ogólnopolskich i międzynarodowych. Miarą osiągnięć Akademii mogą być sukcesy jej studentów i absolwentów, stale zdobywających nagrody na liczących się konkursach muzycznych w kraju i za granicą.


 Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Celem kształcenia w sekcji kompozycji jest wszechstronny rozwój młodego twórcy-kompozytora, kształtowanie jego artystycznej osobowości i ukierunkowanie twórczych zainteresowań. Sekcja dyrygentury symfonicznej kształci studentów przygotowując ich do prowadzenia orkiestr symfonicznych i kameralnych, zespołów wokalno-instrumentalnych i operowych. Sekcja teorii muzyki kształci przyszłych nauczycieli przedmiotów teoretycznych dla potrzeb szkolnictwa muzycznego. Absolwenci wyposażeni zostają w merytoryczny i metodologiczny warsztat, niezbędny do podejmowania pracy badawczej w zakresie teorii muzyki oraz działalności w zakresie publicystyki i krytyki muzycznej. Studia muzykoterapeutyczne przygotowują specjalistyczną kadrę muzykoterapeutów na potrzeby placówek leczniczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i resocjalizacyjnych, a także potencjalnych przyszłych pracowników naukowo-badawczych.

Wydział Instrumentalny
Studia zapewniają intensywne doskonalenie warsztatu muzycznego oraz opanowanie szerokiego repertuaru i dają możliwość częstego prezentowania go przed publicznością.

Wydział Wokalny
Wydział kształci śpiewaków w dwóch specjalnościach: wokalno-aktorskiej i pieśniarsko-oratoryjnej. Wyboru specjalności studenci dokonują po trzecim roku. Różnią się one przede wszystkim doborem repertuaru w ramach przedmiotów kierunkowych: śpiew solowy, opracowanie sceniczne partii operowych dla studentów pierwszej specjalności oraz opracowanie oratoriów, kantat i cyklów pieśni dla studentów drugiej specjalności.

 

aktualizacja: 2002 (iz), 2017 (wa)