Polmic - FB

szkoła (U)

A I K M N O P S U W Z

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Wydział Istrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku


ul. Kawaleryjska 5

15-324 Białystok

tel. (+48 85) 742 15 07

fax (+48 85) 742 55 71

tel./fax (+48 85) 742 85 08

e-mail: rektorat@chopin.man.bialystok.pl

www: chopin.man.bialystok.pl


Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku stanowi szczególną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest jedyną tego typu placówką w Polsce po wschodniej stronie Wisły. Posiada odrębność organizacyjną określoną regulaminem uchwalonym przez Senat UMFC.

Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego w białostockiej Filii ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie miała miejsce 16 listopada 1974 roku w sali widowiskowej gmachu Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie Legionowej). Uroczystości przewodniczył i w imieniu uczelni warszawskiej otwarcia dokonał rektor prof. Tadeusz Wroński. Pierwszym kierownikiem Filii został dr Rafał Nowacki - pianista, pedagog warszawskiej PWSM. Filia nie dysponowała w tym czasie własną siedzibą. Przez 13 lat korzystała z pomieszczeń Zespołu Placówek Kształcenia Artystycznego, gdzie dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia systemem wieczorowym. Dwanaście lat później, w roku 1986, utworzono stanowisko samodzielnego prorektora do spraw Filii, pracującego w Białymstoku; objął je prof. Juliusz Borzym. Rok później oddany został nowy gmach Filii przy ul. Kawaleryjskiej będący dotąd jej siedzibą wraz z nowoczesnym Domem Studenta (uruchomionym w 1995 roku). Uczelnia stała się centrum kształcenia o zasięgu ponadregionalnym. Coraz częściej studia na Filii podejmuje młodzież z dalszych regionów Polski (Śląsk, Lubelszczyzna, Warmia i Mazury), a nawet stypendyści zagraniczni (m.in. z Białorusi, Armenii, Korei Południowej). Na podstawie uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina z dnia 29.01.2007 roku przemianowano Filię w zamiejscową jednostkę organizacyjną Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina i nadano jej nazwę Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku. W kwietniu 2008 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy Uczelni macierzystej. Jednostka otrzymała nazwę Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku.

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku – jako jedna z nielicznych wyższych uczelni o profilu artystycznym makroregionu północno-wschodniej Polski – stanowi ośrodek wielu ważnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym. Pierwszoplanową formą działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dla szkolnictwa artystycznego i ogólnokształcącego stopnia podstawowego i średniego, a także wyższego. Oferta edukacyjna Wydziału skierowana jest ponadto do profesjonalnych muzyków – pedagogów, czego wyrazem są organizowane regularnie od wielu lat seminaria specjalistyczne i warsztaty artystyczne, prowadzone przez wybitnych artystów z kraju i zagranicy, a także studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych w szkole muzycznej I stopnia (do tej pory na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uruchomione były dwie edycje, dzięki którym odpowiednie kwalifikacje uzyskało 64 nauczycieli). Absolwenci Wydziału w przeważającej większości podejmują pracę pedagogiczną; niektórzy znajdują też zatrudnienie w instytucjach artystycznych regionu (Opera i Filharmonia Podlaska, Łomżyńska Orkiestra Kameralna, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, Suwalska Orkiestra Kameralna), a także w placówkach oświatowych, kulturalnych i artystycznych w innych miastach Polski. Nieliczni absolwenci znajdują również zatrudnienie za granicą.

Białostocki Wydział UMFC prowadzi również bogatą działalność koncertową. Organizuje stałe cykle cotygodniowych koncertów otwartych dla publiczności – „Wtorki w Akademii" z udziałem wykładowców Wydziału oraz wybitnych artystów krajowych i zagranicznych. Studenci występują w cyklu środowym a także w koncertach orkiestr – smyczkowej i symfonicznej oraz w programach oratoryjno-kantatowych. Uczelnia bierze udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych i naukowych, sprzyjających integracji środowiska akademickiego naszego miasta. Od lat współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku (oferując jego słuchaczom regularne koncerty i wykłady), współuczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez stowarzyszenie Caritas Polska, bierze też udział w licznych imprezach kulturalno-naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, takich jak np. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Moniuszkowski Festiwal Podlasia, Dni Tichnerowskie.

Od 1991 roku przy Wydziale działa tzw. „szkoła ćwiczeń” (Filia PSM I stopnia Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku), w której studenci prowadzą zajęcia z uczniami – pod opieką wykładowców – zdobywając w ten sposób konieczne doświadczenia pedagogiczne.

Przy Uczelni od 1992 roku działa również Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku (obecnie Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego), które stanowi cenne wsparcie dla wielu podejmowanych w uczelni inicjatyw twórczych. (m.in. pomaga w organizacji Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych, współfinansuje zakup instrumentów, wspiera akcję koncertową oraz nadzoruje zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach których studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej realizują praktyki pedagogiczne oraz wdrażają własne projekty edukacyjne).