Polmic - FB

centraum kulturalne (S)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Samorządowe Centrum Kultury


al. Niepodległości 7

39-300 Mielec

tel. (+48 17) 586 23 73

e-mail: kultura.mielec@ptc.pl

www: www.kultura.mielec.ptc.pl


Samorządowe Centrum Kultury jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Mielec, utworzoną na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 października 1997 r. Strukturę organizacyjną SCK tworzą następujące jednostki: Dom Kultury, Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna. Siedzibą główną SCK jest budynek przy Alei Niepodległości 7. Od momentu powstania dyrektorem tej instytucji jest Jacek Tejchma.
Do podstawowych zadań SCK należy edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz koordynowanie działalności kulturalnej w Mielcu z ofertą kulturalną innych ośrodków kultury w kraju i za granicą.
Główne obszary działalności SCK związane z realizacją statutowych zadań to: organizacja imprez, wystaw i innych form aktywności kulturotwórczej; prowadzenie zespołów artystycznych, warsztatów i kół zainteresowań; gromadzenie, opracowywanie, konserwowanie i eksponowanie muzealiów z zakresu archeologii, etnografii, sztuki, historii i fotografii oraz prowadzenie badań naukowych w tych dyscyplinach; gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; współpraca z zawodowymi instytucjami tworzenia i upowszechniania kultury zarówno w kraju jak i poza jego granicami; współpraca z miejscowymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi zarówno profesjonalne jak i amatorskie środowiska twórcze.
Organizowanie życia kulturalnego w mieście i regionie, a zwłaszcza inicjacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych, często o znaczeniu i zasięgu ponadlokalnym: ogólnopolskim i międzynarodowym – to jeden z głównych wyznaczników działalności SCK. Do najważniejszych imprez organizowanych przez SCK zaliczyć należy: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, Międzynarodowy Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych, Dni Kultury Narodów, Ogólnopolskie Prezentacje Folkloru i Rzemiosła Ludowego, Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Pasikonik”, Miejski Przegląd Dziecięcych Grup Teatralnych „Scenażeria”. Dochodzi do tego wiele imprez o zasięgu lokalnym i regionalnym („Dni Mielca”, „Juvenilia” i inne) oraz różnorodne wystawy ze zbiorów polskich Muzeów Narodowych, Muzeów Okręgowych czy też kolekcji prywatnych. Znamienną cechą działalności kulturalnej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu jest ustawiczne poszukiwanie nowego stylu i doskonalszych form pracy, a jednocześnie szacunek i stałe sięganie do skarbnicy polskiej kultury narodowej jaką jest folklor i tradycja.
Samorządowe Centrum Kultury prowadzi regularną współpracę z placówkami upowszechniania kultury funkcjonującymi na Podkarpaciu. Liczne kontakty wiążą także mieleckie Centrum Kultury z instytucjami działającymi na terenie całego kraju, m.in. z Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Muzeum Narodowym ze Szczecina, Filharmonią Rzeszowską im. Artura Malawskiego, Teatrem Muzycznym z Gliwic. W wyniku współpracy z Wydziałami Kultury Ambasad państw europejskich SCK organizuje cykliczną imprezę pod nazwą „Dni Kultury Narodów”. Z kolei kontakty z instytucjami kultury i artystami z Niemiec, Włoch, Belgii, Ukrainy, Anglii, Słowacji, Czech powodują, że organizowany od 1998 r. przez SCK Międzynarodowy Festiwal Muzyczny może pochwalić się gwiazdami światowego formatu. W Mielcu gościli artyści tej miary co Gwendolyn Bradley (Stany Zjednoczone) czy Paula Esswooda (Wielka Brytania).
Samorządowe Centrum Kultury prowadzi także regularną współpracę z ośrodkami partnerskimi w Niemczech (Rotweil), Francji (Douchy-les-Mines) i Ukrainie (Mukaczewo).