Polmic - FB

centraum kulturalne (C)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Centrum Kultury Czytelnictwa, Sportu i Promocji Gminy w Żabnie


ul. Jagiełły 16

33-240 Żabno

tel. (+48 14) 645 66 79

fax (+48 14) 645 69 31

e-mail: ckzabno@onet.pl

www: www.ckzabno.prv.pl


Centrum Kultury, Czytelnictwa, Sportu i Promocji Gminy w Żabnie jest gminną, samorządową instytucją upowszechniania kultury, powołaną do realizacji zadań Gminy z zakresu kultury, czytelnictwa, kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promocji Gminy.
Celem działalności Centrum jest ochrona tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego Gminy oraz pozyskanie i przygotowanie jej mieszkańców do aktywnego udziału w działalności kulturalnej i sportowej, natomiast w dziedzinie promocji kreowanie korzystnego wizerunku Gminy.
Statutowe cele Centrum realizuje poprzez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska, obejmującą między innymi:
w dziedzinie kultury:
– edukację kulturalną środowiska w szczególności dzieci i młodzieży zmierzającą do rozwoju zainteresowań i talentów artystycznych poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań, organizowanie kursów, konkursów, przeglądów,festiwali o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
– rozwój folkloru i sztuki ludowej poprzez organizowanie zespołów artystycznych, podnoszenie efektów ich pracy oraz udziału w przeglądach, konkursach i festiwalach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim
– organizację nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji oraz turystyce, zapewniając uczestnikom racjonalne spędzanie wolnego czasu zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami
– ułatwianie korzystania z pełnej swobody artystycznej wypowiedzi, wolności słowa i prawa i prawa do kulturalnego samostanowienia poprzez wspieranie alternatywnych działań kulturalnych, artystycznych
– koordynację działalności kulturalnej na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze środowiskami szkolnymi i samorządem mieszkańców
– działalność instruktażowo-metodyczną oraz konstytucyjną obejmującą pomoc dla klubów, świetlic wiejskich i szkół
– dokumentowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i ważniejszych przedsięwzięć na terenie Gminy
– rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa
– organizowanie seansów filmowych, video oraz spektakli teatralnych
w dziedzinie czytelnictwa:
– popularyzacja książki i czytelnictwa oraz pozyskiwanie nowych czytelników – gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy
– kierowanie doborem materiałów bibliotecznych
– udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych
– opieka nad filiami i punktami bibliotecznymi oraz zaopatrywanie ich w księgozbiory – współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w zakresie:
– doboru, gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych
– korzystania z fachowego instruktażu nadzoru merytorycznego
– udziału w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym, prowadzonym przez WBP
– współpraca z placówkami upowszechniania kultury w planowaniu i realizacji przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem oświatowych i kulturalnych potrzeb społeczeństwa
w dziedzinie promocji:
– promocję Gminy Żabno w wymiarze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
– promocję i wspieranie ludzi zaangażowanych w działalność kulturalną, sportową i gospodarczą na terenie gminy
– organizację komunikacji i informacji społecznej w Gminie poprzez wydawanie bądź wspieranie wydawanych czasopism
– udostępnianie informacji o działalności społeczno-kulturalnej, sportowej i gospodarczej na terenie Gminy dla form i przedsiębiorstw lokalnych oraz krajowych i zagranicznych.