Polmic - FB

kalendarium konferencji (O)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ko-respondencja. Na styku sztuk” - Białystok, 13 listopada 2015


Organizator:  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Celem konferencji jest zastanowienie się nad szeroko pojętymi kontekstami sztuki, jej wielowymiarowością i wzajemnym przenikaniem się różnych dyscyplin.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i stanie się miejscem artystyczno-naukowego dialogu. Od najdawniejszych bowiem czasów sztuki artystyczne wzajemnie się przenikały, łączyły się z nauką, wpływały na życie codzienne, a codzienna rzeczywistość wywierała wpływ na kształty artystyczne. Przykłady interferencji sztuk odnajdujemy w starożytnych sztukach synkretycznych, barokowej operze, przesiąkniętej literaturą muzyce romantycznej, malarskim impresjonizmie czy sztukach wizualnych XX wieku.

Czym jest sztuka we współczesnym świecie? Czym była w procesie historycznym? Jakie zachodzą związki pomiędzy różnymi dziedzinami artystycznymi? Czym są dawne i współczesne konteksty sztuki? Jaki wpływ wywierają one na przekaz artystyczny? Czy możliwy jest wpływ sztuki na rzeczywistość? Relacje między rzeczywistością a artystyczną kreacją. Film, jako integralne dzieło sztuki? Jak zmienia się w procesie historycznym etos sztuki? Sztuka i filozofia. Psychologia w sztuce. Sztuka i nauki ścisłe. Interdyscyplinarność w sztukach nowoczesnych. Dzieło sztuki i jego funkcja w świecie rzeczywistym. Jakie są granice użyteczności sztuki?

Proponowane obszary tematyczne: MUZYKA – LITERATURA – FILM – TEATR – SZTUKI PLASTYCZNE – TANIEC – PSYCHOLOGIA – FILOZOFIA – NAUKI ŚCISŁE

Proponowane bloki tematyczne:
¬ Omówienie szeroko pojętych kontekstów sztuki, ich wzajemnego przenikania się.
¬ Prezentacja sylwetek artystycznych oraz dorobku artystów, którzy wypowiadają się na styku różnych sztuk a ich dzieła powstają w wyniku inspiracji innymi dyscyplinami artystycznymi.
¬ Prezentacja oraz analiza interdyscyplinarnych dzieł sztuki.
¬ Sztuka i jej relacje z nauką. Socjologiczne, psychologiczne i filozoficzne aspekty sztuki.
Przewiduje się także powstanie publikacji internetowej zawierającej poszczególne wykłady oraz przekazy dyskusji.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia i abstraktem prosimy nadsyłać na karcie udziału w konferencji do dnia 10 lipca 2015 roku na adres organizatorów:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
15-324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5
(z dopiskiem: Ko-respondencja, Ogólnopolska Konferencja Naukowa)
oraz w formie elektronicznej na adres: wps@chopin.man.bialystok.pl
Informujemy, że kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej można pobrać ze strony: chopin.man.bialystok.pl

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje: udział w konferencji, uroczystą kolację, materiały konferencyjne. Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 15 października 2015 roku na konto bankowe:
Raiffeisen Bank Polska S. A. 72 1750 0009 0000 0000 1333 6202 dopiskiem:
imię i nazwisko uczestnika, KO-RESPONDENCJA Ogólnopolska Konferencja Naukowa.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o podanie na adres wps@chopin.man.bialystok.pl

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:
do 10.07.2015 - wstępne zgłoszenie uczestnictwa oraz tematu wystąpienia
15.07.2015 - kwalifikacja uczestników
5.10.2015 - kwalifikacja uzupełniająca
do 15.10.2015 - wpłata opłaty konferencyjnej
30.10.2015 - komunikat nr 2 wraz z programem konferencji
13.11.2015 - pełny tekst wystąpienia (dwa egzemplarze, napisane w Word, rozmiar czcionki 12 i odstępy między wierszami 1,5 wraz z płytą CD) - w dniu obrad

Kontakt:

Kierownik Merytoryczny Konferencji - dr Joanna Cieślik-Klauza
tel. 604 32 38 36

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.