Polmic - FB

konkursy aktualne (I)


I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz - Łódź, 9-13 grudnia 2015


Organizator:  Katedra Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

REGULAMIN

§1
1. Organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz jest Katedra Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
2. Konkurs odbędzie się w dniach 9 – 13 grudnia 2015 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi.
3. Konkurs jest przeznaczony dla skrzypków wszystkich narodowości. W konkursie nie obowiązuje limit wieku.

§2
1. Udział w konkursie należy zgłosić do 15 października 2015 roku na adres elektroniczny: bacewicz-competition@amuz.lodz.pl lub pocztą na adres:
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
ul. Gdańska 32
90-716 Łódź
Polska
z dopiskiem „I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G. Bacewicz”
2. Do formularza zgłoszenia wypełnionego w języku polskim lub angielskim należy dołączyć:
• kopię dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata
• życiorys artystyczny
• fotografię w wysokiej rozdzielczości
• dowód opłaty konkursowej
3. Wpisowe w wysokości 250 zł należy przelać na konto:
Bank PEKAO SA
nr IBAN rachunku: PL 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW
z dopiskiem „I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G. Bacewicz”
4. Wszystkie opłaty bankowe pokrywa wpłacający.
5. W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia selekcji kandydatów na podstawie życiorysów i osiągnięć artystycznych.
7. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają zwrot opłaty konkursowej.

§3
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji przesłuchań oraz koncertu laureatów na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym.
2. Uczestnicy na czas Konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje prawa autorskie związane z wizerunkiem oraz prezentacjami konkursowymi.

§4
1. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy i ich akompaniatorzy pokrywają we własnym zakresie.

§5
1. Uczestnicy powinni zgłosić się do Biura Konkursu w dniu określonym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatorów.
2. Przesłuchania będą prowadzone w dwóch etapach.
3. O kolejności występów uczestników w I etapie decydować będzie losowanie.
4. Do drugiego etapu przesłuchań zostanie dopuszczonych nie więcej niż 14 skrzypków.
5. O terminie występu uczestnik zostanie poinformowany nie później niż 1 grudnia 2015 roku.

§6
1. Program konkursu
 • I etap (łączny czas prezentacji 15 – 18 min.)
- dowolna miniatura Grażyny Bacewicz na skrzypce solo lub z fortepianem
 - dowolny kaprys z op. 10 Henryka Wieniawskiego lub z op. 1 Niccolo Paganiniego
- utwór wirtuozowski na skrzypce solo lub z fortepianem
 • II etap (łączny czas prezentacji 25 – 30 min.)
 - utwór obowiązkowy skomponowany na Konkurs (5 min.)
 - dowolny program do wyboru uczestnika (przewidziana jest nagroda za wykonanie w programie II etapu utworu Grażyny Bacewicz)
2. Utwór obowiązkowy z II etapu zostanie rozesłany uczestnikom drogą elektroniczną nie później niż 8 listopada 2015 roku.
3. Program konkursowy powinien być wykonany z pamięci. Wyjątek stanowią formy kameralne prezentowane w II etapie Konkursu oraz utwór obowiązkowy.
4. Program II etapu nie może zawierać utworów prezentowanych w I etapie.
5. W przypadku zbyt długich programów Jury zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji.
6. Organizatorzy mogą zażądać od uczestników partytury wykonywanego utworu.
7. Organizatorzy mogą zapewnić akompaniatora nieodpłatnie.

§7
1. Nagrody:
- I nagroda 2500 Euro
- II nagroda 1500 Euro
- III nagroda 800 Euro
- wyróżnienia 200 Euro
2. Przewidziana jest również nagroda specjalna w wysokości 400 Euro za najlepsze wykonanie utworu Grażyny Bacewicz w II etapie przesłuchań.
3. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu.
4. Nagrodzeni skrzypkowie są zobowiązani do wzięcia udziału w koncercie laureatów oraz do osobistego odbioru nagród.

§8
1. Skład Jury zostanie ogłoszony bezpośrednio przed Konkursem.
2. Jury będzie pracowało według regulaminu przyjętego na pierwszym zebraniu.
3. Jury ma prawo zmienić liczbę i wysokość nagród z zastrzeżeniem, że ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być wyższa.
4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

§9
1. Z przyczyn niezależnych od organizatora Konkurs może zostać odwołany, nie później niż do 8 listopada 2015 roku.
2. W przypadku odwołania Konkursu opłata wpisowa zostanie zwrócona.
3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Formularz zgłoszenia jest do pobrania na stronie: www.amuz.lodz.pl
4. Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: bacewicz-competition@amuz.lodz.pl

Kontakt:

bacewicz-competition@amuz.lodz.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.