Polmic - FB

kalendarium konkursów (N)

C E F I K M N O S T V W X Z

Nauczyciel Muzyki Roku 2015


Organizator:  Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej

Po raz pierwszy w Polsce ogłoszony został ogólnopolski plebiscyt na najlepszego nauczyciela muzyki, przewodnika i opiekuna muzycznego. Organizator - Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej - chce poznać i nagrodzić ludzi, którzy potrafią zaszczepić miłość do muzyki, ciekawie i efektywnie jej uczyć. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele w oświacie, w szkołach muzycznych, a także muzycy uczący, niezależnie od rodzaju muzyki dominującego w ich pracy.

Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie przyjmowane będą przysyłane elektronicznie kandydatury, opatrzone uzasadnieniem i możliwie obszernym opisem pracy rekomendowanych osób. Jury wybierze 10 najlepszych kandydatów.

W drugim etapie kandydaci nominowani do nagrody poproszeni będą o udzielenie wywiadów i udostępnienie zdjęć i filmów ilustrujących ich pracę. Popularyzacja ich osiągnięć pedagogicznych i organizacyjnych będzie stanowić wspólną akcję społeczną organizatorów i partnerów konkursu na rzecz dobrej edukacji muzycznej w Polsce.Na podstawie zgromadzonych materiałów jury przyzna Nagrodę NAUCZYCIEL MUZYKI ROKU 2015.Równolegle trwać będzie plebiscyt internetowy, w którym internauci przyznają odrębną nagrodę.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2015 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w styczniu 2016 roku.

Kandydatów na Nauczycieli Roku mogą zgłaszać dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty, także organizacje i instytucje, współpracujące z nauczycielem; dyrekcje i pracownicy instytucji kultury, uczestnicy zajęć i projektów, realizowanych przez kandydatów, organizacje pozarządowe i władze samorządowe.

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej
 

Patroni i partnerzy: Polska Rada Muzyczna, Portal Muzykoteka Szkolna, Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, TVP Kultura, II Program Polskiego Radia

Więcej informacji: www.pseiam.pl


Konkurs Nauczyciel Muzyki 2015
Regulamin
§1
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej, zwane również w dalszej części Regulaminu Stowarzyszeniem.
2. Celem Konkursu o tytuł „Nauczyciela Muzyki Roku 2015”, zwanego dalej Konkursem, jest:
• wyłonienie laureatów, których osobowość i efekty w uczeniu muzyki mogąbyć wzorem i inspiracją dla środowisk oświatowych i muzycznych w Polsce i poza granicami kraju;
• promowanie dobrych praktyk w formalnej i nieformalnej edukacji muzycznej;
• tworzenie pozytywnego wizerunku i podniesienie prestiżu nauczycieli muzyki;
• umożliwienie uczniomi współpracownikom publicznego podziękowania nauczycielowi muzyki.
3. Konkurs będzie trwał od dnia 1 kwietnia 2015 do 31 grudnia 2015 r
4. W skład Jury Konkursu wchodzą osoby wspierające ideę Konkursu oraz przedstawiciele Organizatora.

§2
Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jest realizowany w dwóch etapach.
2. Zgłoszenie do konkursu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu konkursu.
3. Przystępując do konkursu uczestnik jest zobowiązany do udostępnienia materiałów dotyczących swoich indywidualnych dokonań, a informacje przekazane Organizatorowi Konkursu nie mogą naruszaćjakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
4. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby uczące muzyki jako:
• nauczyciele muzyki w oświacie
• nauczyciele w szkołach muzycznych
• muzycy uczący we wszelkich formach pozaszkolnej edukacji, niezależnie od rodzaju muzyki dominującego w ich pracy.
5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby wchodzące w skład Jury.

§3
Przebieg Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego Konkursu , którego wzór zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.pseiam.ploraz przesłanie z ewentualnymi załącznikami na adres mailowy konkurs@pseiam.pl, a także oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości imienia i nazwiska laureata tytułu Nauczyciel Roku, imion i nazwisk osób wyróżnionychprzez Jury, jak również adresów placówek oświatowych lub instytucji kultury, w których ww. osoby są zatrudnione.
2. Uczestników Konkursu mogą zgłaszać inni nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących placówki oświatowe i instytucje kultury, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń w I etapie mija 30 września 2015 roku.
4. Spośród zgłoszonych Uczestników Jury nominuje 10 kandydatów do tytułu Nauczyciel Roku, biorąc pod uwagę w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne Uczestników, ich postawę izaangażowanie,oryginalność metod pracy, osiągnięcia w rozbudzaniu muzycznych pasji uczniów, rezonans społeczny ich działań. Jury uwzględniać będzie w ocenie warunki pracy nauczycieli.

§4
Nagroda
1. Spośród nominowanych Uczestników, Jury, przy uwzględnieniu kryteriów i warunków, o których mowa w §2 ust.4 wybiera Nauczyciela Roku oraz dwóch wyróżnionych Uczestników.
2. Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie fundują Organizatorzy oraz sponsorzy.
3. Jury Konkursu ma prawo przyznać nominowanym Uczestnikom dodatkowe wyróżnienia i tytuły.
4. Laureaci wyłonieni w I etapie konkursu walczą również w plebiscycie o nagrodę internautów.

§5
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Jury, które będzie także czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora www.pseiam.pl oraz fanpage’ach Stowarzyszenia do dnia 10 stycznia 2016 r.
3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu indywidualnie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania konkursu, o czym powiadomi na stronie internetowej www.pseiam.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu nadsyłania prac na konkurs, bez tłumaczenia przyczyny.
6. Nagrody zostaną przekazane podczas uroczystej gali w 2016 roku.

§6
Postanowienia końcowe
1. W przypadku zmiany danych, o których mowaw formularzu zgłoszeniowym Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie o tymfakcie powiadomić Organizatora.
2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku, gdy okaże się, że wśród finalistów lub laureatów Konkursu jest jakakolwiek osoba, wobec której zostaną ujawnione fakty mogące dyskwalifikować tę osobę w świetle kryteriów wymienionych w Regulaminie, Jury ma prawo – po uprzedniej ocenie zaistniałej sytuacji – dokonać zmiany werdyktu oraz wycofać przyznany tytuł. Analogiczna sytuacja może nastąpić, jeśli okaże się, że Jury zostało wprowadzone w błąd przez Uczestnika Konkursu lub osobę zgłaszającą.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu: Nauczyciel Roku oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej w szczególności na stronie internetowej www.pseiam.pl, imienia i nazwiska laureata tytułu Nauczyciel Muzyki Roku 2015 oraz imion i nazwisk osób wyróżnionych przez Jury, jak również adresów placówek oświatowych, instytucji lub organizacji w których ww. osoby są zatrudnione.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. Niniejszy regulamin wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem informacji o konkursie.


Kontakt:

biuro@pseiam.pl
konkurs@pseiam.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.