Polmic - FB

kalendarium konkursów (F)

C E F I K M N O S T V W X Z

Fontannie bije ten dzwon – Gdańsk 2016


Organizator:  Miejska spółka GIWK, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Polskie Stowarzyszenie Carillonowe

REGULAMIN

ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu są: Miasto Gdańsk, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o,Akademia Muzyczna w Gdańsku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz Polskie Stowarzyszenie Carillonowe.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wykorzystanie potencjału kompozytorów do zaistnienia w Gdańsku niepowtarzalnego połączenia dźwięków carillonu z efektami wizualnymi fontanny.

W konkursie wyłonione zostaną trzy najlepsze kompozycje muzyczne na carillon i taśmę (możliwe do odtworzenia zarówno w automatycznym trybie gry na carillonie, jak i w trybie ręcznym). Zwycięskie prace będą wykorzystywane do tworzenia cyklicznego wydarzenia polegającego na połączeniu dźwięków carillonu Kościoła Św. Katarzyny z efektami programu specjalnego Fontanny Heweliusza.

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty. Adresatami konkursu są polscy kompozytorzy bez limitu wieku.

Każdy z kompozytorów może przesłać więcej niż jedną pracę.

FORMUŁA KONKURSU

Wybór najlepszego utworu odbędzie się w jednym etapie na podstawie ocen jury konkursowego. Jury konkursowe wyłoni trzy kompozycje, które zdobędą największą liczbę punktów. Jurorzy będą oceniać prace według opisanych w regulaminie kryteriów oceny (pkt. 10. Regulaminu)

WARSZTATY CARILLONOWE

Dla uczestników konkursu przewidziane zostały również warsztaty carillonowe. Odbędą się one w dniu20.01.2016 r.:
Część I: w godzinach 14.00 -15.30 w wieży Kościoła św. Katarzyny (Muzeum Zegarów Wieżowych)i
Część II: od 16.00 do 17.30 w Sali 413 (bud. B – źółty) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk.

Udział w warsztatach jest dobrowolny i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

SKŁAD JURY KONKURSOWEGO

a) Prof. Krzysztof Olczak (Akademia Muzyczna w Gdańsku) – przewodniczącyJury
b) Prof. Danuta Popinigis (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
c) dr Monika Kaźmierczak (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
d) Anna Kasprzycka (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
e) dr Grzegorz Szychliński (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)
f) Roland Kwaśny (projektant fontanny, autor wodnego programu).
g) Agata Łosoś-Wawryków (GIWK)

ZADANIE KONKURSOWE

Przedmiotem konkursu jest skomponowanie utworuna carillon Kościoła Św. Katarzynyw Gdańsku i taśmę dostosowanego do efektów Fontanny Heweliusza znajdującej się na skwerze między ul. Rajską a ul. Wielkie Młyny.
Wymagane cechy komponowanego utworu:
Czas trwania: 12 min
Utwór na carillon solo z taśmąw dwóch wersjach:
do wykonania w trybie ręcznym(4 oktawy) oraz
do wykonania w trybie automatycznym (3 oktawy).
Synchronizacja utworu z efektami programu specjalnego Fontanny Heweliusza (na podstawie Załącznika nr 1 do Regulaminu- nagranie video w formacie .mp4).
Stworzenie utworu zgodnie ze Specyfikacją Carillonu Kościoła św. Katarzyny w Gdańsku (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I FORMA ODDANIA PRACY KONKURSOWEJ

Zawartość pracy konkursowej:

a) Wydrukowana partytura i głos carillonu w obu wersjach (ręcznej i automatycznej);
b) Płyta CD zawierająca następujące pliki:
symulacja komputerowa utworu w obydwu wersjach (automatycznej i ręcznej) zmontowana z obrazem –nagraniem programu specjalnego Fontanny Heweliusza (.mp4, .avi, .wmv)
partytura i głos carillonowy utworu w dwóch wersjach – ręcznej i automatycznej (.pdf)
zapis ścieżki dźwiękowej – taśmy (.wave)
partia carillonu automatycznego zapisana w formacie .midi ;
c)Formularz zgłoszeniowy z danymi autora i krótką informacją o utworze (Załącznik nr 3 do Regulaminu);
d) Podpisane Oświadczenie o prawach autorskich - Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Forma oddania Pracy Konkursowej:

Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo.
Na dużej kopercie powinna znaleźć się nazwa konkursu i nadany przez autora siedmiocyfrowy kod pracy.
Zawartość dużej koperty to:
-płyta CD z elementami określonymi w pkt. 8.1b oraz wydrukowana partytura i głos carillonowy (8.1a)
- mała koperta opatrzona kodem pracy, w której znajdują się: formularz zgłoszeniowy (8.1c) i Oświadczenie dot. praw autorskich (8.1d)
Gdy autor zgłasza więcej niż jedną pracę konkursową, każda z nich powinna znaleźć się w osobnej, dużej kopercie z osobnym kodem identyfikacyjnym.

HARMONOGRAM KONKURSU

styczeń 2016 - ogłoszenie konkursu
20.01.2016 warsztaty carillonowe
21.03.2016 termin przesłania utworów

4.04.2016 ogłoszenie wyników konkursu

Zgłoszenia powinny być przesłane lub dostarczone osobiście na adres GIWK Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 80-122 Gdańsk (Kancelaria GIWK, pok. Nr 1),w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2016 roku do godziny 16:00.W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data nadania.

Zgłoszenia niekompletne i przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Do konkursu kwalifikowane będą wyłącznie prace niepublikowane, nienagradzane i niewykonywane publicznie.

KRYTERIA OCENY:

a) oryginalność idei muzycznej
b)sposób użycia instrumentarium,
c) korespondowanie dźwięku carillonu ze ścieżką dźwiękową
d) spójność z efektami programu specjalnego Fontanny Heweliusza.
W każdym z kryteriów, każdy członek Jury konkursowego może przyznać maksymalnie 10 punktów. Jurorzy przyznają pełne punkty. Formularz ocen jurorów i protokół z obrad będzie do wglądu u Organizatora konkursu.
Wszystkie kryteria maja taka sama wagę, a członkowie jury konkursowego mają równorzędne głosy.
Nagrody otrzymują autorzy tych prac, które otrzymają największą ilość punktów po zsumowaniu ocen wszystkich członków Jury konkursowego.
Kierując się powyższymi kryteriami jury może zadecydować o nieprzyznaniu żadnych nagród w konkursie. Decyzje jury są ostateczne.

NAGRODA

Uczestnikom konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:

I miejsce- 10 000 zł
II miejsce 6 000 zł
III miejsce 4 000 zł

Zdobywcom nagród zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator konkursu ma prawo do decydowania dalszym wykorzystaniu nagrodzonych prac. Może przekazać do realizacji jedną, dwie lub trzy nagrodzone prace w wybranym przez siebie terminie.

PRAWA AUTORSKIE

Przyjęcie nagród pieniężnych jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych na rzecz GIWK wraz z zezwoleniem na rozpowszechnianie i korzystanie z opracowania utworu. Szczegóły przekazania praw autorskich zostały zawarte w Załączniku nr 4 do Regulaminu (Oświadczenie o prawach autorskich).

Organizator ma prawo do posługiwania się danymi o uczestnikach i laureatach konkursu {imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość)}oraz zawartym w formularzu opisem pracy na potrzeby publikowania informacji o Konkursie w czasie jego trwania jak i po jego rozstrzygnięciu.

Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nadesłane prace nie będą zwracane kompozytorom.

Regulamin wraz z załącznikami opublikowany został w wersji elektronicznej na stronach internetowych organizatorów Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie poinformuje oficjalnie na stronie internetowej www.giwk.pl

Uczestnik konkursu może zwrócić się do Organizatora z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu. Kontakt z Organizatorem odbywa się w formie elektronicznej (e-mail) na adres podany poniżej.

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jego uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1: Nagranie programu specjalnego Fontanny Heweliusza (.mp4)
Załącznik nr 2: Specyfikacja Carillonu Kościoła św. Katarzyny
Załącznik nr 3: Formularz – dane osobowe uczestnika/ uczestników
Załącznik nr 4: Oświadczenie dot. praw autorskich

 


Kontakt:

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

konkurs@giwk.pl

Kontakt w sprawach technicznych i merytorycznych dot. przygotowania utworu:
www.facebook.com/carillony

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.