Polmic - FB

kalendarium konkursów (O)

C E F I K M N O S T V W X Z

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski „Wokaliza i Rytm” – Gdańsk 2016


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOMPOZYTORSKI
NA KOMPOZYCJĘ SOLFEŻOWĄ
WOKALIZA I RYTM

Regulamin


1. Organizatorem konkursu jest Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Katedra Kompozycji oraz Zakład Kształcenia Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej Instytutu Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

2. JM Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak obejmuje patronat nad organizacją Konkursu.

3. Przedmiotem Konkursu jest cykl Miniatur na głos solowy [wokaliza] z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych o łącznym czasie trwania 5-8 minut. Kompozycja ma aspekt dydaktyczny, jako materiał do czytania nut głosem oraz interpretacji strukturrytmicznych.

4. Konkurs jest otwarty dla polskich kompozytorów bez limitu wieku.

5. Do Konkursu będą kwalifikowane tylko prace niepublikowane, nienagradzane oraz niewykonywane publicznie.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Każdy z kompozytorów może nadesłać więcej niż jedną pracę.

8. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2
z dopiskiem „Konkurs kompozytorski WOKALIZA I RYTM”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2016 roku.

9. Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo.

10. Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej partyturę konkursowej kompozycji i płytę CD z nagraniem lub symulacją komputerową (w jednym z trzech formatów: wave, mp3, wma) powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką informacją o kompozytorze (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu etc.)

11. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.

12. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. 

Z nadesłanych kompozycji Jury wyłoni 4-5 finalistów. Kompozycje nagrodzone
i wyróżnione zostaną wykonane na Koncercie Finałowym w dniu 22 października 2016 roku i opublikowane w wersji nutowej.

13. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody:
I miejsce – 1500 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce – 500 zł

14. Decyzje Jury są ostateczne. Nagrodzone kompozycje stają się własnością Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

15. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 października 2016 roku w Sali Koncertowej po Koncercie Finałowym.

16. Informacja o Konkursie: www.amuz.gda.pl

Kontakt:

Krzysztof Olczak
tel. (58) 300 92 14

e-mail: k.olczak@amuz.gda.pl 

Alina Kowalska-Pińczak
e-mail: ak-p@neostrada.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.