Polmic - FB

kalendarium konkursów (V)

C E F I K M N O S T V W X Z

VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego – Białystok, 4-8 września 2016


Organizator:  Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

R E G U L A M I N K O N K U R S U

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów wchodzących na scenę życia muzycznego i uhonorowanie najlepszych z nich nagrodami przewidzianymi niniejszym regulaminem.
2. Konkurs odbędzie się w Białymstoku w dniach 4-8 września 2016 roku.
3. Organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod numerem 1, NIP 542-020-89-16.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest otwarty dla dyrygentów posiadających obywatelstwo polskie, urodzonych po 1 stycznia 1986 roku, nie później jednak niż 31 grudnia 1994r.
2. Termin nadsyłania ZGŁOSZENIA upływa w dniu 20.05.2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).
3. Zgłoszenie należy przesłać na adres:
Opera i Filharmonia Podlaska
ul. Odeska 1
15-406 Białystok.
Do zgłoszenia należy dołączyć płytę DVD zawierającą:
zeskanowany dokument ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość kandydata (dowód osobisty/paszport),
krótki (pół strony A4) życiorys artystyczny oraz informację o dotychczasowej działalności artystycznej, 2 referencje od dyrygentów lub pedagogów, recenzje, kopie dyplomów, nagród i wyróżnień,
fotografię portretową o rozdzielczości 300 dpi w formacie *.tif lub *.jpg do wykorzystania w programie Konkursu i publikacjach prasowych,
zeskanowany dyplom ukończenia uczelni muzycznej/zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów,
płytę DVD z zarejestrowaną próbą lub koncertem z orkiestrą, poprowadzonymi przez kandydata (ok. 15 min. – obraz i dźwięk) w formacie MPEG-4.
4. Zgłoszenie z niekompletną dokumentacją nie będzie przyjęte. Przesłane dokumenty nie zostaną zwrócone.
5. Do Konkursu dopuszczonych zostanie nie więcej niż 24 uczestników. Komisja weryfikacyjna może stworzyć listę uczestników rezerwowych.
6. Decyzja o dopuszczeniu do udziału w Konkursie podjęta przez Komisję weryfikacyjną, ogłoszona zostanie do dnia 31.05.2016 roku i zamieszczona na stronie internetowej www.oifp.eu. Zawiadomienia wysłane zostaną też drogą mailową do każdej z osób zakwalifikowanych oraz do osób z listy rezerwowej.
7. Zawiadomienie kandydata o dopuszczeniu do udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zawarciem umowy między Operą i Filharmonią Podlaską a kandydatem, dotyczącej jego udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
8. Uczestnik dopuszczony do Konkursu (w tym także osoby z listy rezerwowej) zobowiązany jest do dnia 30.06.2016r. wpłacić opłatę konkursową w wysokości 400 zł za udział w Konkursie z dopiskiem „KONKURS MŁODYCH DYRYGENTÓW 2016” i podaniem nazwiska uczestnika, na konto: 55 1020 1332 0000 1102 0803 2890.
9. Niewpłacenie opłaty konkursowej do wyznaczonego terminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, opłata konkursowa nie podlega zwrotowi. Uiszczona opłata podlega zwrotowi osobom z listy rezerwowej, które ostatecznie nie zostały zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w Konkursie.
11. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu, zgłoszą się do Biura Konkursowego w dniu 3 września 2016 roku do godz. 1500 i przedstawią dowody tożsamości/paszporty oraz dowód wpłaty opłaty konkursowej.
12. Organizatorzy Konkursu zapewniają uczestnikom zakwaterowanie w hotelu ze śniadaniem na czas ich udziału w kolejnych etapach Konkursu.
13. Koszty podróży pokrywają uczestnicy. Wszelkie osoby towarzyszące uczestnikom Konkursu przebywają w Białymstoku na koszt własny.
14. Uczestnik, który z ważnych powodów opóźnił swój przyjazd, może być dopuszczony do przesłuchania na końcu I etapu.

II. JURY
1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie oceniani będą przez Jury składające się z polskich dyrygentów.
2. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
3. Wewnętrzny regulamin pracy Jury ustalony zostanie na pierwszym posiedzeniu Jurorów przed rozpoczęciem przesłuchań I etapu.
4. Oceny członków Jury są tajne.
5. Werdykty wydane na podstawie ocen członków Jury są ostateczne.

III. KONKURS
1. VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego przebiega w dwóch etapach otwartych dla publiczności.
2. Uczestnicy Konkursu dyrygować będą we wszystkich etapach Orkiestrą Symfoniczną Opery i Filharmonii Podlaskiej i mogą korzystać z własnych materiałów nutowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika Konkursu korzystającego z własnych materiałów nutowych.
3. Organizator nie zapewnia niezbędnych materiałów nutowych (partytur) dla uczestników Konkursu.
4. Do drugiego etapu Konkursu dopuszczonych zostanie nie więcej niż 8 uczestników.
5. We wszystkich etapach Konkursu uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej począwszy od litery wylosowanej w dniu 3 września 2016 roku o godz. 1600.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWA AUTORSKIE
1. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są na mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi Organizatora Konkursu.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania.
5. Uczestnicy przenoszą - bez prawa do wynagrodzenia - na Operę i Filharmonię Podlaską wszelkie prawa majątkowe do artystycznych wykonań utworów, zarejestrowanych podczas etapów Konkursu i Koncertu Laureatów w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:
a. utrwalenie,
b. zwielokrotnienie na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c. wprowadzenie do obrotu handlowego,
d. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet,
e. publiczne odtwarzanie i wykonywanie,
f. wyświetlanie,
g. najem i dzierżawa,
h. nadawanie bezprzewodowe, przewodowe i satelitarne oraz reemisja i retransmisja,
i. transmisja internetowa online/offline.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w rozdziale I ust. 7 niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę - bez prawa do wynagrodzenia - na wykorzystanie swojego nazwiska, wizerunku oraz materiałów informacyjnych obejmujących działalność uczestnika we wszelkich materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem.
8. W zakresie, o którym mowa w niniejszym rozdziale, Organizator ma prawo do przeniesienia uprawnień w całości lub części na osoby trzecie.

V. REPERTUAR

Etap I (4-5 września 2016r.)
Z podanego repertuaru uczestnik Konkursu wybiera dwa utwory z grupy A i dwa utwory z grupy B, po czym ze wskazanych losuje po jednym utworze z każdej grupy. Na opracowanie z orkiestrą wylosowanych utworów przeznacza się nie więcej niż 30 minut. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. W dziełach cyklicznych i wieloczęściowych – w wypadku rezygnacji Jury z wyznaczenia określonej części utworu – uczestnik Konkursu dokonuje tego wyboru według własnego uznania.

GRUPA A
C. M. Weber - Uwertura do opery Oberon
G. Verdi - Uwertura do opery Moc przeznaczenia
S. Moniuszko - Uwertura Bajka

GRUPA B
J. Haydn – Symfonia D- dur nr 101 „Zegarowa”
W.A. Mozart - Symfonia C-dur „Linzka” KV 425
L. van Beethoven - VII Symfonia A-dur op. 92

Etap II (6-7 września 2016r.)
Z podanego repertuaru z grupy A uczestnik Konkursu wybiera dwa utwory, po czym losuje jeden utwór. Z podanego repertuaru z grupy B uczestnik Konkursu losuje jeden utwór. Na opracowanie z orkiestrą wylosowanych utworów przeznacza się nie więcej niż 45 minut. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. W dziełach cyklicznych i wieloczęściowych – w wypadku rezygnacji Jury z wyznaczenia określonej części utworu – uczestnik Konkursu dokonuje tego wyboru według własnego uznania.

GRUPA A
A. Dvořák - IX Symfonia e-moll „Z Nowego Świata” op. 95
P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll „Patetyczna” op. 74
M. Karłowicz - Symfonia e-moll  „Odrodzenie" op. 7

GRUPA B
K. Szymanowski - II Koncert skrzypcowy op. 61
W. Lutosławski – Partita na skrzypce i orkiestrę

Uroczysty Koncert Laureatów Konkursu odbędzie się 8 września 2016 roku o godz. 19.00.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Finalistom Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody regulaminowe oraz trzy wyróżnienia:
Laureat I nagrody: 15 000 zł
Laureat II nagrody: 10 000 zł
Laureat III nagrody: 5 000 zł
trzy wyróżnienia: dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Nagrody pieniężne wypłacone zostaną w kwocie pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Za wydanie każdej z nagród i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego odpowiada Organizator.
4. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez Laureata lub odebrane w kasie Organizatora Konkursu.
5. Jury w oparciu o ostateczną punktację może zmienić układ nagród regulaminowych z zastrzeżeniem, że ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być niższa od przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
6. Zdobywcom nagród regulaminowych przysługuje tytuł:
Laureat VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego.
7. Laureatom I, II i III nagrody zapewnia się udział w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach.
8. Niezależnie od nagród regulaminowych, przewiduje się nagrody specjalne – koncerty dla Laureatów Konkursu ufundowane przez instytucje artystyczne.
9. Wręczenie nagród regulaminowych i wyróżnień nastąpi w czasie uroczystego Koncertu Laureatów, który zakończy VI Ogólnopolski Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego. Laureaci mają obowiązek osobistego odbioru nagrody.
10. Program Koncertu Laureatów ustalony zostanie przez Jury w porozumieniu z wykonawcami.
11. Udział w Koncercie Laureatów jest obowiązkiem Laureata i nie otrzyma on za ten występ oddzielnego honorarium.
12. Uczestnicy II etapu, którzy nie zostaną Laureatami Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie.

VII. INNE POSTANOWIENIA
1. We wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Jury, ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Organizatora Konkursu.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, jak również unieważnienia Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
5. Udzielone przez Organizatora Konkursu wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany w Regulaminie Konkursu są obowiązujące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.oifp.eu

KOMISJA REPERTUAROWA
Mirosław Jacek Błaszczyk
Paweł Kotla

KOMISJA WERYFIKACYJNA
Mirosław Jacek Błaszczyk
Paweł Kotla

KIEROWNICTWO
Damian Tanajewski
Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej

Kontakt:

BIURO KONKURSOWE
OPERA I FILHARMONIA PODLASKA
15-406 BIAŁYSTOK, ul. Odeska 1

Dodatkowych informacji o Konkursie
udziela Biuro Konkursowe
pod numerami telefonów:
505 624 711, 505 624 586
e-mail: okmd@oifp.eu
www.oifp.eu  

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.