Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

II Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” – Kraków, 25-26 czerwca 2016


Organizator:  Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie

Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” to pierwszy ogólnopolski, monograficzny, młodzieżowy konkurs muzyczny organizowany w Krakowie. Pomysłodawca i założyciel Konkursu, dr Gajusz Kęska, niejednokrotnie podkreślał konieczność promowania Krakowa jako centrum wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina.

Po wielu latach nieobecności „Największego Polskiego Kompozytora” w mieście i regionie należy podkreślić fakt, iż Kraków w przeszłości (zwłaszcza w latach po II Wojnie Światowej) był kolebką polskiej szkoły pianistycznej. To tu mieszkali i prowadzili mistrzowskie klasy tacy wybitni pianiści jak Halina Czerny-Stefańska, Regina Smendzianka, Adam Harasiewicz, Tadeusz Żmudziński, Jan Hoffman czy Zbigniew Drzewiecki. Wszyscy oni byli światowej sławy interpretatorami muzyki Fryderyka Chopina oraz laureatami Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie.

Pierwsza edycja Konkursu z czerwca 2015 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród krakowskiej publiczności. Uczestnicy Konkursu przybyli z całej Polski a jury podkreśliło bardzo wysoki poziom ich występów. Organizując II Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” pragniemy zatem kontynuować rozpoczęty w roku ubiegłym „powrót muzyki Chopina pod Wawel”.

W tym roku (podobnie jak w ubiegłym) uczestnicy przystąpią do Konkursu w 3 kategoriach wiekowych (uczniowie szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum oraz uczniowie liceum) i będą oceniani przez wybitnych pedagogów­-pianistów, znawców twórczości Fryderyka Chopina, profesorów wyższych uczelni – z Krakowa, Gdańska, Wrocławia i Bayreuth. Zaproszenie takich postaci jak prof. dr hab. Andrzej Pikul z Akademii Muzycznej w Krakowie (przewodniczący jury), prof. dr hab. Waldemar Wojtal z Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, dr hab. Paweł Zawadzki z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu czy prof. Michael Wessel z Uniwersytetu w Bayreuth zagwarantuje odpowiedni poziom wydarzenia.

 

 
REGULAMIN KONKURSU
 
I

 
1. II Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” organizowany przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2016 roku.
 
2. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie, w trzech grupach wiekowych. Przesłuchania grupy III będą odbywać się w dwóch etapach.

II

Do Konkursu mogą przystąpić młodzi pianiści, urodzeni w latach odpowiednio do kategorii wiekowych:
I grupa – urodzeni po 2002
II grupa – urodzeni w latach 2000 - 2002
III grupa – urodzeni w latach 1997-1999
mieszkający i uczący się w Polsce.
 
III

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie (na formularzu dostępnym na stronie www.szkolamuzyczna.os.pl) należy przesłać w terminie do 25 maja 2016 r. na adres:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. F. Chopina, ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków, z dopiskiem „Chopin pod Wawelem”.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) kopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia
b) krótką notę biograficzną
c) opinię dyrektora szkoły muzycznej lub kierownika sekcji
d) dowód wpłaty wpisowego.
Wpisowe w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto:
Stowarzyszenie PRO MUSICA HUMANA,
ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków,
nr konta: 11 1240 4533 1111 0010 4669 5421
z podaniem w tytule przelewu przeznaczenia wpłaty (Chopin pod Wawelem) i nazwiska kandydata.
Kandydaci, którzy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu nie będą mieli ukończonych 18 lat, powinni dołączyć do zgłoszenia oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów o zgodzie na uczestnictwo w Konkursie.
2. Zgłoszenia wysłane po 25 maja 2016 r. nie będą przyjęte (decyduje data stempla pocztowego).
3. Uczestnik zostanie zawiadomiony (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o przyjęciu jego zgłoszenia do Konkursu, 31 maja 2016. Nie później niż 10 czerwca 2016 r. Biuro Konkursu poinformuje o dacie przesłuchania.
4. W przypadku rezygnacji z Konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi.

IV

1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć do Biura Konkursu w wyznaczonym terminie.

V

1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej litery i w zasadzie kolejność ta będzie zachowana do końca Konkursu.
2. Do udziału w II etapie III grupy wiekowej zostanie dopuszczonych w zasadzie nie więcej niż 6 uczestników.
3. Ze względów organizacyjnych i programowych Biuro Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań.

VI
Program należy wykonać z pamięci.

Grupa I
• jeden polonez spośród następujących:
Polonez g-moll op. posth.
Polonez B-dur op. posth.
Polonez As-dur op. posth.
• dowolny utwór (lub utwory) Fryderyka Chopina.
Łączny czas trwania występu 10-12 minut

Grupa II
• jeden nokturn lub jedna z etiud spośród następujących:
Etiuda E-dur op. 10 nr 3
Etiuda es-moll op. 10 nr 6
Etiuda cis-moll op. 25 nr 7
• jedna etiuda z wyłączeniem następujących:
E-dur op. 10 nr 3, es-moll op. 10 nr 6, cis-moll op. 25 nr 7
• jedno impromptu lub polonez z wyłączeniem Polonezów młodzieńczych (g-moll, B-dur, As-dur) oraz op. 22, op. 44, op. 53 i op. 61

Grupa III
Etap I
• jedna etiuda spośród następujących:
C-dur op. 10 nr 1
a-moll op. 10 nr 2
cis-moll op. 10 nr 4
Ges-dur op. 10 nr 5
C-dur op. 10 nr 7
F-dur op. 10 nr 8
As-dur op. 10 nr 10
Es-dur op. 10 nr 11
c-moll op. 10 nr 12
a-moll op. 25 nr 4
e-moll op. 25 nr 5
gis-moll op. 25 nr 6
h-moll op. 25 nr 10
a-moll op. 25 nr 11
• dwa mazurki spośród jednego z następujących opusów: 17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59
W opusach 33 i 41 obowiązuje numeracja:
op. 33: gis-moll nr 1, C-dur nr 2, D-dur nr 3, h-moll nr 4
op. 41: e-moll nr 1, H-dur nr 2, As-dur nr 3, cis-moll nr 4
• Jeden nokturn
Etap II
• jeden utwór spośród następujących:
Ballada g-moll op. 23
Ballada F-dur op. 38
Ballada As-dur op. 47
Ballada f-moll op. 52
Scherzo h-moll op. 20
Scherzo b-moll op. 31
Scherzo cis-moll op. 39
Scherzo E-dur op. 54
Barkarola Fis-dur op. 60
Fantazja f-moll op. 49
Polonez fis-moll op. 44
Polonez As-dur op. 53
Polonez - Fantazja As-dur op. 61
• dowolny utwór (lub utwory) Fryderyka Chopina
Łączny czas trwania występu 20-22 minut

Wydaniem preferowanym jest Wydanie Narodowe.

VII

1. Dyrektor Artystyczny Konkursu powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury. W razie konieczności może dokonywać zmian w składzie Jury.
2. Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości.
3. Jury ocenia występy uczestników i działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora Artystycznego Konkursu.

VIII

1. W czasie trwania Konkursu Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie umożliwi uczestnikom Konkursu korzystanie z instrumentów do ćwiczeń.
2. Uczestnikom zapewnia się próby fortepianu do występów konkursowych. Datę próby wraz z zawiadomieniem o miejscu oraz terminie ćwiczeń otrzyma uczestnik nie później niż 10 czerwca 2016 r..
3. Uczestnikom III grupy wiekowej dopuszczonym do drugiego etapu zapewnia się odbycie dodatkowej próby w wyznaczonym terminie.

IX

1. Listę nagrodzonych zatwierdza Dyrektor Artystyczny Konkursu na podstawie wniosku Jury.
2. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach.
3. Lista nagrodzonych z wyszczególnieniem przyznanych nagród zostanie podana do publicznej wiadomości.
4. Laureaci pierwszych nagród z poprzednich edycji Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów “Chopin pod Wawelem” nie mogą wystąpić ponownie w tej samej grupie wiekowej.
X

1. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród lub niektórych z nich nie przyznać. Jednak przyznane nagrody nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w Regulaminie, a ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być zwiększona.
 
2. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

XI

1. Zdobywcy nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów na zakończenie Konkursu. Koncert odbędzie się w dniu 26 czerwca 2016 roku. Nieusprawiedliwiona nieobecność na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody.
2. Program koncertu laureatów będzie ustalony przez Przewodniczącego Jury w porozumieniu z wykonawcami.

XII

Uczestnicy są zobowiązani udzielić POSM II st. im. F. Chopina nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z wykonań artystycznych i rozporządzanie prawami do nich na następujących polach eksploatacji:
– utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy wykonań artystycznych, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową
– rozpowszechnianie: nadawanie i reemitowanie oraz odtwarzanie i publiczne udostępnianie utrwaleń wykonań artystycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

XIII

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nienależących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 

 

Kontakt:

dr Gajusz Kęska
Dyrektor Artystyczny II Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów "Chopin pod Wawelem"
e-mail: chopinpodwawelem@gmail.com
tel.: +48 606 398 070
www.chopinpodwawelem.com

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina
ul. Basztowa 6
31-134 Kraków
tel: 12 422 20 23 wew. 21
fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl
www.szkolamuzyczna.os.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.