Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C E F I K M N O S T V W X Z

2. Konkurs na Gdańską Piosenkę dla Dzieci – Gdańsk, 30 kwietnia 2016


Organizator:  Fundacja Wspólnota Gdańska

REGULAMIN

I. CEL KONKURSU
Uzupełnienie zbioru piosenek o Gdańsku dla dzieci, który będzie nieodpłatnie dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób.

II. OPIS KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest ułożenie piosenki dla dzieci o tematyce związanej z Gdańskiem;
2. Obszar tematyczny konkursu obejmuje Gdańsk, jego legendy, historię, teraźniejszość, przyszłość, przyrodę, tradycje i zwyczaje, wybitne postaci, wydarzenia ważne, codzienne lub humorystyczne;
3. W konkursie są dwie kategorie:
1) Piosenka (tekst i melodia)
2) Tekst piosenki

III. ORGANIZATOR KONKURSU
Fundacja Wspólnota Gdańska
80-320 Gdańsk Oliwa | ul. Opata Jacka Rybińskiego 25
tel./fax: 58 345 2967 | e-mail: gap@wspolnotagdanska.pl | www.gap.edu.pl

IV. PATRONI HONOROWI
– Elżbieta Wasilenko – Pomorski Kurator Oświaty;
– Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska;

V. PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI KONKURSU
• Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
• Dziecięcy Zespół Piosenki i Tańca „Don-Don”;
• Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia;
• ASTE Sp. z o.o.;
• Radio Gdańsk;
• Portal miastodzieci.pl
• dwumiesięcznik „Wychowanie Muzyczne";

VI. WARUNKI I HARMONOGRAM KONKURSU
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie - twórcy profesjonalni oraz amatorzy
z Polski i z zagranicy.
2. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę piosenek lub tekstów.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2016 (decyduje data stempla pocztowego), kompletu dokumentów, zawierającego odpowiednio:

1) w kategorii „Piosenka (tekst i melodia)”
a. tekst piosenki zapisany w formacie MS WORD lub w innym pliku tekstowym i wydrukowany w jednym egzemplarzu;
b. muzykę w zapisie nutowym (fortepianówka z podpisanym tekstem) w jednym egzemplarzu;
c. nagranie, zapisane w pliku mp3, ze wstępną aranżacją utworu określającą tempo, z linią melodyczną dowolnego instrumentu solowego, z wykonaniem wokalnym
(na płycie CD, DVD lub na pen-drivie – opis nośnika: tytuł piosenki, imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy autora piosenki lub tekstu). JAKOŚĆ NAGRANIA
NIE BĘDZIE PRZEDMIOTEM OCENY;
d. Kartę Zgłoszenia, o której mowa poniżej.
2) w kategorii „Tekst piosenki”
a. tekst piosenki, zapisany w formacie MS WORD i wydrukowany w jednym egzemplarzu;
b. Kartę Zgłoszenia, o której mowa poniżej;

4. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia, która jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Prace bez dołączonej i wypełnionej Karty Zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
5. Osoby biorące udział w konkursie dostarczają swoje prace na adres:
Fundacja Wspólnota Gdańska, 80-320 Gdańsk Oliwa, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.
7. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej wykonywane, publikowane ani nagradzane w innym konkursie.
8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
9. Autorzy zgłoszonych piosenek ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona kompozycja naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem.
11. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na stronach
internetowych Fundacji Wspólnota Gdańska.
12. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnie – w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony – licencji niewyłącznej do przesłanej przez niego piosenki lub tekstu piosenki, na następujących polach eksploatacji:
– w zakresie utrwalania – wytwarzanie ich egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
– w zakresie obrotu oryginałem – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
– publiczne, w tym poprzez sieć internet udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wspolnotagdanska.pl. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania utworów na potrzeby wydania Śpiewnika Gdańskich Lwiątek.

VII. NAGRODY, WYROŻNIENIA I JURY
– Nagrody za trzy pierwsze miejsca zostaną przyznane osobno w każdej kategorii.
– Nagrody w kategorii „Piosenka (tekst i melodia)”
1. nagroda – 2000 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
2. nagroda – 1500 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
3. nagroda – 1000 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
– Nagrody w kategorii „Tekst piosenki”
1. nagroda – 1000 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
2. nagroda – 750 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
3. nagroda – 500 zł (brutto) oraz publikacja w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek
– Jury przyzna także wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych utworów otrzymają dyplomy honorowe. Wyróżnione utwory zostaną opublikowane w Śpiewniku Gdańskich Lwiątek.
– Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora.
– Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.


Kontakt:

Fundacja Wspólnota Gdańska
tel. 501 743 572
e-mail: gap@wspolnotagdanska.pl 
www.gap.edu.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.