Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XIX Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza – Łódź, 10-17 kwietnia 2016


Organizator:  Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

REGULAMIN


1. Organizatorem XIX Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza jest Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
2. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów kameralnych, w których średnia wieku wszystkich uczestników zespołu nie przekracza 30-go roku życia w dniu rozpoczęcia konkursu.
3. Przesłuchania konkursowe i koncert laureatów odbędą się w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
4. Pierwszy etap konkursu zostanie rozegrany w trzech kategoriach:
kategoria A: duet głos z fortepianem
kategoria B: duet instrumentalny z fortepianem
kategoria C: trio fortepianowe, kwartet fortepianowy, kwintet fortepianowy
Najlepsze zespoły poszczególnych kategorii zostaną zakwalifikowane do przesłuchań II etapu, w którym będą klasyfikowane łącznie.
5. W obu etapach konkursu zespoły muszą występować w tym samym składzie.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną następujących dokumentów:
a) formularz zgłoszeniowy (w języku polskim lub angielskim),
b) kopia dowodu osobistego lub paszportu
c) życiorys artystyczny
d) dowód opłaty konkursowej: 250 PLN od każdego członka zespołu.
7. Opłatę konkursową prosimy wysłać na konto:
Bank PEKAO S.A. II O/Łódź
IBAN: 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
z dopiskiem Konkurs Muzyki Kameralnej 2016
Wszystkie koszty bankowe powinny być pokryte przez wpłacającego.
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie, wpisowe nie będzie zwracane.
8. Dokumentacje należy przesłać do 15 stycznia 2016 roku na adres: chambercompetition@amuz.lodz.pl
9. Nadesłane zgłoszenia poddane będą weryfikacji przez organizatora konkursu, który ma prawo odrzucić zgłoszenie. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia selekcji kandydatów na podstawie życiorysów i osiągnięć artystycznych.
Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w przesłuchaniach konkursowych do dnia 15 lutego 2016 roku.
10. Program konkursu obejmuje wykonanie następujących utworów:
I ETAP
Kategoria A
Pieśń F. Schuberta, P. Czajkowskiego i kompozytora polskiego skomponowana przed 1900 rokiem oraz dowolnie wybrany program (czas trwania do 20 minut)
Kategoria B i C
Forma cykliczna (sonata, suita itp.) skomponowana przed 1900 rokiem. Czas trwania do 30 minut.
II ETAP
Program dowolnie wybrany przez uczestników zawierający utwory oryginalne. W przypadku zespołów zakwalifikowanych z kategorii A, program powinien zawierać cykl pieśni wykonany w oryginalnej wersji językowej. Czas trwania do 35 minut. Program II etapu nie może zawierać utworów prezentowanych w I etapie.
11. Organizatorzy mogą zażądać od uczestników partytury wykonywanych utworów Czas trwania występu konkursowego podany w programie konkursu powinien być przestrzegany. Przekroczenie limitu czasowego może spowodować przerwanie występu zespołu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizatorzy powiadomią uczestników o konieczności skrócenia czasu trwania programów przesłuchań I etapu.
12. W przypadku zmian w programie konkursowym należy powiadomić o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem konkursu, nie później niż 29 lutego 2016 roku.
13. Przewidziane są następujące nagrody:
I nagroda – 8 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
II nagroda – 5 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
III nagroda – 3 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
Wyróżnienia – 1 000 PLN (dla każdego członka zespołu)
Przewidziana jest również nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego w wysokości 1500 PLN (dla każdego członka zespołu).
Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu.
14. Występy zespołów oceniać będzie międzynarodowe Jury złożone z wybitnych artystów muzyków i pedagogów.
15. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
Jury ma prawo zmienić ilość i wysokość nagród.
16. Kolejność występów zostanie ustalona drogą losowania.
17. Nagrodzone zespoły będą zobowiązane wystąpić nieodpłatnie podczas koncertu laureatów stosownie do decyzji Jury.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów oraz ich nieodpłatnego wykorzystywania.
19. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.
20. Z przyczyn niezależnych od organizatora Konkurs może zostać odwołany, nie później niż do dnia 1 marca 2016 roku. Opłata konkursowa zostanie wówczas zwrócona wszystkim zakwalifikowanym do konkursu zespołom.
21. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
Karta zgłoszeniowa do pobrania: kliknij

Organizator konkursu zastrzega możliwość odwołania wydarzenia, nieprzyznania nagród finansowych oraz możliwość zmiany ich wysokości w razie nieuzyskania środków na pełne sfinansowanie konkursu.


Kontakt:

Wszystkie pytania należy kierować na adres:
chambercompetition@amuz.lodz.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.