Polmic - FB

kalendarium kursów (X)

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

X Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej – Warszawa, 25 czerwca – 2 lipca 2015


Organizator:  Fundacja Bednarska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Dyrektor naukowy i artystyczny: prof. Urszula Bartkiewicz

Kierownik artystyczny: Ewelina Kliczkowska

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej to impreza cykliczna, której ideą przewodnią jest kształtowanie świadomości właściwej estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji. Stanowi kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego. Kursy łączą w sobie zarówno seminaria i warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, jak również konsultacje interpretacyjne dla uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych wszystkich szczebli (solistów i kameralistów).

Kursy adresowane są do muzyków (instrumentalistów, wokalistów, rytmików) oraz tancerzy:
– nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni
– studentów, absolwentów i wykładowców uczelni muzycznych
– uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia
– uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół muzycznych I st.
– uczniów i nauczycieli szkół baletowych
– zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną
– grup wokalno-instrumentalno-tanecznych działających przy ośrodkach kultury.

Interdyscyplinarny charakter Kursów łączy praktykę muzyczną z tańcem, z mocnym ugruntowaniem wiedzy teoretycznej. Szeroka i kompleksowa oferta dydaktyczna, przebieg zajęć oraz ich treści programowe zostały opracowane i dostosowane pod kątem możliwości udziału uczestników będących na różnych poziomach zaawansowania i znajomości problematyki. Oferta skierowana jest nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkodnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych oraz pogłębić wiedzę na temat stylistyki muzyki dawnej, doskonaląc zarazem własny warsztat artystyczny oraz dydaktyczne kompetencje.

W programie znajdują się zarówno zajęcia seminaryjne i warsztatowe w formie lekcji otwartych (wg określonych specjalności), pokazy, prezentacje i seminaria naukowe, wykłady teoretyczne, kameralistyka, warsztaty taneczne i ruchowe, zajęcia ogólnorozwojowe (psychoedukacja, rehabilitacja, prezentacja sceniczna) oraz koncerty wykładowców i uczestników. W czasie kursów stosowane są wyłącznie materiały urtextowe i źródłowe.

Oferta Kursów Obejmuje:

I. Seminaria i warsztaty specjalistyczne dla muzyków - instrumentalistów
Seminaria, wykłady, lekcje otwarte oraz indywidualne konsultacje dotyczące praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania, w następujących dyscyplinach:
– flet traverso
– obój barokowy
– skrzypce barokowe
– altówka barokowa
– wiolonczela barokowa
– klawesyn
– lutnia (renesansowa i barokowa), gitara (barokowa i romantyczna), teorba
– organy
– klawikord
– viola da gamba (konsultacje praktyczne).
Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak również współczesne.

II. Mistrzowski Kurs Wokalny
Dla uczniów, studentów i absolwentów klas śpiewu. Liczba "uczestników czynnych" jest ograniczona.


III. Taniec dawny
a) Warsztaty: (instrumentaliści, wokaliści, rytmicy, tancerze, amatorskie grupy taneczne)
grupa początkująca
grupa zaawansowana

b) Seminarium dla uczniów i nauczyciel szkół baletowych
wykłady teoretyczne i warsztaty dla uczniów
wykłady metodyczne i lekcje pokazowe dla nauczycieli

IV. Seminaria naukowe
Seminaria naukowe prowadzone przez wykładowców kursu oraz ekspertów m.in. PAN i Instytutu Muzykologii UW; przedstawiające i porównujące dotychczasowe wyniki badań historyczno-muzycznych, metody poszukiwania traktatów historycznych oraz innych materiałów źródłowych; omawiające zagadnienia polskiej literatury muzycznej w kontekście europejskim oraz inne aspekty metodyczne problematyki wykonawczej muzyki dawnej, obejmujące wiedzę z zakresu retoryki muzycznej, ekspresji, improwizacji, ornamentyki, harmonii, temperacji historycznych i instrumentarium.

V. Seminaria i warsztaty uzupełniające
Podstawy improwizacji
Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeznaczone dla instrumentów orkiestrowych.

Kameralistyka
Przydział do zespołu kameralnego na podstawie wewnętrznego przesłuchania pierwszego dnia Kursów.

Propedeutyka kompozycji barokowej
Zajęcia teoretyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami konstrukcji oraz podstawami kompozycji utworów barokowych, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

Praktyka basso continuo z elementami improwizacji dla początkujących (instrumenty klawiszowe)
Zajęcia przeznaczone są dla klawesynistów, organistów i pianistów, którzy rozpoczynają naukę twórczej realizacji basu cyfrowanego. Tematyka spotkań obejmuje: odczytywanie cyfrowania, podstawy prowadzenia głosów przy realizacji akordów, elementy improwizacji w różnych stylach w oparciu o historyczne wzorce (traktaty, przykłady z literatury muzycznej). Zajęcia będą realizowane na klawesynie, w grupach 23 osobowych.

Kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie
Zajęcia specjalistyczne polegające na artystycznym badaniu, interpretacji i realizacji basu cyfrowanego w wybranych dziełach muzyki kameralnej. Są przeznaczone dla uczestników zaawansowanych w grze na instrumentach klawiszowych. Przydziały uczestników na podstawie wewnętrznego przesłuchania pierwszego dnia Kursów.

Basso continuo dla basowych instrumentów smyczkowych
Zajęcia teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami realizacji basso continuo na wiolonczeli, violi da gamba i kontrabasie, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

Kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu
Wykład i ćwiczenia warsztatowe z zakresu strojów muzycznych oraz umiejętności strojenia klawesynu, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

Praca z akompaniatorem

VI. Warsztaty ogólnorozwojowe
Psychoedukacja – nowoczesne techniki rozwoju dla artystów (wykłady i ćwiczenia warsztatowe)
– trema
– pamięć i wyobraźnia muzyczna, słyszenie wewnętrzne
– strategia ćwiczenia
– modelowanie jako sposoby ćwiczenia
– sposoby pobudzania kreatywności i motywacji
– komunikacja w muzyce
– ćwiczenia rozwojowe
– równowaga psychofizyczna
Profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego u muzyków i tancerzy (wykład i konsultacje indywidualne z rehabilitantem)
– anatomia aparatu ruchu, aspekt ergonomii w pracy, profilaktyka
– sposoby przeciwdziałania złej postawie i korygowania ustawienia ciała podczas gry
– zwyrodnieniowa choroba zawodowa
– przykłady ćwiczeń relaksujących i rozciągających grupy mięśniowe po grze
– niwelowanie przeciążeń.
Warsztaty prezentacji scenicznej (wykład i ćwiczenia warsztatowe)
– zasady ruchu scenicznego, umiejętność poruszania się na scenie,
– symbole i struktury ruchowe
– autoprezentacja

VII. Prezentacje artystyczne
Koncert wykładowców
Koncerty i audycje sekcyjne uczestników
Koncert Finałowy

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w:
– Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie |ul. Bednarska 11|
– Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie |ul. Moliera 4/6|
Teatrze Wielkim |Pl. Teatralny 1|
– Kościele Akademickim Św. Anny |ul. Krakowskie Przedmieście 68|

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza online znajdującego się na stronie www.muzykadawna.org oraz dokonanie przelewu opłaty w pełnej kwocie najpóźniej do15 maja 2016 roku.


Aktualne informacje, formularz zgłoszeniowy, program i bazę noclegową można znaleźć na stronie
: www.muzykadawna.org

 

PRZECZYTAJ: Informator Kursów - plik PDF


Kontakt:

infomuzykadawna@gmail.com

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.