Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XI Konkurs Muzyki XX I XXI Wieku Dla Młodych Wykonawców 2016


Organizator:  Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

REGULAMIN
XI KONKURSU MUZYKI XX i XXI WIEKU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW 2016
Pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy


1. Konkurs jest otwarty dla solistów – instrumentalistów i wokalistów w następujących kategoriach:
- uczniowie szkół muzycznych II stopnia,
- studenci uczelni muzycznych (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe).
W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczący się i studiujący w Polsce (bez względu na narodowość) oraz obywatele polscy uczący się i studiujący za granicą.

2. Repertuar:
Przedmiotem Konkursu jest muzyka XX i XXI wieku.
Program dla uczniów szkół muzycznych II stopnia powinien zawierać co najmniej:
- jeden utwór z lat 1920-1940,
- jeden utwór z lat 1940-1980,
- jeden utwór skomponowany po roku 1980.
Łączny czas trwania: minimum 30 minut.
Program dla studentów uczelni muzycznych powinien zawierać co najmniej:- jeden utwór z lat 1920-1940,
- dwa utwory z lat 1940-1980,
- dwa utwory skomponowane po roku 1980.
Łączny czas trwania: minimum 45 minut.
W szczególnych wypadkach dyrektor Konkursu może dopuścić utwory powstałe w innych ramach czasowych niż wskazane wyżej.
- każdy utwór musi być skomponowany przez innego kompozytora
- program musi zawierać co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego
- program może obejmować transkrypcje
- program może obejmować części utworów cyklicznych
- program powinien reprezentować różne style muzyki współczesnej, a jego dobór stanowić będzie ważny element oceny jury
Uczestnicy II i III etapu wykonują cały program lub jego część zgodnie z decyzją jury.
Nie ma wymogu wykonywania programu konkursu z pamięci.
Przed występem kandydaci zobowiązani będą przedłożyć jury kopie wszystkich partytur wykonywanych utworów (w jednym egzemplarzu).
W przypadku wykonywania utworów opublikowanych drukiem, przypominamy o konieczności posiadania i korzystania z oryginalnych materiałów nutowych.

3. Eliminacje:
- etap I: do 18 kwietnia 2016 każda ze szkół organizuje eliminacje własnymi siłami i wyłania kandydatów do przesłuchań ogólnopolskich II etapu Konkursu
ze szkół muzycznych II stopnia do trzech kandydatów z każdej szkoły,
z uczelni muzycznych do dziesięciu kandydatów z każdej uczelni.
- etap II i III: eliminacje ogólnopolskie odbędą się w Radziejowicach oraz Warszawie w dniach 15 – 20 maja 2016
- w drugim etapie:
15 maja – perkusja, klawesyn, organy, harfa (przesłuchania w Warszawie),
16 i 17 maja – szkoły muzyczne II stopnia (przesłuchania w Radziejowicach),
17 i 18 maja – uczelnie muzyczne (przesłuchania w Radziejowicach)
zostanie wyłonionych około 20 finalistów (ok. 10 ze szkół muzycznych II stopnia i ok. 10 z uczelni muzycznych),
- w trzecim etapie:
19 maja szkoły muzyczne II stopnia (przesłuchania w Radziejowicach),
20 maja uczelnie muzyczne (przesłuchania w Radziejowicach)
zostaną wyłonieni laureaci.

4. Nagrody:
dwie równorzędne nagrody w wysokości 4.000zł dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów ze szkół muzycznych II stopnia
dwie równorzędne nagrody w wysokości 5.000zł dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów z uczelni muzycznych
nagroda specjalna w wysokości 1.000zł dla najlepszego akompaniatora, ucznia szkoły muzycznej II stopnia
nagroda specjalna w wysokości 1.000zł dla najlepszego akompaniatora, studenta uczelni muzycznej
Nagrody pozaregulaminowe:
- nagroda Filharmonii Świętokrzyskiej im.Oskara Kolberga w Kielcach – udział w koncercie w sezonie artystycznym 2016/2017
- nagroda Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – udział w koncercie w ramach organizowanego przez CENTRUM festiwalu EMANACJE w sezonie artystycznym 2016/2017
- nagrody rzeczowe ufundowane przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego (nuty, książki, płyty CD) oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne (zestaw polskich partytur współczesnych).
Pedagodzy laureatów otrzymają ponadto dyplomy honorowe za propagowanie muzyki współczesnej w swojej pracy dydaktycznej. Organizatorzy doceniają ogromną pracę i rolę nauczycieli w przygotowaniu programu na Konkurs. Z tego powodu każda nagroda (za wyjątkiem nagród specjalnych dla akompaniatorów) będzie dzielona po połowie między laureata i jego mistrza.
Laureaci wezmą udział w uroczystym koncercie, który odbędzie się 13 czerwca 2016 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
Koncert zostanie zarejestrowany przez Program 2 Polskiego Radia i zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.

5. Jury:
Eliminacje szkolne (etap I) będą organizowane siłami danej szkoły.
Jury eliminacji ogólnopolskich (etap II i III) nie jest związane ze szkolnictwem muzycznym.
Skład Jury przesłuchań ogólnopolskich II i III etapu:
Jacek Rogala, Dagna Sadkowska, Anna Dorota Władyczka.
Jury zadecyduje o ostatecznym podziale nagród.

6. Zgłoszeń kandydatów do eliminacji ogólnopolskich dokonują szkoły, załączając:
- protokół z eliminacji,
- karty programowe poszczególnych uczestników.
Wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2016. Decyduje data stempla pocztowego.
Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach ogólnopolskich (II i III etap) jest wpłata do
29 kwietnia 2016 r. wpisowego w wysokości 100 złotych na konto PTMW nr: 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Zgłoszenia należy nadsyłać elektronicznie na email ptmw@epistola.pl oraz na adres Towarzystwa:
Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
ul. Mazowiecka 11/24
00-052 Warszawa

Sekretarz Konkursu: Iwona Kisiel
Producent przesłuchań: Anita Gaska
Dyrektor Konkursu: Dariusz Przybylski

Szczegółowe informacje – na stronie: www.ptwm.art.pl

 


Kontakt:

Wszelkich informacji udziela Biuro PTMW
w poniedziałki godz. 11.00-14.00
tel./fax: (22) 827 69 81
kom. 535-266-363
e-mail: ptmw@epistola.pl
http://www.ptmw.art.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.