Polmic - FB

kalendarium konkursów (Z)

C E F I K M N O S T V W X Z

Zaśpiewaj ten wiersz


Organizator:  Nyski Dom Kultury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

REGULAMIN


§ 1

Organizator

Organizatorami konkursu są: Nyski Dom Kultury oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

 

§ 2

Adresat

1. Konkurs adresowany jest do kompozytorów oraz wykonawców – solistów i grup wokalno-instrumentalnych.
2. Solista lub zespół mogą wziąć udział w konkursie jeden raz i wykonać jeden utwór.

 

§ 3

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest popularyzacja poetów związanych z Nysą (Jerzego Kozarzewskiego polskiego poetę współczesnego, wnuka w bocznej linii C.K. Norwida, Maxa Hermanna Neisse, krytyka teatralnego pisarza i poetę czasów międzywojennych, Josepha von Eichendorffa, śląskiego pisarza i poetę, ostatniego niemieckiego romantyka) oraz wspieranie talentów kompozytorskich, wokalnych i instrumentalnych.

2. Aby ułatwić uczestnikom dotarcie do utworów, teksty poetyckie będą dostępne na stronie internetowej. Można korzystać również z innych publikacji i przekładów.

3. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

4. Preferowane będą utwory śpiewane do żywego akompaniamentu.

5. Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w przesłuchaniach konkursowych, które odbędą się dnia 30.09.2016 w Nyskim Domu Kultury. W wyniku przesłuchań wyłonionych zostanie 3 – 4 laureatów.

6. Zwycięskie utwory muzyczne zostaną wydane na płycie.

7. Zwycięskie utwory muzyczne emitowane będą na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury, PWSZ oraz Gminy Nysa.

8. Zwycięzcy zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody i udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się na gali X Edycji Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego „Orzech” w dniu 22.10. 2016 godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej. Koszty podróży oraz noclegu pokrywa Organizator.

9. Kompozycję i wykonanie utworów będzie oceniać jury powołane Zarządzeniem Dyrektora Nyskiego Domu Kultury w składzie:

Jarosław Wasik – wokalista, muzyk, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
Roman Hudaszek – kompozytor, pedagog, zastępca dyrektora Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie.
Janusz Dąbrowski – muzyk, pianista, pedagog, dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im Witolda Lutosławskiego w Nysie
Marta Klubowicz – aktorka, poetka, tłumaczka, dyrektor Nyskiego Domu Kultury

10. Jury oceniać będzie utwory pod kątem walorów muzycznych oraz interpretację utworu.

11. Przewidziane są nagrody pieniężne (pula nagród 5000). Dodatkowymi nagrodami będzie również: występ na uroczystości w dniu 22.10.2016 r. o godz.18. w Nyskim Domu Kultury oraz nagranie płyty.

 

§ 4

Zasady konkursu eliminacyjnego

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Konkurs jest dwuetapowy i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia. Pierwszym etapem jest analiza zgłoszeń, drugim przesłuchania konkursowe.

3. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnicy składają zgłoszenie i wysyłają nuty oraz demo utworu w formie pliku muzycznego w formacie mp3 do dnia 22.09.2016 r. na adres mailowy: ndk@ndk.nysa.pl lub pocztą na adres: Nyski Dom Kultury, 48-300 Nysa ul. Wałowa 7 z dopiskiem lub tematem maila: „Zaśpiewaj ten wiersz”.

4. Zgłoszenie, który nadejdzie po terminie lub zostanie dostarczone w inny sposób, niż opisany w ust. 2, nie weźmie udziału w konkursie.

5. Piosenka może, lecz nie musi być skomponowana przez wykonawcę.

6. Zgłoszenie będzie poprawne, jeśli będą zawierać:
a. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich.
b. Plik MP3 z utworem o objętości nie większej niż 8 MB (mile widziany będzie również zapis nutowy utworu.)
c. Imiona i nazwiska członków danego zespołu, kompozytora, itp.

7. Kompozytor zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o posiadaniu autorskich praw osobistych i majątkowych do skomponowanego dzieła zgłaszanego do konkursu oraz o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie utworu przez Organizatorów, według potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu rozpowszechniania utworu dla celów promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych.

8. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone utwory wykonane na odpłatne zlecenie lub do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim, a także piosenki, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne.

9. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

10. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na użycie utworów i wizerunków uczestników w kampanii promocyjnej.

11. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z upoważnieniem Organizatorów do korzystania z nadesłanego utworu w zakresie jego publicznego rozpowszechniania w każdy sposób określony przez Organizatorów.

12. Każdy z uczestników powinien posiadać lidera odpowiedzialnego za kontakt
z Organizatorem konkursu oraz za spełnienie wymogów formalnych przewidzianych Regulaminem.

13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych w celu publikacji.

 

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu eliminacyjnego

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu przesłuchań konkursowych 30.09. 2016. Do przesłuchań zostaną dopuszczeni wykonawcy wybrani przez jury po przeanalizowaniu zgłoszeń. Wykonawcy ci zostaną zawiadomieni czy zakwalifikowali się do przesłuchań.

2. Przy ocenie utworów i wyborze zwycięzców konkursu , Jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na:
- artystyczny poziom wykonywanych utworów,
- instrumentalne walory muzyczne utworów.
3. Decyzja Jury co do wyboru zwycięzców konkursu jest samodzielna, ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

4. Jury ma prawo usunąć pracę z konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu. Decyzje organizatorów i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach organizatorzy i Jury są całkowicie autonomiczni.

5. Jeśli wykonawca nie zakwalifikuje się do drugiego etapu i nie zostanie zaproszony na przesłuchania, jury – za dodatkowym przyzwoleniem kompozytora - może wybrać samą kompozycję utworu i wydać na płycie utwór w innym wykonaniu.

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

8. W razie pytań i wątpliwości można mailować na wyżej podany adres lub dzwonić pod numer: 77 433 33 37.

 

§ 6

Nagrody

1. Organizator przewiduje :
I nagroda 2000
II nagroda 1500
III nagroda 1000
Wyróżnienie 500
oraz wykonanie piosenki na gali „Orzecha” i nagranie piosenki na płycie.

2. Jury zastrzega sobie prawo INNEGO PODZIAŁU NAGRÓD.


Kontakt:

Nyski Dom Kultury
ul. Wałowa 7
48-300 Nysa
tel.: 774333337
ndk@ndk.nysa.pl
www.ndk.nysa.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.