Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs kompozytorski na intradę XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy


Organizator:  Prezydent Miasta Gdańska, Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie kompozytorskim na oficjalny hejnał szkoły. Celem tego przedsięwzięcia jest uświetnienie Jubileuszu 25-lecia placówki. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich kompozytorów bez limitu wieku, a jego przedmiotem jest intrada na kwintet dęty.

REGULAMIN

Konkursu kompozytorskiego na Intradę XV Liceum Ogólnokształcącego Im. Zjednoczonej Europy

1. Głównym organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Gdańska i Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku.

2. Honorowy patronat obejmuje JM prof. dr hab. Maciej Sobczak – Rektor Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

3. Przedmiotem Konkursu jest Intrada na kwintet dęty blaszany (2 trąbki, waltornia, puzon, tuba) o czasie trwania ok. 30 – 40 sekund. Zwycięska praca staje się oficjalnym hejnałem XV LO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku.

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich kompozytorów bez limitu wieku.

5. Do Konkursu będą kwalifikowane wyłącznie prace niepublikowane, nienagradzalne i niewykonywane publicznie.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Każdy z kompozytorów może nadesłać więcej niż jedną pracę.

8. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres: Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2, w nieprzekraczalnym terminie 31 grudnia 2016 roku. Na przesyłce należy umieścić dopisek: Konkurs kompozytorski Intrada XV LO.

9. Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo. Partytury nie mogą zawierać nazwiska kompozytora. Winny być opatrzone cyfrowym lub literowym godłem. Wewnątrz koperty zawierającej partyturę konkursowej kompozycji i płytę CD z nagraniem lub symulacją komputerową utworu (w jednym z trzech formatów: wave, mp3, wma), powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem, zawierająca krótką informację o kompozytorze, z adresem mailowym, numerem telefonu etc.

10. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.

11. Jury zostanie powołane przez organizatorów Konkursu.

12. Z nadesłanych kompozycji Jury Konkursu wyłoni zwycięski utwór.

13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 16 stycznia 2017 roku.

14. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

I nagroda: 1000 zł

II nagroda: 600 zł

III nagroda 400 zł

15. Decyzje Jury są ostateczne.

16. Nagrodzona kompozycja staje się własnością XV LO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku.

17. Informacje o Konkursie są dostępne na stronach: www.amuz.gda.pl oraz www.xvlo.gda.pl 


Kontakt:

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki

80-743 Gdańsk

ul. Łąkowa 1-2

www.amuz.gda.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.