Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

II Konkurs „Zaśpiewaj ten wiersz" – Nysa, 4 X 2017


Organizator:  Nyski Dom Kultury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik zaprasza do udziału w II Konkursie na kompozycję i wykonanie piosenki do tekstu poetyckiego Jerzego Kozarzewskiego, Maxa Herrmanna Neisse lub Josepha von Eichendorffa p.n. „Zaśpiewaj ten wiersz". Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych jury wybierze finalistów, którzy zaprezentują swoje dzieła podczas gali „Orzecha” oraz nagrają piosenkę na płycie.

 

REGULAMIN

Konkursu na kompozycję i wykonanie piosenki do tekstu poetyckiego Jerzego Kozarzewskiego, Maxa Hermanna Neisse lub Josepha von Eichendorffa p.n. „Zaśpiewaj ten wiersz” 2017.

§ 1

Organizator

Organizatorem konkursu jest: Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik przy współorganizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

§ 2

Adresat

1. Konkurs adresowany jest do kompozytorów oraz wykonawców – solistów i grup wokalno – instrumentalnych.

2. Solista lub zespół mogą wziąć udział w konkursie jeden raz i wykonać jeden utwór.

§ 3

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest popularyzacja poetów związanych z Nysą (Jerzego Kozarzewskiego, polskiego poetę współczesnego, wnuka w bocznej linii C.K. Norwida, Maxa Hermanna Neisse, krytyka teatralnego pisarza i poetę czasów międzywojennych , Josepha von Eichendorffa, śląskiego pisarza i poetę, ostatniego niemieckiego romantyka) oraz wspieranie talentów kompozytorskich, wokalnych i instrumentalnych.

2. Aby ułatwić uczestnikom dotarcie do utworów, teksty poetyckie będą dostępne na stronie internetowej pod adresem www.ndk.nysa.pl.  Można korzystać również z innych publikacji i przekładów.

3. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

4. Preferowane będą utwory śpiewane do żywego akompaniamentu.

5. Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w przesłuchaniach konkursowych, które odbędą się dnia 04.10.2017 o godz. 9.00 w Nyskim Domu Kultury. W wyniku przesłuchań wyłonionych zostanie 3 – 4 laureatów.

6. Zwycięskie utwory muzyczne zostaną wydane na płycie.

7. Zwycięskie utwory muzyczne emitowane będą na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury.

8. Zwycięzcy zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody i udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się na gali XI Edycji Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego „Orzech” w dniu 21.10.2017 godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej. Koszty podróży oraz noclegu laureatów pokrywa Organizator.

9. Kompozycję i wykonanie utworów będzie oceniać jury powołane Zarządzeniem Dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik

10. Jury oceniać będzie utwory pod kątem walorów muzycznych oraz interpretację utworu.

11. Przewidziane są nagrody pieniężne (pula nagród 5 500,00 zł brutto). Dodatkowymi nagrodami będzie również: występ na uroczystości XI Edycji Turnieju Poetyckiego im. Jerzego Kozarzewskiego „Orzech” w dniu 21.10.2017 o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury oraz nagranie płyty z pozostałymi uczestnikami konkursu.

§ 4

Zasady konkursu eliminacyjnego

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Konkurs jest dwuetapowy i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia. Pierwszym etapem jest analiza zgłoszeń, drugim przesłuchania konkursowe w dniu 04.10.2017 roku.

3. W celu uczestnictwa w konkursie należy wysłać zgłoszenie, nuty oraz demo utworu w formie pliku muzycznego w formacie mp3 do dnia 15.09.2017 na adres mailowy: lub pocztą na adres: biuro@ndk.nysa.pl  Nyski Dom Kultury, 48-300 Nysa ul. Wałowa 7 z dopiskiem lub tematem maila: „Zaśpiewaj ten wiersz”.

4. Zgłoszenie, które nadejdzie po terminie lub zostanie dostarczone w inny sposób, niż opisany w ust. 2, nie weźmie udziału w konkursie.

5. Piosenka może, lecz nie musi być skomponowana przez wykonawcę.

6. Zgłoszenie będzie poprawne, jeśli będą zawierać:

           a. wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich;

           b. plik MP3 z utworem o objętości nie większej niż 8 MB (mile widziany będzie również zapis nutowy utworu);

           c. imiona i nazwiska członków danego zespołu, kompozytora, itp.

7. Kompozytor zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o posiadaniu autorskich praw osobistych i majątkowych do skomponowanego dzieła zgłaszanego do konkursu oraz o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie utworu przez Organizatorów, według potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu rozpowszechniania utworu dla celów promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych.

8. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone utwory wykonane na odpłatne zlecenie lub do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim, a także piosenki, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne.

9. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

10. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na użycie utworów i wizerunków uczestników w kampanii promocyjnej wydarzenia.

11. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z upoważnieniem Organizatorów do korzystania z nadesłanego utworu w zakresie jego publicznego rozpowszechniania w każdy sposób określony przez Organizatorów.

12. Każdy z uczestników powinien posiadać lidera odpowiedzialnego za kontakt z Organizatorem konkursu oraz za spełnienie wymogów formalnych przewidzianych Regulaminem.

13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych w celu publikacji.

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 23 ust.1 pkt (oraz/lub art.27.2 pkt 1- dla danych wrażliwych) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016.922)

15. Utwory konkursowe muszą być wykonane w języku polskim - brak spełnienia tego wymogu skutkuje dyskwalifikacją utworu.

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu eliminacyjnego

1. Rozstrzygnięcie częściowe konkursu odbędzie się w dniu przesłuchań konkursowych 4.10.2017 r. (podczas tego etapu zostanie wyłonionych 3-4 wykonawców)

2. Do przesłuchań zostaną dopuszczeni wykonawcy wybrani przez jury po uprzednim przeanalizowaniu zgłoszeń. Wykonawcy ci zostaną zawiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu konkursu.

3. Przy ocenie utworów i wyborze zwycięzców konkursu , Jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na:

           - artystyczny poziom wykonywanych utworów;

           - instrumentalne walory muzyczne utworów.

4. Decyzja Jury co do wyboru zwycięzców konkursu jest samodzielna, ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

5. Jury ma prawo usunąć pracę z konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu. Decyzje organizatorów i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach organizatorzy i Jury są całkowicie autonomiczni.

6. Jeśli wykonawca nie zakwalifikuje się do drugiego etapu i nie zostanie zaproszony na przesłuchania, jury – za dodatkowym przyzwoleniem kompozytora - może wybrać samą kompozycję utworu i wydać na płycie utwór w innym wykonaniu.

7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

9. Osoba do kontaktu w razie pytań i wątpliwości: Jagoda Litwin, tel: 666 708 005.

§ 6

Nagrody:

1. Organizator przewiduje:

I nagroda 2500

II nagroda 1500

III nagroda 1000

Wyróżnienie 500

oraz wykonanie piosenki na gali „Orzecha” i nagranie piosenki na płycie.

2. Jury zastrzega sobie prawo INNEGO PODZIAŁU NAGRÓD.

Pliki do pobrania w załącznikach na stronie: http://ndk.nysa.pl

 


Kontakt:

biuro@ndk.nysa.pl

Nyski Dom Kultury

48-300 Nysa

ul. Wałowa 7

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.