Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs na najlepsze kompozycje chóralne dla Zespołu Wokalnego „Rondo"


Organizator:  Zespół Wokalny „Rondo” z Wrocławia

Zespół Wokalny „Rondo" z Wrocławia ogłasza Konkurs na najlepsze kompozycje chóralne dla tego Zespołu.

Regulamin Konkursu

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na kompozycje chóralne dla Zespołu Wokalnego „Rondo” z Wrocławia, zwanym dalej Konkursem.

1. Organizator Konkursu:

Zespół Wokalny „Rondo” z Wrocławia.

2. Adresaci Konkursu

Konkurs ma charakter otwarty i nieanonimowy. Kierowany jest do wszystkich zainteresowanych, w szczególności do polskich kompozytorów, studentów wyższych uczelni muzycznych. Uczestnik musi być pełnoletni.

3. Cele Konkursu:

3.1. Uzyskanie wartościowych kompozycji chóralnych (od kilku do kilkunastu), które utrwalone zostaną przez Zespół Wokalny „Rondo” na płycie CD z muzyką XXI wieku w drugiej połowie 2018 roku.

3.2. Rozpropagowanie kompozycji XXI wieku poprzez działalność koncertową i nagranie płytowe.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

4.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.

4.2. Kompozycja opatrzona imieniem i nazwiskiem kompozytora powinna stanowić zapis nutowy (obowiązuje edycja komputerowa) na chór mieszany a cappella maksymalnie do sześciu głosów.

4.3. Utwór musi być kompozycją własną, nie krótszą niż 2 minuty i nie dłuższą niż 5 minut (z zapisanym w partyturze przypuszczalnym czasem trwania utworu).

4.4. Do zgłoszenia pracy konkursowej należy dołączyć:

- krótką notę biograficzną,

- dane teleadresowe uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL, numer telefonu oraz adres skrzynki mailowej) – załącznik nr 1 do Regulaminu,

- pisemne oświadczenie autora, że kompozycja jest jego dziełem i wszelkie prawa autorskie należą do niego – załącznik nr 2 do Regulaminu,

- pisemne oświadczenie autora dotyczące bezpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz Zespołu Wokalnego „Rondo” w przypadku wygrania Konkursu – załącznik nr 3 do Regulaminu,

- powyższe informacje oraz podpisane dokumenty/skany należy dostarczyć mailem na adres zespolwokalnyrondo@gmail.com,

4.5. Jeden autor na Konkurs może zgłosić kilka kompozycji.

5. Kryteria oceny utworów zgłoszonych do Konkursu oraz wyboru zwycięskich prac konkursowych:

5.1. Kompozycje nadesłane w ramach niniejszego Konkursu oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Małgorzatę Podzielny – dyrygenta Zespołu Wokalnego „Rondo”.

5.2. Przy ocenie nadesłanych prac komisja konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: spełnieniem wymogów określonych Regulaminem, oryginalnością brzmienia i pomysłowością.

5.3. Rozstrzygnięcie konkursu – zwycięzcy (od kilku do kilkunastu) zostaną wyłonieni w drodze głosowania (zwykła większość głosów członków).

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autora kompozycji, w związku z celami Konkursu.

5.5. Kompozytorzy zwycięskich utworów udzielają licencji na ich nagranie ilości do 2000 egzemplarzy w 2018 roku oraz wyrażają zgodę na wykonania tychże kompozycji przez Zespół Wokalny „Rondo” podczas koncertów i konkursów.

5.6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.

5.7. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

5.8. Decyzja komisji konkursowej dotycząca wskazania laureatów Konkursu jest ostateczna.

5.9. Zwycięskie kompozycje wejdą do repertuaru Zespołu Wokalnego „Rondo”, a także nagrane zostaną na płycie CD przez w.w. zespół. Każdy kompozytor zwycięskiej kompozycji otrzyma 4 egzemplarze płyty CD do 31 stycznia 2019 roku.

6. Termin i miejsce składania prac:

6.1. Termin składania prac konkursowych zostaje przedłużony do 10 lutego 2018 roku.

6.2. Prace z dopiskiem: „Konkurs na kompozycje chóralne dla Zespołu Wokalnego „Rondo” z Wrocławia” należy przesyłać drogą mailową na adres: zespolwokalnyrondo@gmail.com Regulamin Konkursu wraz z załącznikami jest zamieszczony na stronie www.facebook.com/zespolwokalnyrondo/ 

6.3. Prace, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2018 roku.

6.5. O zwycięstwie w konkursie laureaci (od kilku do kilkunastu) zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

7. Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – zgłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2 – pisemne oświadczenie autora, że kompozycja jest jego dziełem i wszelkie prawa należą do niego

 


Kontakt:

Małgorzata Podzielny

tel. 609 20 70 80

e-mail: malgorzata.podzielny@amuz.wroc.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.