Polmic - FB

kalendarium konkursów (O)

C E F I K M N O S T V W X Z

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski w Kaliszu na utwór do wiersza Marii Konopnickiej lub Adama Asnyka – Kalisz, 2017


Organizator:  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Celem konkursu jest uczczenie przypadających w 2017 roku rocznic poetów związanych z miastem Kalisz: 175. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej i 120. rocznicy śmierci Adama Asnyka.

Regulamin 

 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Współorganizatorem jest Miasto Kalisz oraz Filharmonia Kaliska.
 3. Patronat Honorowy oraz mecenat nad konkursem objęli: Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisza oraz prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 4. Przedmiotem konkursu jest kompozycja napisana do wybranego wiersza Adama Asnyka lub Marii Konopnickiej w następujących kategoriach: 
  -piosenka
  -utwór chóralny a cappella
  -utwór wokalno-instrumentalny na głos i orkiestrę smyczkową lub chór i orkiestrę smyczkową.
 5. Udział w konkursie mogą wziąć młodzi kompozytorzy z Polski i z zagranicy w wieku nieprzekraczającym 35 lat (którzy do 31 grudnia 2017 roku nie ukończą 35 lat).
 6. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane, wykonane lub nagradzane na innych konkursach.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prawykonania nadesłanych kompozycji (nagrodzonych i nienagrodzonych) oraz do opublikowania na płytach CD. Organizatorzy nie gwarantują wykonania wszystkich nagrodzonych kompozycji podczas Koncertu Finałowego.
 8. Partytury (5 egzemplarzy) opatrzone godłem z dopiskiem „Konkurs kompozytorski” należy przesyłać na adres:

  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM
  Ul. Nowy Świat 28-30
  62-800 Kalisz

 9. Wewnątrz koperty z partyturami powinna znajdować się zamknięta koperta z danymi uczestnika konkursu:
  imię i nazwisko,
  adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail,
  tytuł utworu,
  oświadczenie uczestnika konkursu, że nadesłana na konkurs kompozycja jest jego autorstwa i spełnia następujące warunki: nie była wcześniej publikowana, wykonana publicznie oraz nie została nagrodzona w innych konkursach.
 10. Do partytury musi być dołączona symulacja komputerowa na płycie CD-audio w kategorii utworu wokalno-instrumentalnego lub a cappella, w kategorii piosenki prosimy o nagranie demo live (głos wokalny z akompaniamentem).
 11. Termin nadsyłania zgłoszonych utworów – 31 grudnia 2017 roku.
 12. Obrady Jury, do którego zaproszeni będą m. in. Adam Klocek, Fryderyk Stankiewicz, Mieczysław Szcześniak, Marcin Pospieszalski, odbędą się na początku stycznia 2018 roku.
 13. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 14. Koncert finałowy połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 16 marca 2018 roku w siedzibie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, Kalisz, ul. Nowy Świat 28-30.
 15. NAGRODY- w każdej kategorii organizatorzy przewidują nagrodę główną (pieniężną) oraz wyróżnienia.
  Kategoria piosenka – 3000 zł
  Kategoria utwór chóralny a cappella – 5000 zł
  Kategoria utwór wokalno - instrumentalny z orkiestrą – 7000 zł.
  Wysokość nagrody jest kwotą brutto.
 16. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 17. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na cele konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych). Administratorem danych osobowych jest organizator.
 18. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 19. Partytury nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 20. Partytury nagrodzone lub wyróżnione przejdą na własność Organizatorów.
 21. Partytury kompozycji nienagrodzonych w konkursie będzie można odebrać w siedzibie Organizatora, albo zwrócić się o ich przesłanie (na koszt Uczestnika).

Kapituła Konkursu:

Mieczysław Szcześniak – Przewodniczący Kapituły Konkursu, piosenkarz, autor tekstów, kompozytor; Beata Michalak– Dyrektor Artystyczny Konkursu, muzykolog, Zakład Edukacji Muzycznej Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Agnieszka Sobczak – Kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Adam Klocek – Dyrektor Filharmonii Kaliskiej, Fryderyk Stankiewicz – kompozytor, Zakład Muzyki Organowej i Sakralnej Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Strona internetowa konkursuhttps://wpa.amu.edu.pl


Kontakt:

sekretariat.konkurskompozytor@wp.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.