Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XVII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego


Organizator:  Miejskie Centrum Kultury w Tychach

REGULAMIN
XVII Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. XVII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego, zwany dalej Konkursem, odbywa się w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” w Tychach, w dniach 21-27 października 2018 r.

2. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach, z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 26, kod pocztowy 43-100.

3. Adres strony internetowej Konkursu to www.guitar.tychy.pl.

II. UCZESTNICY

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich solowych gitarzystów urodzonych po 31.12.1987 r., niezależnie od wykształcenia i kraju zamieszkania. 

III. NAGRODY

1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe.

2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody regulaminowe:
a. I nagroda – 5.000 EURO
b. II nagroda – 2.500 EURO
c. III nagroda – 1.000 EURO

3. Jury ma prawo do innego podziału nagród z zastrzeżeniem, że I nagroda jest niepodzielna. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Zdobywcy wszystkich nagród otrzymują tytuł Laureata.

6. Podatek od nagród w Konkursie odprowadza Organizator.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W celu zgłoszenia się do Konkursu należy: 
a) Zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej Konkursu www.guitar.tychy.pl, w terminie do 1 września 2018 r., podając w formularzu: 
• dane osobowe, 
• program wybrany do przesłuchań w ramach II Etapu i Finału Konkursu, 
• skan paszportu lub dowodu osobistego (strona zawierająca zdjęcie i dane osobowe uczestnika), 
• zdjęcie uczestnika w formie elektronicznej (rozdzielczość 300 dpi, format jpg., png., pdf.) do zamieszczenia w katalogu Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”. 
b) Uiścić opłatę wpisową, która wnosi 200 PLN dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, 50 EURO dla obywateli pozostałych państw. 
Opłata wpisowa powinna zostać wpłacona do 1 września 2018 roku na konto nr: 
44 1240 1330 1111 0010 7505 0767 (Pekao S.A.) 
tytułem: „Wpisowe – Śląska Jesień Gitarowa” 
c) Przesłać nagranie video
Po dokonaniu rejestracji na stronie www.guitar.tychy.pl uczestnik powinien przesłać nagranie na adres mailowy mck@mck.tychy.pl, najlepiej za pośrednictwem serwisu www.wetransfer.com. Nagranie powinno być zgodne z wytycznymi określonymi w ust. V Regulaminu. Nagranie będzie stanowić przedmiot oceny Jury w I Etapie Konkursu. Nagranie należy przesłać w terminie do 1 września 2018 r. 

2. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie.

3. Uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu Konkursu w ramach opłaty wpisowej mają zapewniony wstęp na koncerty i wszystkie wydarzenia w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”.

4. Wszyscy uczestnicy II Etapu Konkursu mają obowiązek rejestracji w biurze Organizatora (Hotel Tychy, ul. Jana Pawła II 10, 43-100 Tychy) w dniu 21.10.2018 w godzinach 12.00 – 18.00 czasu polskiego. W przypadku opóźnień związanych z podróżą lub innymi zdarzeniami losowymi, które uniemożliwiają stawienie się w biurze Organizatora w wyznaczonym terminie uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora przed tym terminem.

5. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu ani wyżywienia uczestników II Etapu i Finału Konkursu ani ich osób towarzyszących.

6. Na prośbę uczestnika Konkursu zakwalifikowanego do Etapu II Organizator zapewni wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) i noclegi podczas całego Festiwalu ( od 21.10.2018 do 28.10.2018) w Hotelu Tychy (pokoje dwuosobowe) za opłatą w wysokości 800 PLN / 200 EURO. Opłatę należy uiścić osobiście w biurze Organizatora dniu rozpoczęcia Festiwalu. Prośbę o odpłatne zapewnienie noclegów i wyżywienia należy zgłosić do 20.09.2018 roku drogą mailową na adres mck@mck.tychy.pl.

7. Uczestnicy powinni posiadać ubezpieczenie kosztów leczenia na czas pobytu w Polsce w związku z uczestnictwem w Festiwalu.

8. Niestawienie się uczestnika Konkursu w wyznaczonych na drodze losowań terminach i godzinach przesłuchań będzie równoważne z dyskwalifikacją.

9. W Koncercie Laureatów nieodpłatnie wezmą udział Laureaci Konkursu. W trakcie Koncertu Laureatów zostaną wręczone nagrody przyznane w Konkursie. Nieobecność Laureata na Koncercie Finałowym jest równoznaczna ze zrzeczeniem się Laureata z przyznanej nagrody.

10. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

V. I ETAP KONKURSU

1. Nagranie będące przedmiotem oceny Jury w I Etapie Konkursu musi spełniać następujące warunki:
• być zarejestrowane w jakości umożliwiającej dokonanie oceny,
• ukazywać obie ręce oraz twarz uczestnika,
• być zrealizowane bez żadnych przerw i montażu,
• być zrealizowane nie wcześniej niż 01.01.2018 r.,
• wymagana jest wysoka rozdzielczość obrazu i dobra jakość dźwięku,
• parametry nagrania nie mogą przekroczyć następujących wartości: 600 Mb, 720 p 

2. Dopuszczalne są nagrania zrealizowane zarówno podczas koncertów na żywo (live), jak również w warunkach domowych lub studyjnych. 

3. Nagranie będące przedmiotem oceny I Etapu Konkursu nie może być dostępne publicznie w sieci Internet. Jeśli nagranie jest dostępne w Internecie, należy je usunąć.

4. Program nagrania w I Etapie Konkursu:
• Jedna część sonaty wybranej do II Etapu Konkursu
• Program dowolny
Czas trwania: 10 – 15 minut

5. Udostępnianie nagrania przesłanego do I Etapu Konkursu
a) Organizator zapewnia ochronę przed dostępem osób trzecich do zamieszczonych nagrań.
b) Nagrania zostaną docelowo umieszczone na kanale Youtube Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”, z ograniczoną widocznością dla osób postronnych. Nagrania będą widoczne tylko dla osób posiadających do nich link. Organizator udostępni nagrania video umieszczone na kanale internetowym Festiwalu członkom Jury celem dokonania oceny w I Etapie Konkursu.
c) Po ogłoszeniu wyników I Etapu Konkursu Organizator udostępni na kanale internetowym Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” publicznie nagrania video tych uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do II Etapu Konkursu.

6. W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do II Etapu z udziału w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia listy uczestników Etapu II o kolejną osobę z listy, według wyników Etapu I.

VI. PROGRAM KONKURSU

• Etap I:
W Etapie I ocenie Jury podlegać będzie nagranie, o którym mowa w ust IV pkt.1 Regulaminu
Program nagrania w I Etapie Konkursu:

1. Jedna część sonaty wybranej do II Etapu Konkursu

2. Program dowolny
Czas: 10 – 15 minut

• Etap II: 
Do Etapu II zostaną zakwalifikowane nie więcej niż 24 osoby, wybrane spośród uczestników I Etapu. 
Program II Etapu: 

1. Jedna z podanych sonat na gitarę:
S. Assad: Sonata
R. Balkanski: Sonata
R. R. Bennett: Guitar Sonata
D. Bogdanović: Jazz Sonata
D. Bogdanović: Sonata No. 1
L. Brouwer: Sonata (a Julian Bream) 
L. Brouwer: Sonata del Caminante (a Odair Assad) 
M. Castelnuovo-Tedesco: Sonata 'Hommage a Boccherini', Op. 77
A. Ginastera: Sonata for guitar, Op. 47
H. W. Henze: Royal Winter Music, Second Sonata on Shakespearean Characters
V. Ivanovič: Sonata
A. José: Sonata
E. Jurkowski: Sonata Akademicka
D. Pavlovits: Stormbird Sonata
M. M. Ponce: Sonata Mexicana
M. M. Ponce: Sonata III
M. M. Ponce: Sonata Clásica
M. M. Ponce: Sonata Romántica
J. Rodrigo: Sonata Giocosa
M. Rózsa: Sonata for guitar
R. Sierra: Sonata para guitarra
F. Sor: Grande Sonata, Op. 22
F. Sor: Seconda Grande Sonata, Op. 25
M. Tippett: The Blue Guitar Sonata
J. Turina: Sonata for guitar, Op. 61
P. Vasks: Vientulibas Sonate

2. Program dowolny.
Czas trwania występu: 30-35 minut.
Program Etapu I Konkursu może się powtórzyć w Etapie II.

Cały program należy wykonać z pamięci.
Jeśli uczestnik przekroczy regulaminowy czas prezentacji, Przewodniczący Jury może przerwać występ.

• Finał:
Do Finału zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 6 osób, wybranych spośród uczestników II Etapu.
Program Finału:
Jeden z podanych koncertów na gitarę i orkiestrę:
M. Castelnuovo-Tedesco: Concerto No. 1 in D major, Op. 99
M. M. Ponce: Concierto del Sur
J. Rodrigo: Concierto de Aranjuez
Cały program należy wykonać z pamięci.

VII. PRZEBIEG KONKURSU

1. Harmonogram przebiegu Konkursu.

01.09.2018 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w I Etapie Konkursu
05-15.09.2018 - I Etap Konkursu - ocena nagrań konkursowych przez Jury
17.09.2018 - publikacja na stronie internetowej Konkursu listy uczestników II Etapu
15.10.2018 - losowanie kolejności przesłuchań II Etapu Konkursu
22-24.10.2018 - przesłuchania w ramach II Etapu Konkursu
24.10.2018 - ogłoszenie wyników II Etapu i losowanie kolejności przesłuchań finałowych podczas wieczornego koncertu festiwalowego
25-26.10.2018 - próby z orkiestrą uczestników Finału Konkursu
27.10.2018 - przesłuchania finałowe Konkursu oraz wyłonienie Laureatów
27.10.2018 - ogłoszenie wyników Konkursu, Koncert Laureatów,

VIII. ZASADY OCENIANIA W KONKURSIE

1. Uczestników konkursu będzie oceniać międzynarodowe Jury.

2. Występy będą oceniane w skali 1-25 punktów. Przed obliczeniem średniej punktacji uczestnika w danym etapie dwie skrajne noty będą odrzucone.

3. O wysokości punktacji końcowej decyduje suma średnich punktacji uzyskanych w Etapie II i w Finale.

4. Jurorzy nie oceniają swoich studentów.

5. Wszystkie decyzje Jury powinny odzwierciedlać ocenę większości jego członków.

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na:
• nieodpłatne umieszczenie nagrania video przesłanego do I Etapu Konkursu, o którym mowa w pkt III ust. 1c Regulaminu, na publicznym internetowym kanale Youtube Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” oraz na wykorzystanie tego nagrania do celów promocyjnych.
• nieodpłatną rejestrację audio i video przez Organizatora utworów muzycznych wykonanych przez Uczestnika podczas wszystkich etapów Konkursu oraz Koncertu Laureatów;
• nieodpłatną rejestrację audio i video wizerunku Uczestnika i jego wypowiedzi udzielonych podczas wszystkich etapów Konkursu oraz Koncertu Finałowego, a także ich nadawania, reemitowania lub odtwarzania;

2. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi Konkursu na publikację nagrań z Konkursu i Koncertu Laureatów w postaci CD dokumentującego konkurs, w ramach programów radiowych, telewizyjnych i internetowych oraz wykorzystania tych nagrań do celów promocyjnych.

3. Organizator może przenieść prawa nabyte na podstawie niniejszego Regulaminu na inne podmioty i Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt IV ust.1a jest Organizator Konkursu.

2. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, wyłącznie w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia niniejszego Konkursu zgodnie z jego Regulaminem.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzyskania dostępu do własnych danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. Niedotrzymanie terminów Regulaminu równoznaczne jest z dyskwalifikacją Uczestnika.

3. Wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą na podstawie tekstu polskiego.

4. Wszelkie spory sądowe rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


Kontakt:

www.guitar.tychy.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.