Polmic - FB

kalendarium konferencji (X)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

XVI Międzynarodowa Konferencja „Musica practica, musica theoretica – W poszukiwaniu idiomu kompozytorskiego: poetyka, stylistyka, technika" – Poznań, 9-10 IV 2019


Organizator:  Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w XVI Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – W poszukiwaniu idiomu kompozytorskiego: poetyka, stylistyka, technika – która odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2019 roku w Sali Prezydenckiej Akademii.

W badawczym centrum poznańskich konferencji sytuuje się zawsze problematyka dzieła muzycznego oraz różnego typu relacji między teorią a praktyką kompozytorską. W ten krąg zagadnień tym razem zostaną włączone rozważania o cechach konstytutywnych idiomu kompozytorskiego, ujawniających się zarówno w poetyce, jak i stylistyce dzieła muzycznego. Słowo idiom, funkcjonując jako synonim swoistości, odmienności i indywidualności, odnosi się do wyjątkowych oraz niepowtarzalnych cech danego zjawiska, czy też właściwych danej jednostce.

Pojęcie idiomu we współczesnej teorii muzyki obejmuje cechy charakterystyczne dla twórczości jednego lub grupy kompozytorów, a także zespół cech wyróżniających artefakty muzyczne. Identyfikacja wyżej wymienionych właściwości możliwa jest dzięki wnikliwej analizie środków kompozytorskiej wypowiedzi (technika, ukształtowanie formalne, ekspresja), dokonanej z aksjologicznej perspektywy tego, co dzieło przekazuje. Zdaniem Leonarda B. Meyera idiomem jest to, co wspólne dla dzieł jednego kompozytora, czyli z pojęciem idiomu łączy on indywidualne strategie tożsame dla komponowanych dzieł [L. B. Meyer, Style and Music. Theory, History and Ideology, Filadelfia 1989]. Zatem kategoria idiomu może ogarniać cechy swoiste zarówno dla ogólniejszych zjawisk artystycznych (tj. np. nurty i kierunki epoki, tradycja kulturowa), jak i dla twórczości kompozytorskiej (postawa estetyczna), czy wreszcie dla jednego dzieła.

Takie ukierunkowanie refleksji nad twórczością kompozytorską i jej rezultatami wynika z założenia, iż pojęcie idiomu może okazać się niezwykle pomocne w dociekaniach nad istotą trzech obszarów kultury muzycznej, wskazanych w tytule konferencji, a odnalezienie konstytutywnych cech idiomu kompozytorskiego przyczyni się do zdefiniowania preferencji stylistycznych twórców oraz kreowanych przez nich wartości estetycznych i artystycznych.

Tak zarysowana perspektywa badawcza wyznacza szerokie pole dociekań, na którym sytuuje się refleksja m.in. nad:

• elementami wspólnymi zjawisk, dzieł muzycznych, stanowiącymi o ich istocie,

• tożsamością i indywidualnością dzieła muzycznego,

• formą ekspresji charakterystyczną dla danego twórcy,

• cechami dźwiękowymi i strukturalnymi dzieła (Walter Wiora),

• filozofią twórczą artysty (Bohdan Pociej),

• zespołami cech konstytutywnych stylu kompozytorskiego (Mieczysław Tomaszewski),

• inspiracją jako „składową” idiomu (Władysław Stróżewski),

• idiomem narodowym w muzyce, w tym nad wyznacznikiem idiomu „polskiego” (Katarzyna Szymańska-Stułka).

Prezentacja referatu łącznie z przykładami muzycznymi nie powinna przekraczać 20 minut. Językiem konferencyjnym jest język polski oraz angielski, przy czym wygłaszaniu referatu w języku polskim powinna towarzyszyć prezentacja w języku angielskim lub przetłumaczony referat, dostarczony organizatorom do dnia 8 marca 2019 roku.

Uczestnikom konferencji oferujemy zakwaterowanie, wyżywienie oraz skromne honorarium.

Zgłaszając chęć uczestnictwa w konferencji należy wypełnić formularz i przesłać do dnia 20 grudnia 2018 roku następujące informacje (w języku polskim i angielskim): tytuł wystąpienia, nota biograficzna (do 300 znaków), abstrakt referatu (do 2000 znaków).

Po otrzymaniu przez Państwa – do dnia 15 stycznia 2019 r. – informacji o przyjęciu w poczet uczestników konferencji, należy – w terminie do 31 stycznia 2019 r. – uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. na konto Akademii:

BZ WBK S.A. VI O/POZNAŃ 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907

Zgłoszenie, temat, notę biograficzną i abstrakt oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać dr Julii Gołębiowskiej na adres: golebiowska.julia@gmail.com 

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy.


Kontakt:

ul. św. Marcin 87,

61-808 Poznań

www.amuz.edu.pl 

Katedra Teorii Muzyki

tel. (61) 856 89 32 – dziekanat

e-mail: dpawelska@amuz.edu.pl 

msrebro@amuz.edu.pl 

 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.