Polmic - FB

kalendarium konkursów (M)

C E F I K M N O S T V W X Z

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Stanisława Moniuszki na mikrooperę – „12 minut dla Moniuszki” 


Organizator:  Związek Kompozytorów Polskich, Teatr Wielki - Opera Narodowa

W związku z ustanowieniem Uchwałą Sejmu RP roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki Związek Kompozytorów Polskich oraz Teatr Wielki - Opera Narodowa ogłaszają Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Stanisława Moniuszki na mikrooperę.

Dzieła sceniczne Moniuszki podejmowały wątki obyczajowe i społeczne, odnosząc się także do ówczesnych ważnych dla Polaków wydarzeń. Ich dramatyczny wymiar splatał się z elementami komediowymi. Służąc dobrze pojętej rozrywce, nie rezygnowały z wartości estetycznych. Znakomicie oddawały stany emocjonalne osób i koloryty sytuacji, kapitalnie operowały zarysowanymi postaciami i typowymi dla teatru wątkami dramatycznymi. Moniuszko celnie wyrażał je za pomocą środków muzycznych, w tym melodyki czy instrumentacji. Ideą Konkursu jest próba realizacji tych celów w czasach obecnych, za pomocą adekwatnych, współczesnych środków artystycznych. Chcemy, aby w tych warunkach odrodziła się swoista idea opery Moniuszki – dramat muzyczny na kanwie problemów społecznych.

Regulamin

Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Stanisława Moniuszki

na mikrooperę – „12 minut dla Moniuszki” 

§ 1. Organizatorzy

Organizatorami Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Stanisława Moniuszki na mikrooperę – „12 minut dla Moniuszki”, zwanego dalej: „Konkursem”, są:

Związek Kompozytorów Polskich z siedzibą w Warszawie pod adresem: Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000084903, zwany dalej „ZKP”

oraz

Teatr Wielki – Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem: RIK47/98, zwany dalej „Teatrem”,

zwani dalej łącznie „Organizatorami”.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie opery kameralnej, zwanej dalej „Utworem”.

2. Udział w Konkursie mogą wziąć udział twórcy wszystkich narodowości, bez ograniczeń wiekowych.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Utwory oryginalne, które nie były dotychczas publikowane lub wystawiane ani nie otrzymały nagród lub wyróżnień w innych konkursach.

4. Utwór (muzyka oraz libretto) zgłaszany jest do Konkursu przez kompozytora, zwanego dalej „Uczestnikiem”. Autor libretta nie może zgłosić Utworu do Konkursu.

5. Zgłoszenie konkursowe jest bezpłatne. Jeden Uczestnik może nadesłać tylko jeden Utwór.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie jury.

7. Jeśli tekst libretta jest chroniony prawem autorskim, Uczestnik w momencie przystąpienia do Konkursu musi posiadać zezwolenie właściciela praw autorskich na wykorzystanie tekstu na potrzeby Konkursu.

8. Jeśli autor libretta jest osobą żyjącą, Uczestnik w momencie przystąpienia do Konkursu musi posiadać zezwolenie autora:

a) na umieszczenie danych osobowych autora libretta w zgłoszeniu konkursowym;

b) na przetwarzanie i podanie do publicznej wiadomości danych osobowych autora libretta zgodnie z Regulaminem Konkursu.

9. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że kompozycja muzyczna jest dziełem jego osobistej twórczości, wolnym od wad prawnych i jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

10. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność i zwalnia Organizatorów z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba niebędąca Uczestnikiem bądź autorem libretta będzie sobie rościć prawa do zgłoszonego przez niego Utworu lub gdy treść Utworu zgłoszonego do Konkursu będzie sprzeczna z prawem albo będzie naruszać inne prawa osób trzecich.

11. Utwory naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy mogą zostać wyłączone przez Organizatorów z udziału w Konkursie.

12. Konkurs składa się z dwóch Etapów:

a) w I Etapie zostanie wybranych do sześciu Utworów przeznaczonych do inscenizacji w Sali Kameralnej im. Emila Młynarskiego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie;

b) w II Etapie Utwory wybrane do inscenizacji zostaną wykonane publicznie podczas wspólnego Wieczoru Prawykonań, po czym nastąpi wyłonienie zwycięzców Konkursu.

13. Udział w I Etapie Konkursu jest anonimowy, co oznacza że jego Uczestnicy, a także autorzy libretta nie mogą ujawniać publicznie, w tym członkom jury, swoich danych osobowych jako powiązanych ze zgłoszonym do Konkursu Utworem, aż do momentu rozstrzygnięcia I Etapu.

§ 3. Szczegółowe warunki Utworów zgłaszanych w Konkursie

1. Czas trwania Utworu zgłoszonego do Konkursu powinien wynosić 12 minut, z tolerancją 1 minuty.

2. Libretto Utworu powinno być napisane i wykonane w języku polskim (tekst oryginalnie polski lub przetłumaczony na polski). Kompozycja muzyczna może powstać do gotowego tekstu lub do tekstu powstałego specjalnie na potrzeby uczestnictwa w Konkursie.

3. Maksymalna obsada Utworu (soliści i zespół kameralny z dyrygentem):

a) 4 głosy solowe: sopran, alt, tenor, bas;

b) 4 instrumenty dęte: flet (zamiennie z piccolo i altowym), klarnet (zamiennie z basowym), saksofon tenorowy (zamiennie z sopranowym i altowym), puzon;

c) perkusja (2 wykonawców): wibrafon, bęben wielki, 2 kotły, 2 tom-tomy, werbel ze strunami, tamburyn, 2 talerze, 2 dzwonki krowie, trójkąt, bat, blok chiński, 2 marakasy, perkusjonalia;

d) kwintet smyczkowy w pojedynczej obsadzie (dwoje skrzypiec, altówka, wiolonczela, kontrabas).

4. Wykonawcy będą występować bez nagłośnienia.

§ 4. I Etap Konkursu

1. Utwór zgłaszany do Konkursu należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą jednej wiadomości e-mail zawierającej komplet materiałów w formie załączników, opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Całkowita objętość wiadomości e-mail opisanej w ust. 1 wraz z załącznikami nie może przekroczyć 20 MB.

3. Wiadomość e-mail ze zgłoszeniem konkursowym powinna zawierać następujące załączniki:

a) opatrzoną godłem Uczestnika anonimową partyturę wraz z ewentualnymi opisami, w postaci pliku PDF, gdzie nazwa pliku to godło_partytura.pdf (np. x9yz_partytura.pdf),

b) opatrzone tym samym godłem anonimowe libretto wraz z ewentualnymi opisami, w postaci pliku PDF, gdzie nazwa pliku to godło_libretto.pdf (np. x9yz_libretto.pdf),

c) opatrzoną tym samym godłem informację w postaci pliku PDF, gdzie nazwa pliku to godło_info.pdf (np.: x9yz_info.pdf), zawierającą następujące dane:

- godło Uczestnika,

- tytuł Utworu,

- imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz CV Uczestnika,

- dane kontaktowe Uczestnika: adres e-mail, telefon kontaktowy, adres pocztowy,

- imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz CV autora libretta lub – o ile autor tekstu użytego jako libretto nie żyje, a informacje o nim nie są możliwe do uzyskania – wskazane pochodzenie tekstu libretta.

d) ewentualne nagranie poglądowe partytury (np. fortepianowe albo komputerowe) w postaci pliku mp3, gdzie nazwa pliku to godło.mp3 (np.: x9yz.mp3) – opisany załącznik audio nie jest obowiązkowy.

4. Wiadomość e-mail opisaną w ust. 1 i 2 należy wysłać na adres: 12minut@zkp.org.pl  w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. czasu lokalnego nadawcy. W tytule wiadomości należy wpisać: 12minut_godło (np. 12minut_x9yz).

5. Jeśli poczta elektroniczna, jaką dysponuje Uczestnik, nie ma możliwości wysłania załączników o odpowiedniej wielkości lub zgłoszenie przekracza objętość 20 MB, Uczestnik może wysłać załączniki na adres e-mail 12minut@zkp.org.pl poprzez platformę internetową WeTransfer (www.wetransfer.com). W takim wypadku Uczestnik zobowiązany jest do wysłania na ten sam adres wiadomości e-mail powiadamiającej o zgłoszeniu Utworu do Konkursu i o skorzystaniu z usługi WeTransfer. W tytule takiej wiadomości należy wpisać 12minut_godło_WT (np. 12minut_x9yz_WT). Wiadomość i pliki muszą zostać wysłane w terminie podanym w ust. 4.

6. Jeśli zgłoszenie wraz z załącznikami zostanie wysłane do dnia 10 lipca 2019 r., Uczestnik otrzyma na zwrotny adres e-mail potwierdzenie otrzymania przez Organizatorów zgłoszenia i technicznej poprawności zgłoszonych materiałów. Uczestnicy, którzy do dnia 17 lipca 2019 r. takiego potwierdzenia nie otrzymają, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do ZKP na adres e-mail 12minut@zkp.org.pl lub poprzez telefon pod numerem (+48) 22 887 78 71.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, które uniemożliwiają prawidłowe i terminowe zgłoszenie Utworów.

8. Rozstrzygnięcie I Etapu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 r. O jego wynikach Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną – informacje zostaną wysłane na adresy podane w zgłoszeniach. Ponadto wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów.

§ 5. II Etap Konkursu

1. Uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu Konkursu mają obowiązek wysłać do Organizatorów komplet materiałów wykonawczych Utworów drogą elektroniczną do dnia 30 września 2019 r. czasu lokalnego nadawcy. Materiały wykonawcze należy wysłać za pomocą od jednej do maksimum czterech wiadomości e-mail zawierających komplet materiałów w formie załączników według opisu w ust. 4 niniejszego paragrafu, na adres e-mail 12minut@zkp.org.pl

2. Całkowita objętość jednej wiadomości e-mail wraz z załącznikami nie może przekroczyć 20 MB. Wszystkie wiadomości e-mail zawierające materiały wykonawcze jednego Utworu należy wysłać z jednego adresu. W tytule wiadomości należy wpisać 12minut_godło_numer wiadomości_całkowitą liczbę wiadomości zawierających materiały wykonawcze jednego Utworu (np.: 12minut_x9yz_1_3, 12minut_x9yz_2_3, 12minut_x9yz_3_3).

3. Jeśli poczta elektroniczna, jaką dysponuje Uczestnik, nie ma możliwości wysyłania załączników o odpowiedniej wielkości lub przekraczają one wskazaną objętość, Uczestnik może wysłać załączniki na adres e-mail 12minut@zkp.org.pl poprzez portal WeTransfer (www.wetransfer.com). W takim wypadku Uczestnik zobowiązany jest do wysłania na ten sam adres wiadomości e-mail powiadamiającej o wysłaniu materiałów wykonawczych poprzez WeTransfer. W tytule takiej wiadomości należy wpisać 12minut_godło_WT2 (np. 12minut_x9yz_WT2). Wiadomość i pliki muszą zostać wysłane w terminie podanym w ust. 1.

4. Komplet nadesłanych załączników powinien zawierać:

a) partie wokalne i instrumentalne w postaci jednego lub wielu plików PDF, b) wyciąg fortepianowy (jeden pianista) służący do przygotowania partii wokalnych w postaci pliku PDF,

c) ewentualne poglądowe nagrania audio służące do przygotowania partii wokalnych (np. fortepianowe albo komputerowe) w postaci plików mp3 - opisane załączniki audio nie są obowiązkowe.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, które uniemożliwiają prawidłowe i terminowe przysłanie materiałów wykonawczych.

6. W ramach II Etapu Konkursu Organizatorzy zorganizują Wieczór Prawykonań, który odbędzie się 14 grudnia 2019 r. w Sali Kameralnej im. Emila Młynarskiego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Podczas Wieczoru Prawykonań nastąpi publiczne wystawienie zakwalifikowanych do II Etapu Utworów, a następnie rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród.

§ 6. Inscenizacja i prawa do Utworów

1. Organizatorzy nie nabywają autorskich praw majątkowych do Utworów zgłoszonych do Konkursu.

2. Uczestnicy II Etapu Konkursu udzielają nieodpłatnie zgody na prawo do korzystania przez Organizatorów z całości lub fragmentów Utworów w celu ich inscenizacji, bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych.

3. Uczestnicy II Etapu Konkursu udzielają nieodpłatnie zgody na rejestrację Utworów w formatach audio i audio-wideo podczas Wieczoru Prawykonań w II Etapie Konkursu i publiczną transmisję/retransmisję poprzez media elektroniczne, w tym Internet, oraz umieszczenie nagrania audiowizualnego prawykonania w całości lub we fragmentach w Internecie na czas nieokreślony. Całkowita odpowiedzialność za zabezpieczenie praw autorskich tekstu libretta Utworu, w tym uzyskanie zgody (o ile jest niezbędna) na jego upowszechnienie w ramach Konkursu, spoczywa na Uczestniku.

4. Realizatorzy i wykonawcy wyznaczeni przez Organizatorów podejmą się przygotowania i inscenizacji wszystkich wybranych do prezentacji utworów z największą możliwą starannością, opierając się na przysłanych materiałach konkursowych.

5. O wyborze realizatorów i wykonawców wystawianych Utworów decydują Organizatorzy.

6. Ewentualne wskazówki autorów Utworów dotyczące inscenizacji (np. scenografia, światło, ruch sceniczny) umieszczone w partyturach i librettach lub ich opisach nie będą obowiązywały realizatorów, ale będą rozważane jako istotne sugestie.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korzystania z całości lub fragmentów nagrań audio/wideo Utworów nagrodzonych w Konkursie - w celach promocji działalności Organizatorów na rzecz rozwoju twórczości dramatycznej - bez wynagrodzenia, bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych oraz w nieograniczonym czasie, w tym do umieszczenia całości lub fragmentów nagrań Utworów w Internecie.

§ 7. Jury

1. Utwory zgłoszone do Konkursu oceni 8-osobowe Jury powołane przez Organizatorów w składzie:

Krzysztof Penderecki – kompozytor, honorowy przewodniczący jury,

Waldemar Dąbrowski – Dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,

Jerzy Wołosiuk – dyrygent,

Ryszard Daniel Golianek – muzykolog,

Jerzy Kornowicz – kompozytor,

Zygmunt Krauze – kompozytor,

Hanna Kulenty – kompozytor,

Janusz Wiśniewski – reżyser operowy.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmiany składu Jury w trakcie trwania Konkursu. Skład Jury I i II Etapu Konkursu nie musi być tożsamy. O przyznaniu nagród wymienionych w par. 8 ust. 1. i 2. decyduje Jury II Etapu Konkursu.

3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 8. Nagrody

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę Główną w wysokości 40 000 złotych oraz tytuł Zwycięzcy Konkursu.

2. Pozostali kompozytorzy Utworów wystawionych podczas Wieczoru Prawykonań otrzymają Nagrody w wysokości po 20 000 złotych oraz tytuły Laureata Konkursu.

3. Niezależnie od w/w nagród przyznana zostanie Nagroda Publiczności Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w wysokości 10 000 złotych wraz z tytułem Laureata Nagrody Publiczności.

4. Jury ma prawo do innego podziału nagród. Wysokość puli nagród może ulec zmianie.

5. Wskazane w ust. 1, 2 i 3 kwoty nagród podane zostały w kwotach brutto.

6. Nagrody ufundowane zostaną przez Związek Kompozytorów Polskich, który w związku z wypłatą nagród dokona odliczenia i zapłaty wymaganego podatku od ich wartości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu

1. Organizatorzy informują, że Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Związek Kompozytorów Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa.

2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem przez Uczestnika Utworu do Konkursu. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania konkursowego i wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz dokonanie przewidzianych prawem rozliczeń podatkowych lub innych podobnych, związanych z nagrodami, które Uczestnicy II Etapu Konkursu mają otrzymać, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorzy informują Uczestników Konkursu, że podanie przez nich danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w Konkursie oraz wymogiem ustawowym w przypadku dokonywania rozliczeń podatkowych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie oraz dokonanie wymaganych prawem rozliczeń podatkowych i innych podobnych związanych z nagrodami, które Uczestnicy II Etapu Konkursu mają otrzymać, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Organizatorzy informują, że każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Dostęp do danych osobowych jest możliwy:

a) bezpośrednio w siedzibie Administratora,

b) korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

5. Organizatorzy informują, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez cały okres trwania Konkursu, jak również będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później.

6. Organizatorzy informują, że dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom świadczącym na rzecz ZKP usługi księgowe lub audytorskie oraz windykacyjne,

b) podmiotom świadczącym na rzecz ZKP usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,

c) operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmiotu usług na rzecz ZKP,

d) członkom Jury Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Organizatorzy informują o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów Konkursu w zakresie wynikającym z informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zamieszczonej w § 9 Regulaminu Konkursu.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Z istotnych powodów Konkurs może zostać odwołany przez Organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu w sprawach związanych z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorami pod adresem mailowym: 12minut@zkp.org.pl lub poprzez telefon pod numerem (+48) 22 887 78 71 w dni robocze w godz. 11:00 – 14:00.

3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją zasad przeprowadzenia Konkursu.


Kontakt:

12minut@zkp.org.pl 

tel. (+48) 22 887 78 71

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.