Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

X Konkurs Kompozytorski im. Zygmunta Mycielskiego 2019


Organizator:  Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich

Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich ogłasza X Konkurs Kompozytorski im. Zygmunta Mycielskiego 2019.

REGULAMIN

1. Organizatorem X Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego jest Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich z siedzibą przy Rynku Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa.

2. Celem Konkursu jest promocja twórczości młodych kompozytorów – członków KM ZKP, poprzez wykonanie ich utworów w ramach dorocznego koncertu KM ZKP towarzyszącego Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

3. Patronem Konkursu jest Zygmunt Mycielski (1907-1987), wybitny kompozytor i muzykolog, pisarz i działacz muzyczny, Prezes ZKP (1948–50), wieloletni Członek Komisji Kwalifikacyjnej ZKP i Opiekun Koła Młodych ZKP, który swoją wszechstronną, erudycyjną publicystyką i działalnością społeczną przyczynił się do powołania Festiwalu „Warszawska Jesień” i wypromowania polskiej szkoły kompozytorskiej.

4. Przedmiotem X Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego jest utwór na sekstet w składzie:

 flet/flet piccolo,

 klarnet/klarnet Es/klarnet basowy,

 altówka,

 kontrabas,

 gitara elektryczna,

 perkusja.

Niedozwolone jest użycie taśmy i środków live electronics.

5. Czas trwania utworu powinien mieścić się w przedziale od 8 do 12 minut.

6. Nadesłane utwory nie mogą być dotychczas opublikowane, wykonywane publicznie ani nagrodzone w innych konkursach kompozytorskich.

7. W Konkursie przewiduje się następujące nagrody finansowe:

I Nagroda – 4000 zł

II Nagroda – 2500 zł

III Nagroda – 1500 zł.

8. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

9. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną wykonane podczas koncertu Koła Młodych ZKP towarzyszącego Festiwalowi „Warszawska Jesień 2019" przez zespół Hashtag Ensemble.

10. Jury Konkursu zostanie powołane przez Zarząd KM ZKP.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania koncertu w przypadku niewystarczających środków finansowych przyznanych na realizację koncertów KM ZKP.

12. Termin nadsyłania utworów upływa z dniem 31 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data nadesłania partytury drogą mailową).

13. Partytura musi być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem.

A. Do partytury wysyłanej tradycyjną pocztą należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania kompozytora, numer telefonu, adres e-mail, krótki życiorys, datę powstania kompozycji, komentarz do utworu oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie, w którym uczestnik konkursu w przypadku nagrodzenia i wykonania jego utworu na Koncercie Koła Młodych podczas „Warszawskiej Jesieni 2019” zrzeka się tantiem zarówno od tegoż wykonania, jak i od nagrania na płycie kroniki „Warszawskiej Jesieni” oraz ewentualnej emisji radiowej i internetowej.

B. Do oznaczonej godłem partytury wysyłanej drogą mailową należy dołączyć dwa pliki: 1) plik zawierający ww. informacje o kompozytorze i nadesłanym utworze oraz 2) plik z ww. własnoręcznie podpisanym oświadczeniem. Nazwy wysłanych plików powinny zawierać w tytule wyłącznie godło kompozytora i tytuł nadesłanego utworu.

14. Zgłoszenia i partytury należy przesyłać na adres:

Związek Kompozytorów Polskich

„Konkurs Kompozytorski Koła Młodych"

Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

Lub mailowo na adres: konkursmycielskiego@gmail.com 

15. Kompozytorzy nagrodzeni i wyróżnieni zobowiązani są w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu dostarczyć komplet materiałów (głosów), w przeciwnym razie utwór nie zostanie wykonany podczas koncertu.

16. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Koła Młodych ZKP: www.kolomlodych.zkp.org.pl oraz zostaną rozesłane drogą mailową do dnia 31 lipca 2019 r. Wszelkie pytania odnośnie do konkursu należy kierować na adres mailowy: kolomlodychzkp@gmail.com 

17. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

18. Kompozycje, które nie spełniają wymogów Regulaminu, nie zostaną dopuszczone do konkursu.

19. Nadesłane partytury będą zwracane jedynie na wyraźne życzenie uczestnika konkursu.


Kontakt:

Związek Kompozytorów Polskich

„Konkurs Kompozytorski Koła Młodych"

Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

konkursmycielskiego@gmail.com 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.