Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XVI Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Kazimierza Serockiego – 2019


Organizator:  Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ogłasza XVI Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Kazimierza Serockiego pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Związku Kompozytorów Polskich. Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

REGULAMIN

KONKURS

1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.

2. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.

3. Do udziału w konkursie będą także dopuszczone utwory wykonane publicznie lub/i nagrodzone w innych konkursach, z wyłączeniem utworów opublikowanych drukiem.

TEMAT

1. Przedmiotem konkursu są utwory na zespół kameralny złożony od 3 do 5 instrumentów wybranych spośród podanych w pkt. 2, bez udziału dyrygenta.

2. Instrumentarium: 1 flet, 1 obój, 1 klarnet, 1 fagot, 1 waltornia, 1 fortepian,

2 skrzypiec, 1 altówka, 1 wiolonczela.

3. Użycie środków live electronics oraz taśmy nie będzie akceptowane.

4. Czas trwania utworu: 10–16 minut.

NAGRODY

  • I nagroda – 13.000 zł
  • II nagroda – 8.000 zł
  • III nagroda – 4.000 zł
  • Nagroda Specjalna Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dla najmłodszego laureata: komplet polskich partytur współczesnych.
  • Nagrody Polskiego Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego: najnowsze publikacje o Witoldzie Lutosławskim (książka, album).

JURY

Fredrik Österling (Szwecja)

Paul Patterson (Wielka Brytania)

Dariusz Przybylski (Polska)

Decyzje Jury są ostateczne.

KONCERT LAUREATÓW

1. Koncert laureatów, współorganizowany z Programem 2 Polskiego Radia, odbędzie się 30 listopada 2019 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie i będzie retransmitowany w Programie 2 Polskiego Radia, a następnie zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej. Nagrodzone utwory zostaną wykonane na koncercie Laureatów przez Hashtag Ensemble.

2. Materiały nutowe nagrodzonych utworów niezbędne do wykonania podczas koncertu laureatów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na własny koszt i przesłać do dnia 1 listopada 2019 r.

3. Kompozytorzy nadesłanych utworów oświadczają, że dysponują wszystkimi prawami do utworu, utwór jest oryginalny, a materiały wykonawcze (głosy orkiestrowe i partytura) udostępnione zostaną organizatorowi konkursu nieodpłatnie.

ZGŁOSZENIA

1. Partytura, w wersji papierowej, winna być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem. Jedynie zgłoszenia nadsyłane przez pocztę polską będą akceptowane. Nadsyłanie zgłoszeń poprzez usługi kurierskie nie będzie akceptowane.

2. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy z następującymi informacjami:

a) imię i nazwisko kompozytora,

b) data i miejsce urodzenia,

c) narodowość,

d) adres, telefon, e-mail lub fax,

e) tytuł i czas trwania utworu,

f) komentarz dotyczący utworu w jęz. angielskim, lub angielskim i polskim,

g) biografia i aktualne zdjęcie kompozytora.

3. Zgłoszenia należy kierować na adres:

Iwona Kisiel-Król – Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Poczta Restante

ul. Ogrodowa 3

05-200 Wołomin

Tel/fax: (+48) 22 827-69-81

Tel. kom. (+48) 535-266-363

e-mail: ptmw@epistola.pl 

4. Termin nadsyłania partytur upływa 5 września 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

WPISOWE

1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi 220 zł

2. Kwotę należy przelać za pośrednictwem PAYPAL na stronie internetowej PTMW: http://www.ptmw.art.pl lub przelewem bankowym (opłatę za przelew ponosi nadawca) na konto PTMW:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

PKO Bank Polski S.A. ODZIAŁ 10 w WARSZAWIE

numer konta: 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

3.Dowód wpłaty należy dołączyć do partytury.

4.Czeki nie będą akceptowane.

5.Wpisowe nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

W takich przypadkach wpisowe nie podlega zwrotowi.

3. Przypadki sporne będą rozstrzygane na podstawie polskiej wersji Regulaminu.

4. Nadesłane partytury nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

5. Wyniki obrad jury konkursowego zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu (www.ptmw.art.pl).

Dyrektor Konkursu – Maciej Żółtowski

Sekretarz Konkursu – Iwona Kisiel-Król

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca


Kontakt:

ul. Ogrodowa 3

05-200 Wołomin

Tel/fax: (+48) 22 827-69-81

Tel. kom. (+48) 535-266-363

e-mail: ptmw@epistola.pl  

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.