Polmic - FB

kalendarium konkursów (N)

C E F I K M N O S T V W X Z

Nagroda Związku Kompozytorów Polskich im. Ks. Prof. Hieronima Feichta


Organizator:  Związek Kompozytorów Polskich - Sekcja Muzykologii


Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich ogłasza konkurs na prace naukowe z dziedziny muzykologii o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta.
  1. W corocznym konkursie mogą brać udział muzykolodzy, którzy w dniu zgłoszenia pracy nie mieli ukończonych 40 lat.
  2. Celem nagrody jest promocja osiągnięć naukowych muzykologów i teoretyków muzyki z wszystkich ośrodków w Polsce (nie muszą być oni członkami ZKP), zachęta do podejmowania badań muzykologicznych, integracja naszego środowiska oraz utrwalenie tradycji badawczej związanej z postacią Ks. Prof. Hieronima Feichta.
  3. Nagrody przyznaje jury złożone z 5-7 osób reprezentujących różne specjalności muzykologiczne. W jego skład wchodzi co najmniej jeden reprezentant Instytutu Muzykologii UW (inicjatora nagrody) oraz przewodniczący Sekcji Muzykologów ZKP.
  4. Wyłonienie prac do nagrody poprzedza doroczną konferencję muzykologiczną, podczas której nagrody są wręczane. Nagrodę stanowi dyplom oraz kwota pieniężna. Wysokość nagrody ustalana jest każdorazowo przez jury. Jury może nie przyznać nagrody.
  5. Do udziału w konkursie dopuszcza się prace muzykologiczne na dowolny temat, opublikowane w Polsce w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających przyznanie nagrody. Prace nieopublikowane lub opublikowane za granicą mogą być uwzględnione tylko wyjątkowo.
  6. Prace na konkurs mogą zgłaszać sami autorzy, ich opiekunowie naukowi, a także wszyscy członkowie ZKP kierując je na ręce Przewodniczącego jury pod adresem ZKP do końca października każdego roku kalendarzowego.

Kontakt:

Sekcja Muzykologii Związku Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa
tel.: (+48 22) 831 17 41
www.zkp.org.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.