Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C E F I K M N O S T V W X Z

56. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2014


Organizator:  Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich

REGULAMIN 56. KONKURSU MŁODYCH KOMPOZYTORÓW IM. TADEUSZA BAIRDA

1) Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda jest organizowany co roku przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich. Realizuje on ideę Patrona Konkursu, jaką jest inspirowanie kameralnej twórczości młodych nawiązującej – na różne sposoby – do wartości obecnych w Jego dziełach. Nagrodę główną w Konkursie funduje Pani Alina Baird. Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

Przedmiotem Konkursu w roku 2014 jest utwór na trio: wiolonczela lub altówka, harfa lub gitara, fortepian lub klawesyn. Czas trwania utworu: 7’ – 15’.

Ideą przewodnią Konkursu jest swobodne nawiązanie do obecnego w twórczości Tadeusza Bairda myślenia dramaturgią, określoną w Scenach jako: rozmowa – spór – pojednanie.

2) Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.

3) Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które zostaną wykonane podczas publicznej prezentacji. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2015 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifikowanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbędzie się w 2015 roku.

4) Nagroda im. Tadeusza Bairda stanowi równowartość 2500 dolarów USA – z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie. Ponadto jury przyzna dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień") ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Jury Konkursu będzie obradować pod przewodnictwem Jerzego Bauera.

5) Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać anonimowo w terminie do dnia 30 listopada 2014 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Związek Kompozytorów Polskich
Zarząd Główny
Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa
z dopiskiem "Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda".

Do ww. materiałów należy dołączyć kopertę (opatrzoną tym samym godłem) zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i numer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys.

Kontakt:

Związek Kompozytorów Polskich - Zarząd Główny
Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa
zkp@zkp.org.pl
www.zkp.org.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.