Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego – Toruń 2014


Organizator:  Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju ZSM w Toruniu oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

REGULAMIN
1. Organizatorami Konkursu są Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu;
2. Patronem Konkursu jest Piotr Perkowski (1901-1990) kompozytor, pedagog, animator życia muzycznego, dyrektor Konserwatorium Muzycznego w Toruniu w latach 1936-1939;
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół muzycznych w Polsce oraz dla kompozytorów urodzonych nie wcześniej niż 18 sierpnia 1994 roku;
4. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu zainspirowanego polską muzyką ludową przeznaczonego na:
a) chór a cappella ( kategoria pierwsza)
b) orkiestrę smyczkową (kategoria druga)
5. Organizatorzy zachęcają do korzystania z dzieł Oskara Kolberga jako źródła inspiracji;
6. Kompozycje mogą zawierać bezpośrednie cytaty z polskiego folkloru bądź swobodnie nawiązywać do twórczości ludowej;
7. Do udziału w Konkursie dopuszczone będą utwory przeznaczone na chór mieszany (S A T B) lub na chór dziecięcy (dwu- lub trzy-głosowy) a cappella w kategorii pierwszej oraz kompozycje na orkiestrę smyczkową o maksymalnym składzie: 6, 5, 4, 4, 2 w kategorii drugiej;
8. Stopień trudności musi uwzględniać możliwości uczniów szkoły muzycznej I i II stopnia;
9. Czas trwania utworu: 3 - 5 minut;
10. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór w każdej kategorii (maksymalnie trzy utwory);
11. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie Jury wyłoni kompozycje, które zostaną wykonane podczas koncertu finałowego (etap drugi). O wyborze partytur uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni. Wykonanie wybranych utworów odbędzie się 13 lutego 2015 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Po koncercie Jury podejmie decyzje o przyznaniu nagród;
12. Zgłoszone utwory nie mogą być publikowane i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem w innych konkursach kompozytorskich;

Nagrody
13. Przewiduje się przyznanie następujących nagród w każdej kategorii:
• I nagroda: 800 złotych
• II nagroda: 500 złotych
• III nagroda: 300 złotych
14. Jury może zarządzić inny podział nagród

Zgłaszanie utworów
15. Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem.
Do partytury należy dołączyć:
• Teksty lub tekst wykorzystany w utworze wraz z podaniem autorów i/lub źródeł;
• W oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy podać:
imię i nazwisko kompozytora, datę i miejsce urodzenia, adres, telefon, e-mail, nazwę i adres szkoły, tytuł kompozycji, podpisane oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na rejestrację oraz niekomercyjne wydanie na płycie CD mojej kompozycji (tytuł utworu)”
Czytelne trzy egzemplarze partytury należy nadsyłać pod następujący adres:
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego
ul. Szosa Chełmińska 224/226 87-100 Toruń
z dopiskiem: II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego

16. Termin nadsyłania partytur upływa 8 września 2014 (decyduje data stempla pocztowego);
17. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane;
Koncert Finałowy i uwagi końcowe
18. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania i nagrania płyty CD nadesłanych utworów. Podczas uroczystego Koncertu kompozytorzy zostaną uroczyście uhonorowani nagrodami i dyplomami;
19. W skład Jury wejdą kompozytorzy z różnych ośrodków muzycznych w Polsce;
20. Decyzje Jury są ostateczne;
21. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.

Kontakt:

Sekretarz Konkursu: Magdalena Cynk
e-mail: mcynkm@gimakad.torun.pl
tel.: 501 153 208

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.