Polmic - FB

kalendarium konkursów (M)

C E F I K M N O S T V W X Z

Międzynarodowy konkurs kompozytorski w ramach projektu „Wielokulturowość nie działa?”


Organizator:  Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena

Prof. Krzysztof Penderecki będzie oceniać prace o wielokulturowości. Zadanie jest z pozoru proste: należy skomponować utwór muzyczny inspirowany wielokulturowością. Dlaczego akurat taki temat? – Chcemy pokazać, że o wielokulturowości można i należy mówić w różnych językach. Nie tylko ideowych czy politycznych – mówi przedstawiciel organizatora, Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena.

Konkurs muzyczny skierowany jest do młodych kompozytorów, którzy w dniu ogłoszenia konkursu nie ukończyli 35 roku życia. Nadesłany projekt – do końca czerwca 2014 roku każdy może zgłosić jeden 10-15 minutowy utwór – musi być napisany na orkiestrę i nie może być nigdzie wcześniej opublikowany ani wykonany. – Konkurs kierujemy do twórców profesjonalnych. Dlatego też ogłoszony zostanie w polskich i norweskich akademiach, filharmoniach i innych ośrodkach muzycznych.

Organizacja przedsięwzięcia będzie przebiegać dwuetapowo. Najpierw jury – pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pendereckiego – wyłoni od 3 do 10 uczestników. Ci przejdą do drugiego etapu. O tym, kto zostanie zwycięzcą, zdecydują ostatecznie internauci, oddając głosy on-line na stronie www.mdnw.org. Tam też znaleźć można szczegółowy regulamin konkursu.

Łączna pula nagród w konkursie to 24 tys. złotych, ale – co ważniejsze – utwory zostaną wykonane w czasie koncertów finałowych, które odbędą się w Krakowie i Trondheim – w wykonaniu Trondheim Symphony Orchester oraz Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.

 

Regulamin konkursu kompozytorskiego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena

§ 1
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Konkurs organizowany jest w ramach Projektu Wielokulturowość nie działa, który realizowany jest w okresie od VI 2013 – III 2015 w Krakowie oraz w Trondheim.
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, z siedzibą w Krakowie, 31-147, ul. Długa 19/4, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174227, posiadającym Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 676-22-52-039 („Stowarzyszenie”), zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu kompozytorskiego („Konkurs”) jest skomponowanie utworu muzycznego o tematyce inspirowanej wielokulturowością. Czas trwania kompozycji: od 10 do 15 minut.
2. Konkurs ogłoszony zostanie w polskich i norweskich akademiach, filharmoniach oraz innych ośrodkach muzycznych.
3. Nadsyłany utwór musi zostać napisany na orkiestrę w składzie: 2(2/pic)2(2/eh)2(2/bcl)2(2/cfg) – 4231- timp+2 – str 10.8.7.6.3
4. Użycie taśmy oraz środków live electronics nie będzie akceptowane.
5. Utwór nadsyłany na konkurs nie może być wcześniej w żaden sposób upubliczniony, a jego prezentacja przez Organizatora w ramach Konkursu ma mieć charakter pierwszej prezentacji.

§ 3
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, zdolna do czynności prawnych, która w dniu ogłoszenia konkursu nie ukończyła 35 lat.
2. Każdy kompozytor może zgłosić maksymalnie jeden utwór.

§ 4
Zgłoszenie
1. Osoba, która pragnie uczestniczyć w Konkursie („Uczestnik”), nadsyła Organizatorowi Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie.
2. Obligatoryjnym elementem Zgłoszenia jest:
a) Zapis muzyczny utworu, w formacie MP3
b) Partytura zapisana w pliku pdf lub równorzędnym
c) Wydruk partytury
d) Podpisany formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej projektu www.mdnw.org
3. W celu zapewnienia anonimowości, formularz, o którym mowa ust.2d) powinien zostać zamknięty w osobnej kopercie i razem z pozostałymi elementami zgłoszenia wysłany w zbiorczej kopercie na adres:
Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, ul. Długa 19/4, 31-147 Kraków, z dopiskiem na kopercie „konkurs kompozytorski”
4. Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku do celów promocji Konkursu lub Organizatora.

§ 5
Przebieg Konkursu
1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.07.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. W skład Jury wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
3. Spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń, które spełniają kryteria określone w § 2 i w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Jury wybierze od 3 do 10 Uczestników biorących udział w II etapie.
4. Od decyzji Jury w sprawie wyłonienia Uczestników nie przysługuje odwołanie. Jury podejmuje decyzje na podstawie ustalonych przez siebie kryteriów w oparciu o subiektywną ocenę nadesłanych Zgłoszeń i nie jest zobowiązane do ich uzasadniania.
5. W terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników I etapu, Uczestnik, wybrany przez jury do II etapu obowiązany jest podpisać z Organizatorami umowę licencyjną, która zawierać będzie informacje o zakresie udzielanej Organizatorowi licencji – w myśl zapisów § 4.
5. Wyniki I etapu i utwory, wybrane przez Jury do II etapu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.mdnw.org
6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze głosowania internautów w trybie online na stronie internetowej www.mdnw.org
7. Każda głosująca osoba może oddać jeden głos na jeden utwór.
8. II etap konkursu (głosowanie w Internecie) zostanie zakończony 30.10.2014 r.
9. Zwycięzcami II etapu zostaną 3 utwory, które uzyskają największą liczbę głosów.
10. Jury po zapoznaniu się z wynikami głosowania, może dookreślić sposób podziału miejsc i puli nagród (tj. Nie przyznać I, II lub III nagrody; przyznać nagrodę specjalną, itp.), przy czym nie ma prawa zmieniać kolejności zajętych miejsc, będących wynikiem głosowania internetowego
11. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 24.000 zł.
12. Zwycięskie Utwory zostaną wykonane w czasie koncertów finałowych, które odbędą się w Krakowie i Trondheim w styczniu 2015 roku – w wykonaniu Trondheim Symphony Orchester oraz Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.

§ 6
Prawa do Utworu
1. Przesyłając Zgłoszenie do konkursu Uczestnik:
a. wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora ze swojego wizerunku, imienia, nazwiska dla celów promocji i reklamy Organizatora, Konkursu oraz wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej,
b. oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym autorem przesłanego Utworu oraz dysponuje całością majątkowych i osobistych praw autorskich do Utworu oraz może w pełni dysponować Utworem w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie – w przypadku utworów będących autorstwa więcej niż jednej osoby wszyscy współautorzy dokonali Zgłoszenia,
c. zobowiązuje się zwolnić Organizatora od odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z korzystaniem z Utworu, a w przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez Organizatora z Utworu Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej,
2. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji upoważniającej do korzystania z Utworu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, płytach CD, DVD, Blueray, cyfrowo,
b. wprowadzania do obrotu,
c. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
d. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych dostępnych m.in. w technice downloading, streaming oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
e. publicznego wykonania, publicznego odtwarzania;
f. wystawiania, wyświetlania,
g. użyczania i/lub najmu;
h. dokonywania zmian, adaptacji, cytowania,
i. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;
j. nadawania i/lub reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).
3. Organizator upoważniony jest również do udzielania sublicencji w tym sublicencji na zasadach tzw. sublicencji otwartej.
4. Licencja zostaje udzielona na okres do 31 grudnia 2015 roku. Przy czym w przypadku, gdyby po tym okresie utwór pozostał dostępny w sieci internet w tym serwisach publikujących utwory muzyczne lub audiowizualne Uczestnik we własnym zakresie podejmował będzie działania celem ochrony jego praw, w szczególności Uczestnik nie może domagać się od Organizatora żadnych działań zmierzających do ich usunięcia.
5. Licencja w zakresie opisanym powyżej obejmuje zarówno prawo do korzystania z Utworu jak również w przypadku utworów muzycznych do jego zapisu w postaci partytury.

§ 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator
2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, ustalenia zwycięzców i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i okres obowiązywania licencji i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, z siedzibą w Krakowie, 31-147, ul. Długa 19/4”.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, wszelkie inne informacje mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów Regulaminu oraz prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.
3. W kwestiach dotyczących Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
4. Organizator nie będzie pokrywał żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Organizator nie odsyła nadesłanych prac i materiałów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia do Konkursu niezgodne z Regulaminem lub bez dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu lub niewłaściwym zrozumieniem jego treści.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia Konkursu bez podawania przyczyny.

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena
ul. Długa 19/4
31-147 Kraków
tel/fax. +48 (12) 4231517
e-mail: info@mdnw.org

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.