Polmic - FB

kalendarium kursów (I)

9 A B C E I K L M O P S V W X Y Z

IX Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej - Warszawa, 27 czerwca - 4 lipca 2015


Organizator:  Fundacja Bednarska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Kierownictwo naukowe i artystyczne: prof. Urszula Bartkiewicz


Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej adresowane są do muzyków, rytmikówi tancerzy (na różnych poziomach zaawansowania) - nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni, studentów i absolwentów uczelni muzycznych, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia, uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół muzycznych I st., uczniów i nauczycieli szkół baletowych, zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną oraz grup wokalno - instrumentalno - tanecznych działających przy ośrodkach kultury.

Interdyscyplinarny charakter Kursów łączy praktykę muzyczną z tańcem, z mocnym ugruntowaniem wiedzy teoretycznej. Szeroka oferta dydaktyczna, skierowana jest nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkodnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych, doskonaląc zarazem własny warsztat artystyczny i dydaktyczne kompetencje. Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak również współczesne. W seminariach kameralistyki mogą brać udział również uczestnicy grający na instrumentach spoza dyscyplin wymienionych w bloku „A”. W czasie kursów stosowane będą materiały urtextowe i źródłowe.

Bardzo bogata oferta dydaktyczna kursów uporządkowana została wg czterech bloków tematycznych. Każdy z uczestników może wybrać więcej niż jedną specjalność z bloku A, jak również uczestniczyć we wszystkich pozostałych zajęciach tj. seminariach naukowych i wykładach tematycznych z bloku B, seminariach uzupełniających – blok C; oraz muzycznych prezentacjach – blok D.

BLOK A Seminaria specjalistyczne z wykładami, lekcjami otwartymi,  indywidualnymi konsultacjami artystycznymi
Seminaria dotyczące praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania, w następujących dyscyplinach:
 śpiew solowy
 flet traverso
 obój barokowy
 skrzypce barokowe
 altówka barokowa
 wiolonczela barokowa
 klawesyn
 lutnia renesansowa i barokowa, gitara barokowa i romantyczna, teorba
 organy
 klawikord
 taniec dawny
­ grupa początkująca (układy podstawowe)
­ grupa zaawansowana* (repertuar baletu barokowego realizowany w oparciu
o oryginalne zapisy choreograficzne)
|* uczniowie, absolwenci i nauczyciele szkół baletowych, uczniowie i nauczyciele wydziałów rytmiki,
zespoły i grupy taneczne|

BLOK B Seminaria naukowe z wykładami i panelami dyskusyjnymi
Seminaria naukowe prowadzone przez wykładowców kursu oraz ekspertów m. in. PAN i Instytutu Muzykologii UW; przedstawiające i porównujące dotychczasowe wyniki badań historyczno-muzycznych, metody poszukiwania traktatów historycznych oraz innych materiałów źródłowych; omawiające zagadnienia polskiej literatury muzycznej w kontekście europejskim oraz inne aspekty metodyczne problematyki wykonawczej muzyki dawnej, obejmujące wiedzę z zakresu retoryki muzycznej, ekspresji, improwizacji, ornamentyki, harmonii, temperacji historycznych i instrumentarium.

BLOK C Seminaria uzupełniające z wykładami, warsztatami i konsultacjami
 Orkiestra
 Kameralistyka
przydział do zespołu kameralnego na podstawie wewnętrznego przesłuchania pierwszego dnia Kursów.
 Podstawy basso continuo
zajęcia teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami realizacji basso continuo na instrumentach klawiszowych, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
 Kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie
zajęcia specjalistyczne polegające na artystycznym badaniu, interpretacji i realizacji basu cyfrowanego w wybranych dziełach muzyki kameralnej. Są przeznaczone dla uczestników zaawansowanych w grze na instrumentach klawiszowych. Przydziały uczestników na podstawie wewnętrznego przesłuchania pierwszego dnia Kursów.
 Basso continuo dla wiolonczel ¬
zajęcia teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami realizacji basso continuo na wiolonczeli oraz violi da gamba, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
 Viola da gamba(konsultacje praktyczne)
 Kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu
(wykład i ćwiczenia warsztatowe)
 Psychoedukacja - nowoczesne techniki rozwoju dla artystów
(wykłady i ćwiczenia warsztatowe)
 trema
 pamięć i wyobraźnia muzyczna
 strategia ćwiczenia
 kreatywność i motywacja
 komunikacja w muzyce
 ćwiczenia rozwojowe
 równowaga psychofizyczna
 Choreorelaksacja (warsztaty ruchowe)
 Profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego u muzyków i tancerzy
(wykład i konsultacje indywidualne z rehabilitantem)
 anatomia aparatu ruchu, aspekt ergonomii w pracy, profilaktyka
 sposoby przeciwdziałania i korygowania ustawienia ciała podczas gry
 zwyrodnieniowa choroba zawodowa
 przykłady ćwiczeń relaksujących i rozciągających grupy mięśniowe po grze, niwelowanie przeciążeń
 Warsztaty ruchu scenicznego(wykład i ćwiczenia warsztatowe)
 zasad ruchu scenicznego, umiejętność poruszania się na scenie
 symbole i struktury ruchowe
 Praca z akompaniatorem

BLOK D Prezentacje artystyczne - audycje, koncerty.
 Koncert wykładowców
 Koncerty i audycje sekcyjne uczestników
 Koncert Finałowy

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w:
 Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina
|ul. Bednarska 11|
 Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza
|ul. Moliera 4/6|
 Galerii Skwer – filii Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny
|ul. Krakowskie Przedmieście 60a – Skwer Hoovera|
 Kościele Akademickim Św. Anny
|ul. Krakowskie Przedmieście 68|

 

Aktualne informacje, formularz zgłoszeniowy, program i bazę noclegową można znaleźć na stronie: www.muzykadawna.org

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie zgłoszenia wyłącznie drogą online, znajdującego się na stronie www.muzykadawna.org oraz dokonanie przelewu opłaty w pełnej kwocie najpóźniej do15 maja 2015 r.

PRZECZYTAJInformator Kursów - plik PDF


Kontakt:

www.muzykadawna.org

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.