Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs Kompozytorski na Dzieło Finałowe XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat 2015”


Organizator:  Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM, Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” w Poznaniu

Międzynarodowy Festiwal „Universitas Cantat”, którego XII edycja odbędzie się w dniach 24–27 czerwca 2015 roku w Poznaniu to forum prezentacji akademickiej kultury muzycznej. Misją Festiwalu jest promowanie polskiej twórczości wokalnej i wokalno–instrumentalnej w kontekście artystycznego wydarzenia wielokulturowego. Tradycją „Universitas Cantat” jest zamawianie dzieła u kompozytorów polskich oraz wspólne przygotowanie i wykonanie w czasie Koncertu Finałowego. Owocem dotychczasowych edycji jest 10 kompozycji, w tym autorstwa: Krzesimira Dębskiego, Marka Jasińskiego, Zbigniewa Kozuba, Romualda Twardowskiego, Miłosza Bembinowa, Pawła Łukaszewskiego, Jacka Sykulskiego.
Nowością Festiwalu jest Konkurs Kompozytorski na dzieło XII edycji, które zostanie wykonane przez Chór Chórów i Polską Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, 27 czerwca 2015 roku.

1. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM
Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” w Poznaniu

2. KONKURS zostaje ogłoszony z dniem 10 maja 2014 roku.

3. PRZEDMIOTEM KONKURSU jest utwór na chór mieszany z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej o czasie trwania zawierającym się w przedziale od 15 do 20 minut, przy czym Organizatorzy proponują kompozytorom 3 różne teksty w języku łacińskim do wyboru (Arion Owidiusza, Bachus, Carmina Burana lub Do przyjaciół, Carmina Burana). Możliwe jest także wykorzystanie innych tekstów w języku łacińskim, które nawiązują do uniwersalnych wartości społecznych i budowania więzi oraz współpracy środowisk akademickich z całego świata.
Wytyczne do kompozycji wynikające ze specyfiki aparatu wykonawczego i Festiwalu:
• dzieło możliwe do przygotowania w czasie Festiwalu (uczestnicy wcześniej otrzymują i przygotowują partie wokalne);
• obsada chóralna: kilka zespołów, tworzących około 300-osobowy chór mieszany;
• obsada orkiestry: Vn I, Vn II, Vla, Vc, Cb;
• możliwość dodania do obsady 1–2 solistów-wokalistów.
Szczególnie punktowane będą kompozycje zawierające nowoczesne spojrzenie na śpiew chóralny, techniki wokalne, a także kompozycje zawierające elementy wizualizacji lub ruchu scenicznego – możliwego do zrealizowania przy dużym aparacie wykonawczym.

4. KONKURS jest otwarty dla młodych polskich kompozytorów, w tym studentów akademii muzycznych, a także teamów (np. twórców kompozycji i wizualizacji) – osób do 35 roku życia, tj. maksymalnie kończących 35 lat w dniu upłynięcia terminu składania prac.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 20 PLN, którą należy wpłacić na konto:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM
ul. Literacka 181, 60–461 Poznań
NIP 777–27–01-278
nr konta: PLN: 87 1240 6609 1111 0010 4746 2688
IBAN: PL 44 1240 6609 1978 0010 4746 2792
SWIFT: PKO PL PW
Tytułem: opłata wpisowa na konkurs kompozytorski „Universitas Cantat 2015”
PARTYTURY dotąd niepublikowane, niewykonywane i nienagrodzone na innych konkursach (wydrukowane i oprawione w 3 egzemplarzach), opatrzone godłem,
wraz z ZAŁĄCZNIKAMI należy nadsyłać pocztą do dnia 30 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Biuro Festiwalu Universitas Cantat
al. Niepodległości 26, 61–714 Poznań
z dopiskiem „KONKURS KOMPOZYTORSKI
 
5. PARTYTURA:
• Pierwsza strona partytury musi zawierać godło uczestnika, tytuł utworu oraz informację o czasie trwania;
• Druga strona partytury musi zawierać spis głosów i instrumentów użytych w utworze.
ZAŁĄCZNIKI:
Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co partytura, zawierającą:
• imię i nazwisko kompozytora, datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail;
• biogram uczestnika;
• potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej;
• kopię dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika (paszport, dowód osobisty);
• oprócz tego partyturę należy przesłać w pliku PDF (wygenerowany z programu do edycji nut, bądź czytelny skan rękopisu) na adres: festiwal@amu.edu.pl

6. NAGRODA:
Nagrodą w konkursie jest:
• prawykonanie utworu podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” w Poznaniu, w Auli UAM, 27 czerwca 2015 r. przez uczestników Festiwalu wraz z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal;
• nagranie i wydanie na płycie CD po Festiwalu. Prawykonania oraz nagrania „live” dokonają chóry uczestniczące w XII edycji Festiwalu;
• nagroda finansowa w kwocie 4000 PLN, ufundowana ze środków Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZaiKS;
• zaproszenie na Festiwal oraz uczestnictwo w przygotowaniu utworu i produkcji Koncertu Finałowego.

7. JURY KONKURSU:
Agnieszka Duczmal – przewodnicząca
oraz członkowie Rady Programowej Festiwalu:
Dr Milosz Bembinow
Prof. Zbigniew Kozub
Dr. hab. Paweł Łukaszewski
Prof. Krzysztof Szydzisz – dyrektor Festiwalu;
Sekretarz Konkursu:
dr Joanna Piech–Sławecka.
Jury dokona werdyktu w terminie nieprzekraczającym 15.01.2015 r.

8. WYNIKI KONKURSU:
Uczestnicy KONKURSU zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach dnia 16.01.2015 r. drogą mailową. Wyniki zostaną także opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.cantat.amu.edu.pl
Nagrodzony uczestnik zobowiązany będzie do nadesłania czytelnych i starannie opracowanych głosów orkiestrowych, a także parytury chóralnej wraz z wyciągiem fortepianowym do celów prób w formie elektronicznej (pliki PDF) w terminie do dnia 1.02.2015 r. na adres: festiwal@amu.edu.pl

9. Jury ma prawo do nieprzyznania żadnej nagrody, ma także prawo do przyznania nagród specjalnych i/lub innych wyróżnień. Decyzje Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane.
10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu. Do rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych obowiązuje polskojęzyczna wersja regulaminu.
11. Koordynatorem konkursu jest: Dr Joanna Piech-Sławecka

Kontakt:

festiwal@amu.edu.pl
tel. +48 604 525 554
tel/fax +48 61 829 3930

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.