Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C E F I K M N O S T V W X Z

38. Międzynarodowy Konkurs Młodych Zespołów Jazzowych „Jazz Juniors” 2014


Organizator:  Stowarzyszenie Rotunda w Krakowie

REGULAMIN KONKURSU
 
1. Organizatorem 38. Międzynarodowego Konkursu Młodych Zespołów Jazzowych „Jazz Juniors” jest Stowarzyszenie Rotunda w Krakowie.

2. Celem „Jazz Juniors” jest:
• wyłonienie najbardziej wartościowych grup i muzyków jazzowych;
• prezentacja aktualnych osiągnięć młodego jazzu;
• zapewnienie młodym muzykom możliwości konfrontacji swoich osiągnięć poprzez udział w warsztatach, jam sesssion’s, koncertach organizowanych podczas festiwalu.

3. Przedmiotem Eliminacji i Finału Konkursu jest wykonanie przez zespół programu składającego się z 3 utworów (w tym 1 utwór polskiego kompozytora [z wyłączeniem kompozycji członka zespołu]) oraz 2 kompozycje autorskie) o łącznym czasie nieprzekraczającym 30 minut.

4. Przebieg konkursu jest dwustopniowy:
• Eliminacje na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych i materiałów muzycznych (formą elektroniczną lub pocztą tradycyjną), przeprowadzone przez Komisję Kwalifikacyjną w Krakowie do dnia 4 listopada 2014r. Komisja zaprasza do finału maksymalnie 5 zespołów + 2 rezerwowe.
• Finał Konkursu, podczas którego występy uczestników ocenia profesjonalne Jury - Kraków w dniu: 7 grudnia 2014r.

5. Organizator zaprasza do Jury konkursu twórców z uznanym dorobkiem artystycznym. Zadaniem Jury jest ocena programów w finale Konkursu i ustalenie werdyktu końcowego.

6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Organizator na podstawie:
• dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.jazzjuniors.pl i przesłanie go pocztą elektroniczną. Do formularza należy dołączyć nagrania 3 utworów zgodnie z pkt 3 regulaminu.
• dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.jazzjuniors.pl i przesłanie go pocztą tradycyjną na adres Organizatora wraz z płytą CD zawierającą nagrania 3 utworów zgodnie z pkt 3 regulaminu
• dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.jazzjuniors.pl i osobiste dostarczenie go na adres Organizatora wraz z płytą CD zawierającą nagrania 3 utworów zgodnie z pkt 3 regulaminu.
• Łączny czas trwania nagrań nie może przekraczać 30 minut.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 2 listopada 2014

8. O wynikach kwalifikacji Organizator poinformuje wszystkie zespoły do dnia 5 listopada 2014.
9. Wyklucza się udział solistów oraz solistów z zespołem akompaniującym.
10. Wyklucza się udział zwycięskich zespołów (Laureatów Grand Prix i I nagrody) z poprzednich edycji Konkursu.
11. Członkowie zespołu przystępującego do konkursu nie mogą przekroczyć 33 lat.
12. Obowiązuje zgodność podanego składu osobowego w formularzu zgłoszeniowym i przesłanych utworów muzycznych ze składem zespołu podczas Finału Konkursu. (wyjątek - siła wyższa uniemożliwiająca udział jednego z muzyków w Finale – powinna być zgłoszona Organizatorowi przed przesłuchaniami)
13. Zespół zobowiązany jest do zaprezentowania podczas Finału co najmniej dwóch spośród trzech utworów zgodnych z materiałem przesłanym do eliminacji konkursowych.
14. Organizatorzy ustanawiają jedną nagrodę finansową (10 000 zł) dla zdobywcy nagrody Grand Prix.
15. Zdobywcy I, II i III nagrody oraz wyróżnień otrzymują nagrody honorowe lub inne nagrody ufundowane przez Organizatorów i Sponsorów. O ich podziale decyduje Jury Konkursu.
16. Obowiązkiem Laureatów jest udział w Koncercie Laureatów Festiwalu (na warunkach przedstawionych przez Organizatorów). Koncert Laureatów odbędzie się 8 grudnia 2014 r. w Studiu Radia Kraków w Krakowie i będzie rejestrowany. Nie wypełnienie przez uczestnika punktu 15 jest złamaniem regulaminu i może spowodować wykluczenie zespołu z konkursu i wykreślenie z werdyktu jury oraz odebraniem tytułu Laureata i nagrody.
17. Organizator gwarantuje uczestnikom Finału Konkursu zakwaterowanie, obiady podczas Festiwal, częściowy zwrot kosztów przyjazdu oraz obsługę techniczną, nagłośnieniową i akustyczną (backline) zgodnie z nadesłanymi riderami zamieszczonymi w formularzu zgłoszeniowym.
18. Zespoły zgłaszające się do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków zespołu oraz wykorzystywanie nadesłanych materiałów w celach promocyjnych.
19. Finaliści Konkursu dodatkowo wyrażają zgodę na nagrywanie (audio, video) prezentacji konkursowych i oraz Koncertu Laureatów i wykorzystanie fragmentów nagrań do celów promocyjnych na www.jazzjuniors.pl
20. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z przesłuchań konkursowych oraz z Koncertu Laureatów
21. Zespół oświadcza, iż w pełni przysługują mu prawa do programu i jego części będącego przedmiotem prezentacji konkursowych.
22. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
23. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora 38. Konkursu Młodych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors 2014 r.
24. Wysłanie karty zgłoszeniowej na adres Biura Organizacyjnego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Kontakt:

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie „Rotunda” Centrum Kultury
30-060 Kraków, ul. Oleandry 1
tel: (+48 12) 633 35 38, 633 61 60
www.jazzjuniors.pl

Komisarz Konkursu:
Karolina Korneszczuk -Podoba
m: +48 515 954 188
e: karolina.korneszczuk@jazzjuniors.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.