Polmic - FB

konkursy aktualne (V)


V Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Grażyny Bacewicz 2015


Organizator:  Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Przedmiotem V Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Grażyny Bacewicz jest utwór na instrument lub głos solo i orkiestrę smyczkowąz możliwością nieobowiązkowego użyciainstrumentów perkusyjnych (więcej szczegółów dotyczących instrumentarium znaleźć można w regulaminie konkursu).

W skład jury tegorocznego konkursu wchodzą: Zygmunt Krauze (Polska) – przewodniczący, Mauricio Sotelo (Hiszpania), Steven Stucky (Stany Zjednoczone) oraz BerislavŠipuš (Chorwacja). Jury przyzna trzy nagrody w wysokości: I nagroda: 26.000 PLN, II nagroda: 17.000 PLN, III nagroda: 9.000 PLN.

Partytury należy nadsyłać do 31 sierpnia 2015 roku.

Koncert laureatów odbędzie się 27 listopada 2015 w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina.

Konkurs organizowany jest przez Katedrę Kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina. Odbywa się co trzy lata: pierwszy miał miejsce w 2003 roku, drugi – w 2006, trzeci – w 2009, czwarty – w 2012. Do 2009 roku jego adresatami byli studenci i absolwenci polskich akademii muzycznych i odpowiednich uczelni zagranicznych, których wiek nie przekraczał 35 lat. Począwszy od IV edycji, do Konkursu mogą przystąpić kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.

Więcej informacji - na stronie: www.amuz.lodz.pl


REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO IM. GRAŻYNY BACEWICZ
I. KONKURS
1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzywszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
3. Do udziału w konkursie dopuszczone będą utworyskomponowane po 31.12.2012 r., dotąd niepublikowane,niewykonane publicznie oraz nie nagrodzonew innych konkursach.
4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, które będąwykonane w Filharmonii Łódzkiej im. ArturaRubinsteina.

II. TEMAT
1. Przedmiotem konkursu jest utwór:
a) na instrument solo i orkiestrę smyczkowąz możliwością nieobowiązkowego użycia instrumentówperkusyjnych (do czterech wykonawców),
b) lub na głos solo i orkiestrę smyczkową z możliwościąnieobowiązkowego użycia instrumentówperkusyjnych (do czterech wykonawców).
2. W przypadku utworu z udziałem głosu solowegotekst może być w dowolnym języku.Należy dołączyć tłumaczenie tekstu na język angielski.
3. Skład orkiestry smyczkowej:
8-14 violini I, 6-12 violini II, 6-10 viole, 4-8 violoncelli,2-6 contrabassi.
4. Wykazinstrumentówperkusyjnych:
xilofono, marimba [4 .-oktawowa], vibrafono, campane (tubolari), timpani, tubi di bambu (wood wind chimes), blocchi di legnocoreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta, triangolo, cencerro (cow bells), sonagli, flessatono, incudine, lastra, piatti a 2, piattisospesi, tam-tams, tamburobasco, timbales cubani, bongos, tamburomilitare, tom-toms, gran cassa.
5. Nie dopuszcza się użycia nagrań i środków liveelectronicmusic.
6. Czas trwania kompozycji 10-20 min.(należy określić w partyturze).

III. NAGRODY
1. Trzy nagrody:
- I nagroda: 26.000 PLN (ok. 6.000 EURO*)
- II nagroda: 17.000 PLN (ok. 4.000 EURO*)
- III nagroda: 9.000 PLN (ok. 2.000 EURO*)
* Równowartość nagrody w euro została podanazgodnie z kursem NBP obowiązującym w dniuogłoszenia konkursu.
Wysokość nagrody jest kwotą brutto.
2. Prawykonanie nagrodzonych utworów nastąpi podczas koncertu, który odbędzie się 27 listopada2015 r. w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

IV. JURY
1. Skład jury:
Zygmunt Krauze (Polska) - Przewodniczący
Mauricio Sotelo (Hiszpania)
Steven Stucky (Stany Zjednoczone)
BerislavŠipuš (Chorwacja)
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszejpołowie września 2015 roku.

V. ZGŁOSZENIA
1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowoi oznaczona godłem.
2. Do partytury należy dołączyć dowód wpłatywpisowego oraz zamkniętą kopertę, oznaczoną tymsamym godłem, zawierającą następujące dane:
a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia,
c) narodowość,
d) adres, telefon, adres e-mailowy,
e) oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie byłdotychczas wykonany publicznie, publikowany,ani nagrodzony na innym konkursie i powstałpo 31.12.2012 r.
3. Partytury należy nadsyłać na następujący adres:
V Międzynarodowy Konkurs Kompozytorskiim. G. Bacewicz
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,
ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
4. Termin nadsyłania partytur upływa 31 sierpnia2015 r. Decyduje data stempla pocztowego.

VI. WPISOWE
1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi180 PLN.
2. Kwotę należy przelać na konto:
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Bank PEKAO SA II o/Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
z dopiskiem:
V Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. G. Bacewicz,
imię i nazwisko kompozytora.
3. Opłaty za przelew oraz inne prowizje bankowe ponosi nadawca. Kwota, która wpłynie na konto,winna być dokładnie tej samej wysokości, jak podanaw regulaminie (por. p. VI.1).
4. Czeki nie będą akceptowane.
5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Partytury nie spełniające wymogów regulaminu niezostaną dopuszczone do konkursu.
3. Nadesłane partytury nie będą zwracanekompozytorom.
4. Laureaci zobowiązani są do sporządzeniamateriałów nutowych i przesłania ich na własnykoszt w wymaganym przez organizatorów terminie.
5. W przypadku niestandardowych instrumentówpartii solowej, kompozytor nagrodzonego utworuzobowiązany jest wskazać solistę. Organizatorzyzapewniają pokrycie jego kosztów podroży na terenieEuropy.

Kontakt:

kontakt – international@amuz.lodz.pl
Sławomir Kaczorowski – Dyrektor Konkursu
Dorota Rossowska – Sekretarz Konkursu

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.