Polmic - FB

kalendarium konkursów (O)

C E F I K M N O S T V W X Z

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski "... kiedy myślę Berio..." - Wrocław 2015


Organizator:  Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii AMKL we Wrocławiu

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim "… kiedy myślę Berio…".

Celem Konkursu jest upamiętnienie 90. rocznicy urodzin włoskiego kompozytora Luciano Berio. Uczestnikami Konkursu mogą zostać polscy kompozytorzy urodzenia po 31 grudnia 1979 roku. Nabór zgłoszeń zakończy się 31 października 2015 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31 grudnia 2015 roku.
 

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - Katedra Kompozycji na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii.
2. Celem Konkursu jest upamiętnienie 90. rocznicy urodzin włoskiego kompozytora - Luciano Berio. Inspiracja muzyką tego Twórcy ma charakter symboliczny i może płynąć zarówno z kręgu techniki, jak i poetyki tego kompozytora.
3. Konkurs adresowany jest do kompozytorów polskich urodzonych po 31 grudnia 1979 r.
4. Przedmiotem konkursu jest kompozycja utworu na akordeon i kwartet smyczkowy (jednoczęściowy lub cykliczny) o czasie trwania od 10 do 14 minut.
5. Utwór zgłoszony do konkursu nie może być uprzednio publikowany ani nagrodzony na innym konkursie.
6. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa utwory.
7. Na konkurs należy przesłać anonimowo po 3 egzemplarze partytury każdego utworu (wraz z materiałami - głosami) oraz płytę CD z jej elektronicznym zapisem (w formacie PDF), w kopercie oznaczonej godłem słownym bądź cyfrowym. Obowiązuje komputerowy skład nut.
8. Do partytur musi być dołączona zaklejona koperta opisana tym samym godłem, zawierająca dane i oświadczenia kompozytora według wzoru określonego w załączniku do regulaminu –dostępnego również na stronie internetowej Organizatora www.amuz.wroc.pl
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania partytury i materiałów podczas wykonań nagrodzonych lub wyróżnionych utworów oraz do dokonania rejestracji wykonań utworów do celów promocyjnych i archiwalnych na zasadach określonych w Karcie zgłoszenia.
10. Materiały na konkurs należy przesyłać do dnia 31 października 2015 r. (decyduje data wpływu – nie data stempla pocztowego) na adres:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II 2,
50-043 Wrocław
z dopiskiem: Konkurs Kompozytorski: Berio.

11. Do Jury Konkursu zaproszone będą uznane autorytety w dziedzinie kompozycji.
12. Informacje o laureatach konkursu i nagrodzonych utworach podane zostaną na stronie Organizatora www.amuz.wroc.pl do dnia 31 grudnia 2015 r.
13. Jury dysponuje pulą nagród o wartości 10.000 zł.
14. Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród (w tym także do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych); a jego decyzje są ostateczne.
15. Partytury nagrodzone lub wyróżnione przejdą na własność Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - Biblioteka Główna. Partytury kompozycji nienagrodzonych w konkursie będzie można odebrać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do końca czerwca 2016 r.
16. Zgłoszenie na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu.
17. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, zmian w przebiegu konkursu oraz do jego odwołania z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej o konkursie - na stronie: www.amuz.wroc.pl

Kontakt:

Biuro Promocji i Organizacji Imprez - Rafał Jendraszek
tel. 71 310 05 63, kom. 501 890 911
pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.