Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Ryszard Duź,

altowiolista, kameralista i pedagog; ur. 3 maja 1952, Wrocław. Studiował grę na altówce pod kierunkiem Jana Michalskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, którą ukończył dyplomem z wyróżnieniem w 1976.

W 1975 otrzymał I nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. Jana Rakowskiego w Poznaniu. W tym samym roku, jako prymariusz Kwartetu im. Stanisława Barcewicza był laureatem Międzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych w Colmar we Francji.

Od 1991 jest wykładowcą w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie na Wydziale Instrumentalnym prowadzi klasę altówki i kameralistyki (kwartety smyczkowe). W 2003 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 2012–2020 (przez dwie kadencje) spra­wo­wał funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Instrumentalnego UMFC. Prowadzone przez niego kwartety smyczkowe osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach, biorą udział w koncertach akademickich oraz zdobywają nagrody krajowych i międzynarodowych konkursów, m.in. Royal String Quartet, a Kwartet „PRO Musica”. Także jego uczniowie klasy altówki zostają laureatami konkursów w kraju i za granicą, m.in. Michał Zaborski.

Ryszard Duź prowadzi również kursy mistrzowskie dla altowiolistów i zespołów kameralnych, m.in. w Bydgoszczy (1999), Bielsko-Białej i Limie w Peru (2000), a od 2002 podczas Międzynarodowych Wakacyjnych Kursów Mistrzowskich w Zamościu.

Od 1977 jest członkiem Kwartetu Wilanów, z któ­rym przez dał około 3000 kon­cer­tów w kra­ju i za gra­ni­cą, bio­rąc udział w licz­nych, zna­czą­cych festi­wa­lach muzycz­nych, nagra­niach radio­wych, tele­wi­zyj­nych i pły­to­wych (ponad 30 płyt CD).

W 2011 Ryszard Duź został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w dziedzinie szkolnictwa artystycznego. W 2019 roku srebrny medal "Gloria Artis" otrzymał cały Kwartet Wilanów za 50 lat popularyzowania kultury polskiej w kraju i za granicą.

aktualizacja: 2007, 2010 (mk), 2022 (wa)