Polmic - FB

muzykolodzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Maksymilian Kapelański,

muzykolog i pianista; ur. 12 marca 1973, Wrocław. W dzieciństwie wyemigrował do Kanady. Absolwent kierunku wykonawstwa pianistycznego na Royal Conservatory of Music w Toronto (1992). Studia muzykologiczne na McGill University w Montrealu kontynuował w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską pt. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murray’a Schafera (1999). W 2000 roku uczestniczył w seminariach muzykologicznych na McGill University w Montrealu, pogłębiając swoją znajomość najnowszych kierunków myśli muzycznej. W nowym milenium rozpoczął intensywne kontakty z wybranymi przedstawicielami środowiska artystycznego, muzycznego i naukowego.

Po osiedleniu się w Montrealu, w pierwszym dziesięcioleciu ogłosił szereg publikacji (m.in. dla MIT i pism naukowych w Polsce), w których analizował idee R. Murraya Schafera, powstanie ruchu ekologii dźwiękowej i opracowywał dorobek pisarski z zakresu pejzażu dźwiękowego. W czasopiśmie internetowym „Nowa Muzyka” opublikował popularno-naukową adaptację jednego ze swych artykułów pt. Mała historia ekologii akustycznej 1967-2005. W drugim dziesięcioleciu XXI wieku rozpoczął bardziej indywidualne pisarstwo naukowe, łączące ideę kultury dźwięku z elementami metody psychoanalitycznej, uwagą dla społecznego charakteru miejsca, i śwadectwem własnym.

Podczas studiów rozpoczął działalność tłumacza naukowego, przekładając m.in. książkę Józef Koffler prof. dr. hab. Macieja Gołąba (wyd. University of Southern California) i liczne rozdziały książkowe dla wydawnictw krajowych i zagranicznych. Pracę kontynuował współtłumacząc Twelve Studies in Chopin tego samego autora (wyd. Peter Lang), a także prac zbiorowych The Songs of Karol Szymanowski and his Contemporaries (University of Southern California) i The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation (Peter Lang). Tłumaczył również przedmowy i komentarze do trzech wydań krytycznych muzyki opublikowanych w Krakowie: Polonaises Józefa Elsnera (Horizon Edition), Motetti Szymona Lechleitnera i Hymns Jacka Różyckiego (Musica Iagellonica).

Rozwija jednocześnie własną twórczość artystyczną, popularno-muzyczną i anty-blogowanie kulturowe, udostępniając prace na własnej stronie internetowej. Jest współpracownikiem zagranicznym Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i współredaktorem ds. języka angielskiego tamtejszego czasopisma „Audiosfera. Koncepcje. Badania. Praktyki”. Pracuje z naukowcami sympozyjnymi, firmami fonograficznymi, organizatorami festiwalowymi i towarzystwami muzycznymi.

 

aktualizacja: styczeń 2014 (ai), maj 2018 (iz)

Własna strona artysty: www.kapelanski.net

publikacje

rozprawy

"Koncerty garków i patelek" podczas wielkich demonstracji studenckich 2012 roku w Montrealu Sprawozdanie z publicznego, interpersonalnego, i osobistego doświadczenia pejzażu dźwiękowego., “Audiosfera. Koncepcje - Badania - Praktyki” no. 2, 2015; przedruk w: Audiosfera. Studia, red. Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir W, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 97-107, 2016
Kategorie elektroakustyczne w tradycji ruchu pejzażu dźwiękowego, "Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacje. Praktyka", no. 1 (2012): 80-93
Montrealskie przykłady naukowej, twórczej, zbiorowej, i psychologicznej świadomości kulturowej w perspektywie badań nad pejzażem dźwiękowym, "Muzyka" 1 (2014): 149-164
Narodziny i rozwój ekologii akustycznej pod banderą szkoły pejzażu dźwiękowego, "Muzyka" 50, no. 2 (2005): 107-119
Odnajdywanie kategorii głębokich w zachodniej kulturze akustycznej w ujęciu R. Murray'a Schafera. Rys badań porównawczych, "Przegląd Muzykologiczny", no. 8 (2011): 175-189
R. Murray'a Schafera historia w formie sonatowej, "Kultura i Historia", no. 9 (2005)
Śladami wyobraźni kosmologicznej: metafora i ezoteryka w R. Murray'a Schafera pismach o ‘pejzażu dźwiękowym, "Sztuka i Filozofia", no. 26 (2005): 186-205
Specyfika badań nad historycznym ‘pejzażem dźwiękowym’ (soundscape) w The Tuning of the World i Voices of Tyranny, Temples of Silence R. Murray'a Schafera, "Muzyka" 53, no. 4 (2008): 119-138
Sprawozdanie: ‘Yearbook of Soundscape Studies’. Red. R. Murray Schafer, Helmi Järviluoma. I (1998), "Muzyka" 46, no. 2 (2001): 107-113
Strojenie instrumentów metodologicznych: ku analizie tekstu interdyscyplinarnego o pejzażu dźwiękowym, "Teksty Drugie", no. 4 (2000): 37-56
Wspomnienia dźwiękowe z mojego dzieciństwa we Wrocławiu i w Toronto w: Audiosfera Wrocławia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (2014): 338-345
artykuły

Glenn Gould: cisza, fonosfera i muzyka w odległym zapisie" (wyciąg) "Glissando" no. 32, s. 30-34, 2017
Mała historia ekologii akustycznej: 1967-2005. Adres internetowy: http://www.nowamuzyka.republika.pl/artykuly/teksty/kapelanski.htm. Poprawiony przedruk artykułu Pejzaż dźwiękowy: między muzyką a środowiskiem akustycznym, “Nowa Muzyka”, 2005
Pejzaż dźwiękowy: między muzyką a środowiskiem akustycznym, "Opcje", no. 2 (2002): 95-99
Przedsięwzięcie dźwiękowej archeologii kulturowej na przykładzie "biblii postaci" zaczerpniętej z montrealskiej kawiarni szachowej Pi., "Glissando", no. 26 (2015), 132-137,
Schafer jako archetyp(y), "Glissando", no. 18 (2011): 7-9
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Recenzowane projekty specjalne

Acoustic Ecology and the Soundscape Bibliography.
“Leonardo On-Line Bibliography Project”. Adres internetowy: http://www.leonardo.info/isast/spec.projects/acousticecologybib.html., MIT Press, 2003