Polmic - FB

muzykolodzy (L)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Jarosław Lisakowski,
etnomuzykolog; ur. 4 września, 1920, Poznań; zm. 2 lutego 2012, Poznań. W 1938 roku rozpoczął naukę gry na organach w Państwowym Wyższym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu, którą kontynuował po wojnie. W latach 1948-1952 studiował muzykologię u Adolfa Chybińskiego na uniwersytecie w Poznaniu, w 1962 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Folklor muzyczny Ziemi Kaliskiej (promotor J. M. Chomiński). W Kaliskiem odkrył dwustrunowe basy i bębny osznurowane, zebrał regionalne pieśni, melodie instrumentalne, tańce, wywiady o zwyczajach i obrzędach, a także przeprowadził inwentaryzację instrumentarium ludowego. Od 1950 roku pracował w zespole dokumentacji folkloru muzycznego Państwowego Instytutu Sztuki w Poznaniu (od 1959 roku Instytut Sztuki PAN ), od 1954 roku kierował Zakładem Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego. Współpracował z Jadwigą i Marianem Sobieskimi, następnie kontynuował ich działalność badawczą i dokumentacyjną. W 1967 roku współpracował z Redakcją Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga przy publikacji 46 tomu Kaliskie i Sieradzkie. Prowadził badania nad folklorem muzycznym w całym kraju (Białostockie, Kieleckie, Kujawy, Krakowskie, Lubelskie, Łowickie, Mazowsze Płockie, Opoczyńskie, Pieniny, Podlasie, Rzeszowskie, Sandomierskie, Sieradzkie, Suwalskie, Śląsk, Warmia i Mazury, Wielkopolska, Ziemia Lubuska, Złotowska, Żywieckie). Wynikiem jego badań jest ponad 3500 nagrań w zasobach Instytutu Muzykologii oraz liczne publikacje specjalistyczne. Od 1953 roku prowadził badania w powiatach Rawicz, Leszno, Środa, Września, Ostrzeszów, Ostrów Krotoszyn, Nowy Tomyśl i pogranicze woj. Zielonogórskiego, gdzie zebrał ponad 2800 pieśni ludowych i melodii instrumentalnych, wywiadów dotyczących zwyczajów i obrzędów ludowych. Przyczynił się do powiększenia Archiwum Folkloru Instytutu Sztuki PAN, które stanowi bazę repertuarową dla licznych zespołów pieśni i tańca upowszechniających w kraju i zagranicą rodzimy folklor muzyczny.
Był konsultantem i opiekunem zespołów folklorystycznych, uczestniczył też w pracach jury na festiwalach. Wykładał w szkołach średnich w Poznaniu, brał udział w audycjach radiowych i fachowych konsultacjach dla Filmu Polskiego, współpracował z wieloma instytucjami kultury.
W 1979 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 1985 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2004 roku Nagrodę im. O. Kolberga.

 
aktualizacja: luty 2015 (mkk, ab)

publikacje

książki

Folklor Warmii i Mazur (współautor: M. Drabecka i B. Krzyżaniak), Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1978
Pieśni kaliskie, PWM, Kraków 1971
Pieśni ludowe z Czermna, Wojewódzki Dom Kultury, Płock 1977
Piosenki z Podlasia, PWM, Kraków 1956
Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały red. L. Bielawski, t. 1 "Kujawy", oprac. B. Krzyżaniak, A. Pawlak, J. Lisakowski, PWM, Kraków 1975
artykuły

Kaliskie bębny osznurowane, "Muzyka" 1967 nr 4
Nieznane ludowe instrumenty muzyczne. Basy kaliskie, "Muzyka" 1965 nr 3
Pieśni ludowe Wielkopolski, "Literatura Ludowa" 1965 nr 4
Pieśni ludowe z Warmii i Mazur, "Literatura Ludowa" 1964 nr 3-4
Pieśni z powiatu kaliskiego i ostrowskiego, "Literatura Ludowa" 1964 nr 1-2
redakcje naukowe

Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga tom "Kaliskie i sieradzkie" (t. 46), opr. z rękopisów J. Lisakowski, W. Sobisiak, red. D. Pawlak, A. Skrukwa, PWM, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Kraków 1967
Pieśni ludowe południowo-zachodniej Wielkopolski, Wojewódzki Dom Kultury, Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Towarzystwo Muzyczne im. K. Kurpińskiego, Leszno 1988
Pieśni ludowe regionu kozła, Wojewódzki Dom Kultury, Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1980
Pieśni ludowe z Drobina, Wojewódzki Dom Kultury, 1981
Pieśni ludowe z Radziwia, Wojewódzki Dom Kultury, Płock 1980
Pieśni ludowe ze wsi Draganie k. Płocka, Wojewódzki Dom Kultury, Płock 1978
Pieśni ludowe ze wsi Góry koło Płocka, Wojewódzki Dom Kultury, Płock 1981
Pieśni ludowe ze wsi Staropol k. Gostynina, Wojewódzki Dom Kultury, Płock 1979
Pieśni ludowe znad Prosny, Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej, Kalisz 1983
Pieśni Sannickie, Wojewódzki Dom Kultury, Płock 1978