Polmic - FB

muzykolodzy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Bolesław Bartkowski,
ksiądz, muzykolog, teolog i pedagog; ur. 3 marca 1936, Sarbice; zm. 25 marca 1998, Lublin. Po nauce w niższym seminarium duchownym w Twardogórze (1949-1951), nowicjacie w Kopcu (k. Częstochowy) oraz odbyciu studiów filozoficznych w wyższym seminarium duchownym w Krakowie związał się ze Zgromadzeniem Księży Salezjanów. Studiował teologię (od 1957 roku) oraz muzykologię (1961-65) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1961 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1965 roku obronił pracę magisterską u ks. prof. Hieronima Feichta, następnie otrzymał stopień doktora (1971), doktora habilitowanego (1982) oraz profesora (1992). Głównym obszarem jego muzykologicznych badań była muzyka kościelna. Od 1967 roku zajmował się działalnością dydaktyczną na macierzystej uczelni, gdzie wykładał historię muzyki, hymnologię, wiedzę o stylach muzycznych oraz metodologię badań muzykologicznych i etnomuzykologicznych, a także wypromował dwie prace doktorskie i około 40 prac magisterskich. Sprawował funkcję kierownika Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii (od 1984) oraz Instytutu Muzykologii Kościelnej (1987-89). W latach 1983-87 był prodziekanem Wydziału Teologii Kościelnej, a między 1989 a 1998 rokiem - prorektorem. Należał do podkomisji muzyki sakralnej przy Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski.

 
aktualizacja: luty 2015 (mkk, ab)

literatura wybrana

W żywej tradycji Z ks. prof. Bolesławem Bartkowskim rozmawia Remigiusz Mazur-Hanaj, "Brulion" 1998 nr 1

publikacje

książki

Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy, PWM, Kraków 1987
artykuły

Graduał kanoników regularnych z Czerwińska w: Musica Medii Aevi, t.3, red. J. Morawski, PWM, Kraków 1968
Hymn „Gloria Laus” w polskich zabytkach chorałowych w Musica Medii Aevi, t. 6, red. J. Morawski, PWM, Kraków 1977
Repertuar śpiewów procesji palmowej w polskich zakonnych rękopisach liturgiczno-muzycznych XIII –XVIII, "Studia Theologica Varsoviensia" 1973 nr 11
Visitatio Sepulchri w polskich przekazach średniowiecznych w: Musica Medii Aevi , t. 4, red. J. Morawski , PWM, Kraków 1973
Z badań nad muzycznym folklorem religijnym w Polsce (współautor: A. Zoła), "Literatura Ludowa" 1987 nr 4
redakcje naukowe

Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały t. 1, red. B. Bartkowski, K. Mrowiec, J. Stęszewski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1990
Śpiewnik liturgiczny red. B Bartkowski, Z. Bernat, K. Mrowiec, I. Pawlak, Rogala, A. Zoła, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991
Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii : zakres pojęciowy, możliwości badawcze Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16-17 lutego 1989 r., red. B. Bartkowski, S. Dąbek, A. Zoła, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992