Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Ewa Dahlig-Turek,

etnomuzykolog, badaczka polskiej muzyki ludowej; ur. 21 lipca 1958, Warszawa. W latach 1977-82 studiowała w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem na podstawie pracy Z zagadnień ludowej gry skrzypcowej (na przykładzie regionu kieleckiego), napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej. W 1990 roku otrzymała tytuł doktora (rozprawa Ludowe instrumenty skrzypcowe na ziemiach polskich, promotor: prof. dr hab. Ludwik Bielawski), w 2006 roku złożyła rozprawę habilitacyjną "Rytmy polskie" w muzyce XVI-XIX wieku. Studium morfologiczne. Od 1982 roku jest związana z Zakładem Historii Muzyki Instytutu Sztuki PAN.

Była stypendystką British Council (1993) oraz British Academy (1996), odbyła także półroczny staż na Universität-Hochschule Essen (1992-93).

W Instytucie Sztuki PAN pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych w latach 2003-2007, a w 2007 roku objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych.

Jest członkiem rady redakcyjnej kwartalnika "Muzyka", recenzentem grantów Australian Research Council, Israel Science Foundation oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członkiem International Council for Traditional Music i European Seminar in Ethno-musicology, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Nauki (od 2005 roku). Pełniła również funkcje przewodniczącej Komitetu ds. Współpracy z European Association of Research Managers and Administrators przy Prezydium PAN, sekretarza generalnego European Seminar in Ethnomusicology oraz przewodniczącej polskiego komitetu narodowego International Council for Traditional Music.

Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach za granicą i w kraju, prowadziła gościnne wykłady w Szwecji i Norwegii.

Zainteresowania badaczki dotyczą tematyki z dziedziny etnomuzykologii, przede wszystkim w odniesieniu do polskiej tradycji ludowej w kontekście europejskim. Obejmują problematykę ludowej gry skrzypcowej w polskiej praktyce muzycznej, zagadnienia instrumentologiczne (historyczne przekształcenia ludowych instrumentów skrzypcowych), elektroniczne bazy danych i wspomaganą komputerowo analizy rytmu (zwłaszcza w zakresie rytmiki polskich tańców ludowych i historycznych), a w ostatnim okresie także problematykę tzw. "tańców polskich" w Skandynawii.

W 2014 odznaczono ją Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

aktualizacja: 2015 (ab), 2021 (wa)

publikacje

książki

"Rytmy polskie" w muzyce XVI-XIX wieku. Studium morfologiczne, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2006
Glossing over rhythmic style and musical identity w serii: Meddelanden från Svenskt Visarkiv 47 (współautor: B. Aksdal, D. Lundberg, R. Sager), Stockholm 2005
Ludowa gra skrzypcowa w Kieleckiem, PWM, Kraków 1990
Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001
artykuły

A Sixteenth-Century Polish Folk Fiddle from Płock, "The Galpin Society Journal" 1994 nr 47
Chordofon płocki: Przyczynek do historii instrumentów smyczkowych na ziemiach polskich, "Muzyka" 1988 nr 3
Człowiek-instrument-muzyka i poziomy czasu, "Muzyka" 1997 nr 2
EsAC. An Integrated System of Encoding, Analysing and Procesing of One-part Melodies w: Musik und Neue Technologie, Bd. 3 "Musik im virtuellen Raum", ed. B. Enders. J. Stange-Elbe, Osnabrück 2000
Folk Music Revival in Poland and Northumberland w: East European Meetings in Ethnomusicology 5, red. Marin Marian-Bălaşa, Bucharest 1998
Folk musical ensembles in central Poland and their music, "Studia Instrumentorum Musicae Popularis" 1992 nr 10
From National Heritage to National Heritage. Sound Archive of the Institute of Arts in Warsaw w: Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes Bd. 53/54, Wien 2004/05
Indeks incipitów melodii w: Warmia i Mazury, cz. V "Pieśni religijne i popularne", seria Polska Pieśń i Muzyka Ludowa – Źródła i Materiały, t. 3, red. L. Bielawski, Instytut Sztuki PAN, 2002
Indeks systematyczny melodii w: Warmia i Mazury, cz. V "Pieśni religijne i popularne", seria Polska Pieśń i Muzyka Ludowa – Źródła i Materiały, t. 3, red. L. Bielawski, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2002
Intercultural aspects of violin playing in Poland, "Studia Instrumentorum Musicae Popularis" 1985 nr 8
Jadwiga i Marian Sobiescy w: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949-1999, red. E. Krasiński, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2000
Judgments of Human and Machine Authorship in Real and Artificial Folksongs (współautor: Helmut Schaffrath) w: Computing in Musicology, vol. 11 "Melodic Similarity. Concepts, Procedures, and Applications", ed. W.B. Hewlett, E. Selfridge-Field, Cambridge- London 1998
Komputerowa symulacja melodii ludowych. Eksperyment (współautor: Helmut Schaffrath), "Muzyka" 1993 nr 3-4
Ludowe chordofony smyczkowe w dawnej Polsce, "Poradnik Muzyczny" 1988 nr 6
Ludowe formy skrzypiec w polskich kolekcjach muzealnych, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" 1987 nr 1-2
Ludowe nazewnictwo części skrzypiec, "Muzyka" 1983 nr 4
Monophonie, heterophonie et polyphonie dans le jeu du violon traditionnel en Pologne, "Cahiers de Musiques Traditionnelles" 1993 nr 6
Morfologia "rytmów polskich" w XVI-XVII wieku, "Muzyka" 2006 nr 1
Możliwości muzycznych baz danych w Instytucie Sztuki PAN w: Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia. Teoria i praktyka, red. L. Bielawski, K. Dadak-Kozicka, A. Leszczyńska, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 2000
Music and dance activities in Polish folk tradition: The problem of syncretism w: Dance Studies 14, red. R. Lange, Jersey 1990
Muzyka ludowa, muzyka narodowa w: Studia dedykowane profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, red. M. Janicka-Słysz, T. Malecka, K. Szwajgier, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001
Nowe polskie źródło do archeologii muzycznej, "Notatki Płockie" 1987 nr 1
On Polish Folkdances and the Finnish Polska, "Etnomusicologian vuosikirja" 2000 nr 12
On the history of the polska w: The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Ethnomusicological Studies, ed. M. Ramsten, Stockholm 2003
Origins of Polish Rythms, "Academia: The Magazine of the Polish Academy of Sciences" 2004 nr 1
Poland in the musical context of the Baltic Countries w: Traditional music and research in the Baltic area. New approaches in ethnomusicology, ed. R. Astrauskas, Vilnius 2005
Problem synkretyzmu w muzycznych i tanecznych zachowaniach wykonawców ludowych w Polsce, "Muzyka" 1985 nr 3-4
Rhythmic structures in Polish instrumental folk dance tunes w serii: Studia Instrumentorum Musicae Popularis Bd.12, Leipzig 2004
Rhythms of Swedish polskas and their relation to Polish Folk Dances w: The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Ethnomusicological Studies, ed. M. Ramsten, Stockholm 2003
Rytmy polskie w szwedzkich tańcach polska, "Muzyka" 2003 nr 3
Tańce polskie w Skandynawii w: Forum muzykologiczne nr 1 "Polskość i europejskość w muzyce", Warszawa 2004
The historical development of norms in the fiddle's construction in Poland, "Studia Instrumentorum Musicae Popularis" 1989 nr 9
Traditional musical instruments and tourism: The case of złóbcoki w: Musikethnologische Sammelbände Bd. 12, Tutzing 1991
W sprawie suki biłgorajskiej, "Muzyka" 1986 nr 2
Z badań nad rytmiką polskich tańców ludowych: mazurek, kujawiak, chodzony a "Mazurki" Chopina, "Muzyka" 1994 nr 3
Z dziejów ludowych chordofonów smyczkowych na ziemiach polskich w: Instrumenty muzyczne w polskiej kulturze ludowej, red. L. Bielawski, P. Dahlig, A. Kopoczek, Ludowy Instytut Muzyczny, Warszawa-Łódź 1990
Z zagadnień komputerowej archiwizacji i analizy melodii ludowych, "Muzyka" 1999 nr 3-4
Z zastosowań komputerów w organologii. Klasyfikacja złóbcoków, "Muzyka" 1993 nr 3-4
hasła encyklopedyczne

Poland w: The Garland Encyclopedia of World Music, vol. 8 "Europe", ed. T. Rice, J. Porter, Ch. Goertzen, New York 2000