Polmic - FB

muzykolodzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Anna Gruszczyńska-Ziółkowska,
muzykolog; ur. 9 lipca 1956, Warszawa. W latach 1978-83 studiowała muzykologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (późniejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Od 1985 roku pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała doktorat w 1992 roku pod kierunkiem Sławomiry Żerańskiej-Kominek oraz habilitację w 2005 roku. Ściśle współpracuje z Ośrodkiem Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centro Italiano Studi e Ricerche Archeologiche Precolombienne w Brescii (Włochy) i w Nasca (Peru). Prowadzi badania z zakresu antropologii muzyki. Większość prac poświęca amerykanistyce, sięgając po materiał archeologiczny (instrumenty kultury Nasca), historyczny (kroniki hiszpańskie XVI i XVII wieku, ikonografia muzyczna kultur archeologicznych i okresu kolonialnego) oraz tradycyjną muzykę andyjską. W polu jej zainteresowań znajdują się wybrane zagadnienia z zakresu psychoakustyki, takie jak świadectwa archaicznych doświadczeń akustycznych, interakcje międzymodalne czy tarantyzm. Objęła kierownictwo nad wieloma grantami badawczymi, m.in. badaniami archeomuzykologicznymi nad fletniami Pana ze stanowiska Cahuachi (kultura Nasca, Peru; KBN 1996-97),  badaniami "Fletnia Pana w kulturach andyjskich. Badania porównawcze nad symboliką przestrzeni dźwiękowej" (KBN 1999-2001), "Ceramiczne instrumenty muzyczne kultury Nasca (Peru). Próba rekonstrukcji procesów projektowania zastosowanych przez wytwórców na podstawie właściwości dźwiękowych" (MNiSW 2008-2011) czy "Archeologiczne instrumenty muzyczne w polskich zbiorach muzealnych" (MNiSW – Narodowy Projektuy Rozwoju Humanistyki 2014-2018).
Od 2012 roku podejmuje starania o zainicjowanie polskich badań oryginału zapisu rejestratora głosów w kabinie załogi samolotu Tu-154 M, utraconego w katastrofie smoleńskiej.

 
aktualizacja: luty 2015 (mkk)

publikacje

książki

Detrás del silencio. La música en la cultura Nasca w serii Colección Estudios Andinos vol. 14, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catolica del Peru, Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos, Lima 2011
El poder del sonido. El papel de las crónicas españolas en la etnomusicología andina t. 24, Biblioteca Abya-Yala, Quito 1995
Nasca. El desierto de los Dioses de Cahuachi. The Desert of the Cahuachi Divinities (współautor: G. Orefici, A. Sanchez Borjas, A. Gavazzi, K. Schreiber, J. Lancho, A. Drusini, L. Piacenza, M. Frame, M. Ziółkowski, N. Massini, E. Rizzo, R. Lasaponara), La Positiva, Lima 2009
Rytuał dźwięku. Muzyka w kulturze Nasca, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Warszawa 2003
artykuły

Algunas observaciones sobre la base nativa de la música católica en los Andes Centrales w: Ethnologia Polona vol.10, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984
Analiza muzykologiczna pieśni Sibińczyków w: Jerzy Tulisow Folklor ludów tunguskich, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2009
Argument Lukiana w: The Peculiarity of Man, vol. 8, Materiały z konferencji Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo czwarte: Porządek i bezład et variae, red. A. Wierciński, Warszawa-Kielce 2003
Cahuachi musical. Característica morfológica de las antaras Nasca w: Estudios Latinoamericanos vol. 19, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Warszawa-Poznań 1999
Dźwięk i obraz. Magia gwizdków naskeńskich w: Muzyka wobec tradycji. Idee - dzieło – recepcja, red. Sz. Paczkowski, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 2004
El cálculo perfecto. Tecnología y acústica del instrumento musical Nasca w: Estudios Latinoamericanos vol. 29, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Poznań-Warszawa 2009
Entre la forma y el sonido. Silbatos de la cultura Nasca w: Estudios Latinoamericanos vol. 26, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Warszawa-Poznań 2006
Equivocal Sound and Image: Activating The Senses in Nasca Art w: Studien zur Musikarchäologie vol. VIII, seria "Orient-Archäologie", red. R. Eichmann, F. Jianjun, L.Ch. Koch, German Archaeological Institute, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf. 2012
Estetyka współbrzmień w muzyce andyjskiej w: The Peculiarity of Man, vol. 7, Materiały z konferencji Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo trzecie: „Piękno i brzydota” et variae, red. A. Wierciński, Warszawa-Kielce 2002
Investigación de las antaras nasqueñas de Cahuachi y Pueblo Viejo w: Archeologia, Scienza e Società nell’America Precolombiana. Atti del Convegno Internationale, Centro Italiano Studi e Ricerche Archeologiche Precolombiane, Brescia 1988
Is Sound the First and Last Sign of Life? w: Studien zur Musikarchäologie II. Musikarchäologie früher Metallzeiten, red. E. Hickmann, I. Laufs, R. Eichmann, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf. 2000
Jak brzmi uderzenie w brzozę w: II Konferencja Smoleńska 21-22.10.2013. Materiały konferencyjne, red. P. Witakowski, Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, Warszawa 2014
Koncert w Hadesie: jaskinia i grota jako źródło dźwiękowych inspiracji w: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, red. S. Żerańska-Kominek, Słowo/Obraz - Terytoria, Gdańsk 2003
Kultura muzyczna metropolii inkaskiej. Rola kronik hiszpańskich XVI i XVII w. w etnomuzykologii obszaru andyjskiego, "Muzyka" 1993 nr 2
La danza de la araña. En torno a los problemas del tarantismo español w: Revista de Folklore, núm. 317, tomo 27a, Caja España, Fundación Joaquín Díaz, 2007
La importancia de la crónica de Inca Garcilaso de la Vega para las investigaciones sobre la cultura musical contemporánea andina w: Inca Garcilaso de la Vega: Historiador y Humanista. ¿Hacía un discurso emancipatorio? seria: "Estudios y Trabajos", Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, Warszawa 1992
Los silbatos que nunca sonaron w: Estudios Latinoamericanos vol. 33, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Poznań-Warszawa 2013-14
Masculine Musical Instruments in the Andean Tradition w: Studien zur Musikarchäologie IV (The Archaeology of Early Sound: Origin and Organization), red. E. Hickmann, R. Eichmann, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf. 2004
Metamorfozy dziada-lirnika w sztuce polskiej XIX i początku XX wieku, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2010 t. VIII
Milczące antary. Interpretacja najnowszego znaleziska archeomuzykologicznego kultury Nasca, "Muzyka" 1998 nr 3
Musical Order of The Universe – Myths in Huarochirí (Peru) Tradition w: Studien zur Musikarchäologie VI. Challenges and Objectives in Music Archaeology, red. E. Hickmann, A.A. Both, R. Eichmann, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf. 2008
Perspektywy polskich badań archeomuzykologicznych, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2012 t. X
Raum - Klang - Erfahrungen in der Musik der Nascakultur w: An die Mächte der Natur. Mythen der altperuanischen Nasca-Indianer ed. A. Wieczorek, M. Tellenbach, Verlag Philipp von Zabern, Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim 2002
Sound and its Number. Interpretation of Acoustical Data from Nasca Culture (Peru) w: Studien zur Musikarchäologie III. Archäologie früher Klangerzeugung und Tonordnungen (The Archaeology of Early Sound: Origin and Organization), red. E. Hickmann, A. D. Kilmer, R. Eichmann, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf. 2002
Sunturhuasi – cud Matki Boskiej czy testament Manko Inki? Przykład zastosowania wyników badań muzykologicznych do analizy malarstwa szkoły cuzkeńskiej przełomu XVII i XVIII wieku w: Oblicza ikonografii muzycznej w Polsce: źródła – problemy – interpretacje, seria "Ikonografia muzyczna. Studia i materiały" t. 1, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2012
Tańce piorunowe. Analiza trzech ceremonialnych tańców boliwijskich, "Muzyka" 1989 nr 4
Taniec pajęczy. Wokół zagadnień hiszpańskiego tarantyzmu w: Między drzewem życia a drzewem poznania. Księga ku czci Profesora Andrzeja Wiercińskiego, red. M. Ziółkowski, A. Sołtysiak, Zakład Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii UW, Zakład Antropologii Ogólnej Akademii Świętokrzyskiej, Warszawa-Kielce 2003
Taquies - the analyses of Symbolic Content of Three Bolivian Dances w: Ethnologia Polona vol.13, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987
The Face of Ñamçapa. On the Role of Music in the Andean Myth w: Musicology Today. Anthropology – History – Analysis, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 2007
Tocando los números. Las antaras nasquenses desde una perspectiva acústica (współautor: T. Prusik) w: Estudios Latinoamericanos vol. 20, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Warszawa-Poznań 2000
Twarz Ñamçapy. O roli muzyki w micie andyjskim, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2006
Under the Safe Cover of Sound: The Sense of Music in a Cycle of Life-and-Death According to Andean Tradition w: Studien zur Musikarchäologie V. Music Archaeology in Context, red. E. Hickmann, A. A. Both, R. Eichmann, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf. 2006
Unveiling the Secrets of ancient Nasca Whistles w: Flower World – Music Archaeology of the Americas, vol. 2, Ekho Verlag, Berlin 2013
Variedad sonora de las antaras nasca: ¿Un caos o el sistema? w: Revista Española de Antropología Americana vol. 39, núm. 1, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2009
Why the Spaniards were Interested in Understanding Andean Music? w: Peculiarity of Man as a Biocultural Species, Wydawnictwo Sorus, Zakład Antropologii Historycznej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996