Polmic - FB

indeks osób (Z)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Elżbieta Zwolińska,
muzykolog; ur. 1 lutego 1945, Częstochowa. W latach 1962-67 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie w 1977 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii na podstawie dysertacji Muzyka na dworze Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, przygotowanej pod kierunkiem Mirosława Perza. W latach 1967-2011 była pracownikiem Instytutu Muzykologii; między 1999 a 2002 rokiem pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu, a następnie obowiązki kierownika Zakładu Historii Muzyki Polskiej (2004-2011). Odbyła staże zagraniczne na uniwersytecie w Wiedniu (1972) i Utrechcie (1977/78). W latach 1985-87 jako stypendystka Alexander von Humboldt-Stiftung pracowała na Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji.
Jej zainteresowania naukowe obejmują twórczość i kulturę muzyczną w czasach średniowiecza, renesansu i baroku, historię muzyki polskiej (w szczególności dzieje i repertuar kapeli rorantystów oraz kulturę muzyczną dworu Jagiellonów), źródłoznawstwo i paleografię. Jest autorką prac naukowych, edycji źródłowych, recenzji i artykułów popularno-naukowych. W Instytucie Muzykologii UW prowadziła m.in. wykłady i ćwiczenia z historii europejskiej muzyki dawnej, historii muzyki polskiej, seminarium licencjackie z zakresu historii muzyki, pracownie źródłoznawcze, metodykę nauczania historii muzyki oraz zajęcia z kontrapunktu i harmonii. W semestrze zimowym 1998/99 wygłosiła cykl monograficznych wykładów z historii muzyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2001-2007 prowadziła konwersatoria w ramach specjalizacji „Kultura w działaniu” na Wydziale Historycznym UW. W latach 1996-2008 była rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie programów i podręczników szkolnych do przedmiotu „Muzyka”. Od 1999 roku współpracuje w charakterze recenzenta i konsultanta z Centralną Komisją Egzaminacyjną, prowadziła też szkolenia kadry autorów i egzaminatorów dla potrzeb egzaminu maturalnego z historii muzyki. Kilkakrotnie brała udział w seminariach dla nauczycieli szkół muzycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.
Jest członkiem International Musicological Society, Gesellschaft für Musikforschung oraz Sekcji Muzykologów działającej przy Związku Kompozytorów Polskich, w którym pełniła funkcję sekretarza Sekcji oraz dwukrotnie była członkiem Komisji Kwalifikacyjnej. W 2015 roku otrzymała pierwszą w historii Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za zasługi na polu edukacji muzycznej.

 
aktualizacja: czerwiec 2015 (ab)

literatura wybrana

Witkowska-Zaremba Elżbieta Głuszcz-Zwolińska Elżbieta w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. E-F-G, PWM, Kraków 1987

publikacje

książki

Muzyka nadworna ostatnich Jagiellonów, PWM, Kraków 1988
rozprawy

Musica mensuralis in Polish Musical Sources up to 1600 w: Notae musicae artis. Musical Notation in Polish Sources 11th – 16th Century, red. E. Witkowska-Zaremba, Musica Iagellonica, Kraków 2001
Musica mensuralis w polskich źródłach muzycznych do 1600 roku w: Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI – XVI wieku, red. E. Witkowska-Zaremba, Musica Iagellonica, Kraków 1999
artykuły

Missa Mater Matris z repertuaru rorantystów wawelskich, "Muzyka" 1970 nr 3
Aus dem Repertoire des jungen Chopin: Klavierkonzert cis-moll op. 55 von Ferdinand Ries w: Chopin and his Work in the Context of Culture, red. I. Poniatowska, Musica Iagellonica, Kraków 2003
Die Kopernikanischen Motetten von Tadeusz Zygfryd Kassern w: Festschrift Christoph-Hellmut Mahling zum 65. Geburtstag, ed. A. Beer, K. Pfarr, W. Ruf, Tutzing 1997
Einige Bemerkungen zu den musikalischen Kontakten zwischen dem Hofe der letzten Jagiellonen und dem Habsburgerhause w: The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, red. P. Gancarczyk, A. Leszczyńska, Argraf, Warszawa 2012
Einige Bemerkungen zur Verbreitung der Werke des Jacobus Gallus in Polen w: Jacobus Gallus and his Time, ed. D. Cvetko, D. Pokorn, Ljubljana 1985
Fragmenty rękopiśmiennych partesów z początku XVII w. z Archiwum Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (PL-KrATJ 1631) w: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, red. T. Jeż, Rabid, Kraków 2003
Import czy udział? Uwagi o recepcji i adaptacji gatunku "musica more antiquo mensurata" w szesnastowiecznej Polsce w: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach polskich, red. E. Wojnowska, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 2003
Italianità und Sarmatismus. Einige Bemerkungen zum Problem der Determinanten der polnischen Musikkultur am Ende des 16. Jahrhunderts, "Revista de Musicologia" 1993 vol. XVI no. 1
Jasińczyc – Jasiuczyc – Jazwicz. W sprawie nazwiska Jurka Kleryki, kapelmistrza Zygmunta Augusta w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Szweykowskiemu, red. P. Poźniak, Musica Iagellonica, Kraków 1999
Johannes Baston – flämischer compositor cantus am Hofe des Jagiellonen-Königs Zygmunt August w: From Ciconia to Sweelinck. Donum natalicium Willem Elders, ed. A. Clement and E. Jas, Editions Rodopi, Amsterdam 1994
La volonta del compositore – uno dei problemi dell’ interpretazione della musica antica w: Antiquae Musicae Italicae Studiosi I, Università degli Studi di Bologna, Como 1985
Melodie na Psałterz Polski Mikołaja Gomółki w wybranych opiniach i interpretacjach naszych czasów w: Mikołaj Gomółka. Epoka i dzieło, red. T. Giergiel, Sandomierz 2009
Music in the 16th Century Poland w: Poland – the Land of Copernicus, red. B. Suchodolski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973
Musica figurata w jagiellońskim mauzoleum. Kilka uwag o polifonii rorantystów wawelskich w XVI wieku w: Tradycje muzyczne katedry wawelskiej. Materiały z konferencji muzykologicznej 1984 w Krakowie, red. J. Berwaldt, Kraków 1985
Muzycy królewscy w Warszawie za panowania ostatniego Jagiellona, "Kronika Zamkowa" 2003 nr 2
Muzycy włoscy na dworze królewskim Jagiellonów, "Pagine" 1974
O domniemanej aluzji pieśniowej w II części Chopinowskiego Tria g-moll op. 6 i o profesorze Bronisławie Rutkowskim, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2011 t. IX
O Marcinie Andreopolicie – organmistrzu i muzyku w służbie Zygmunta Augusta w: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów, red. Z. Fabiańska, J. Kubieniec, A. Sitarz, P. Wilk, Musica Iagellonica, Kraków 2009
Sonum campanarum imitando? Zum Krakauer Motettenrepertoire in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts w: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz 28.-30. Oktober 1999, ed. H. Loos, K.P. Koch, Sinzig 2002
Sprawy muzyki nadwornej w korespondencji Zygmunta Augusta, "Przegląd Muzykologiczny" 2001 nr 1
Studie über Musik am Hofe der letzten Jagiellonen w: Florilegium Musicologicum. Festschrift H. Federhofer zum 75. Geburtstag, ed. Ch.H. Mahling, Tutzing 1988
The Rev. Prof. Hieronim Feicht CM (1894-1967), "Musicology Today" 2012 vol. 9
The Variations in D major for Four Hands by Fryderyk Chopin in the Context of Ferdinand Ries’s Variations for Four Hands on Themes from Songs by Thomas Moore w: The Sources of Chopin’s Style, Inspirations and Contexts, red. A. Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2005
Twórczość kompozytorów włoskich z I połowy XVII wieku dla kapeli rorantystów wawelskich, "Pagine" 1974
Twórczość wokalna Augusta Freyera w świetle muzykaliów Archiwum Głównego Akt Dawnych w: Muzyka wobec tradycji. Idee – dzieło – recepcja, red. Sz. Paczkowski, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 2004
Über die Untersuchungen zur Musikkultur der polnischen Renaissance im 16. Jahrhundert w: Beiträge zur Musikgeschichte Osteuropas, ed. E. Arro, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1977
Über Musik in der evangelisch-augsburgischen St. Trinitatis-Kirche zu Warschau im 19. Jahrhundert w: Deutsche Musik am Wegekreuz zwischen Polen und Frankreich, ed. Ch.H. Mahling, K. Pfarr, Tutzing 1996
Uwagi o przydatności dewizy "Ad fontes" w studiach nad muzyką dawną w: Źródła muzyczne: krytyka, analiza, interpretacja, red. L. Bielawski, J. K. Dadak-Kozicka, Związek Kompozytorów Polskich, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999
W sprawie repertuaru kapel wawelskich, "Muzyka" 1972 nr 4
XV-wieczne fragmenty utworów polifonicznych z klasztoru cystersów w Oliwie (Ms PL GdA 2153ª), "Przegląd Muzykologiczny" 2001 nr 1
Zwischen Tradition und Novität: Konzept und Repertoire der königlichen Rorantistenkapelle an der Kathedrale zu Kraków w: Trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale, Kassel 1990
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Bartłomiej Pękiel "Missa concertata La Lombardesca", PWM (Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej), Kraków 1976
Musicalia Vetera. Zbiory muzyczne proweniencji wawelskiej t. I (z. 1, 2, 6), PWM, Kraków 1969, 1972, 1983
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

M. Padoan, O. Taietti, A. Colzani "Studi sul primo Seicento" (Como 1983), "Muzyka" 1986 nr 1
M. Przywecka-Samecka "Drukarstwo muzyczne w Polsce do końca XVIII wieku" (Kraków 1969), "Muzyka" 1970 nr 1
Mikołaj Zieleński – Master of Early Music (W. Malinowski Polifonia Mikołaja Zieleńskiego, Kraków 1981), "Polish Art Studies" 1984 vol. 5
P. Gancarczyk "Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku" (Toruń 2011), "Odrodzenie i reformacja w Polsce" 2012 t. LVI
R. J. Wieczorek "Ut cantus consonet verbis. Związki muzyki ze słowem we włoskiej refleksji muzycznej XVI wieku" (Poznań 1995), "Muzyka" 2001 nr 1
T.M.M. Czepiel "Music at the Royal Court and Chapel in Poland, ca 1543- 1600" (New York, London 1996), "Muzyka" 2003 nr 4
W. Malinowski (wyd.) "Mikołaj Zieleński - Offertoria" t. I (Kraków 1966), "Muzyka" 1969 nr 3