Polmic - FB

muzykolodzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Łukasz Smoluch,

etnomuzykolog, antropolog kultury; ur. 25 lipca 1983. Jest absolwentem Katedry Muzykologii oraz Instytutu Etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pracę magisterską Didjeridu w dobie globalizacji. Konteksty użycia instrumentu oraz rozprawę doktorską Polskie tradycje muzyczne na południowo-wschodniej Syberii i ich rola w kształtowaniu tożsamości narodowo-etnicznej napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej. W roku 2013 uzyskał tytuł doktora.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na roli, jaką odgrywa muzyka w kulturze, szczególnie w procesie kształtowania tożsamości jednostek i grup. W swoich pracach porusza problemy miejsca muzyki w kulturach diasporycznych, związków muzyki i procesów globalizacyjnych czy wykorzystywania folkloru w muzyce popularnej. Głównym źródłem jego opracowań naukowych stały się badania terenowe, prowadzone w Polsce i za granicą: na Ukrainie (2005), w Rosji (2006, 2011), Brazylii (2009), na Białorusi (2013, 2015), w Turcji (2014) i Australii (2015). Jest członkiem stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Didjeridoo.

Obecnie prowadzi wykłady na macierzystej uczelni z zakresu kultur muzycznych świata, etnomuzykologii, muzyki popularnej, zasad muzyki. Jest również adiunktem w Instytucie im. Oskara Kolbergaw Poznaniu.

listopad 2015 (wa)

publikacje

rozprawy

The Oskar Kolberg’s Study of the Musical Culture of the Hutsuls, "Musicology Today" 2014 nr 11, s. 41-49
Muzyka australijskich Aborygenów i różne oblicza globalizacji, „Historia – Kultura – Globalizacja” 2009 nr 4
Globalizacja muzyki na przykładzie didjeridu, w: Różne kultury, różne globalizacje, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań 2010
Kolberg multimedialny. Między technologią a prawdą etnograficzną [wspólnie z E. Antyborzec], „Lud” 2014 nr 98, s. 109-112
Oskar Kolberg (1814-1890). Dostępność dzieła, świadomość społeczna, obecność w przestrzeni publicznej i mediach, w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. W. Grozdew-Kołacińska, Warszawa 2014
Polska muzyka na emigracji, „Życie Uniwersyteckie” 2010 nr 12
Polskie tradycje muzyczne na południowo-wschodniej Syberii. Wstęp do badań nad rolą muzyki w kształtowaniu tożsamości, w: Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. M. Michalska, Wrocław 2011
Rura w sieci, czyli rola Internetu w badaniach nad didjeridu – tradycyjnym instrumentem Aborygenów, w: Folklor w dobie Internetu, red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski, Toruń 2009
Stan digitalizacji archiwum Kolbergowskiego – problematyka związana z udostępnianiem zbiorów muzycznych [wspólnie z E. Antyborzec i M. Prochaską], w: Folklor w dobie Internetu, red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski, Toruń 2009
The Didjeridu in Poland: a Global and a Local Context of Using the Instrument, "PaxSonoris” 2012 nr 4
The Man without a Digital Recorder, "New Eastern Europe" 2014 nr 4, s. 201-205
Tradycje muzyczne Polaków na obczyźnie. Wybrane regiony [wspólnie z B. Muszkalską], w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. W. Grozdew-Kołacińska, Warszawa 2014