Polmic - FB

wykonawcy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Rafał Grząka,

akordeonista; ur. 18 lutego 1984, Ełk. Ukończyl Akademię Muzyczną F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Klaudiusza Barana. Jest również absolwentem Policealnego Studium Jazzu w klasie akordeonu jazzowego, prowadzonej przez Andrzeja Jagodzińskiego. W 2012 roku uzyskal stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej Instrumentalistyka; następnie w 2017 roku - stopień doktora habilitowanego.

Jest laureatem ponad 35. międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów akordeonowych. 

Swoją działalność artystyczną skupia wokół dwóch kierunków: muzyki klasycznej i szeroko pojętej muzyki rozrywkowej.

Rafał Grząka był w sezonie 2016/2017 „Artystą - rezydentem” Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Jako solista występował z orkiestrami kameralnymi i symfonicznymi (Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii i Opery Podlaskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Filharmonii Lwowskiej, Orkiestra Symfoniczna Opery Narodowej, Płocka Orkiestra Kameralna, Polska Filharmonia Kameralna, Orkiestra Symfoniczna UMFC, Gliwicka Orkiestra Kameralna, Filharmonia Szczecińska, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku, Suwalska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, Elbląska Orkiestra Kameralna). Współpracował z takimi dyrygentami, jak Lucas Vis, Mihail Agafita, Maja Metelska, Kazimierz Dąbrowski, Janusz Przybylski, Andrzej Rosół, Krzysztof Urbański, Wojciech Rajski, Nikola Kołodziejczyk, Alejo Perez, Akiki Bassem, Tomasz Radziwonowicz, Jarosław Praszczałek, Marek Moś, Rafał Janiak, Alexander Humala, Michał Klauza, Krzysztof Kozakiewicz, Mariusz Jacek Błaszczyk, Piotr Sułkowski.

Od lat żywo uczestniczy w życiu artystycznym Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich (od 2018 roku peł­ni funk­cję wice­pre­ze­sa), biorąc udział w organizacji festiwali, konkursów, koordynując zamówienia kompozytorskich. Niejednokrotnie był pierwszym wykonawcą dzieł polskich kompozytorów na bandoneon i akordeon, m.in Zofii Dowgiałło, Mikołaja Majkusiaka, Andrzeja Krzanowskiego, Wojciecha Kostrzewy, Piotra Wróbla, Nikoli Kołodziejczyka, Wojciecha Widlarza, Marty Ptaszyńskiej, Pawła Łukaszewskiego, Ryszarda Borowskiego, Krzysztofa Lenczowskiego, Zbigniewa Namysłowskiego, Cezarego Paciorka, Krzysztofa Herdzina, Rafała Janiaka, Tomasza Jakuba Opałki.

Jest współtwórcą zespołów „Klezmafour”, „Tango Fuerte”, „Baxtori”, „New Trio”, kwartetu Cup of Time. Płyta Cup of Time plays Namysłowski z gościnnym udziałem Zbigniewa Namysłowskiego (DUX, 2014) została wybrana płytą roku w kategorii jazz, przez magazyn "HiFi i muzyka". Wziął udział w nagra­niu impro­wi­zo­wa­nej par­tii akor­de­onu ostat­niej czę­ści gry The Witcher Blood and Wine, któ­rej pre­mie­ra odby­ła się w ramach fina­ło­we­go kon­cer­tu Krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej; w ple­bi­scy­cie czy­tel­ni­ków por­ta­lu musicgame.com ścież­ka dźwię­ko­wa z tej pro­duk­cji zosta­ła wybra­na na naj­lep­szą na świe­cie muzy­ka do gry kom­pu­te­ro­wej w 2016 roku. Udziela się jako muzyk sesyjny w Polskim Radiu i Telewizji oraz w stacjach komercyjnych.

W 2017 roku wraz z Klaudiuszem Baranem i Polską Orkiestrą Radiową pod batu­tą Michała Klauzy doko­nał pierw­sze­go w histo­rii nagra­nia FisConcerto – Koncertu na dwa akor­de­ony i orkie­strę sym­fo­nicz­ną Mikołaja Majkusiaka.

Pracę dydaktyczną rozpoczął w 2011 roku jako wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Od 2018 pełni funkcję Prodziekana do spraw stu­denc­kich Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Pro­wa­dził zaję­cia na Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej w Miętnem, Lusławicach, Wilnie. Organizuje koncerty, konferencje, kursy mistrzowskie. Wielokrotnie uczestniczył w pracach jury konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

W 2017 roku otrzy­mał Nagrodę Rektora UMFC za osią­gnię­cia nauko­we i arty­stycz­ne. Jest laureatem ple­bi­scy­tu Nauczyciel na Medal 2018 orga­ni­zo­wa­ne­go przez Polska The Times.

aktualizacja: 2017, 2023 (wa)