Polmic - FB

muzykolodzy (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Teresa Chylińska, muzykolog; ur. 20 czerwca 1931 w Wojciechowicach, powiat Ostrołęka. Do 1944 roku mieszkała w Warszawie, od 1944 w Krakowie. W latach 1949–1953 odbyła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, zakończone dyplomem magisterskim u prof. Zdzisława Jachimeckiego.

Pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym (1954–1989). W latach 1970-tych prowadziła wykłady z historii muzyki polskiej w Instytucie Muzykologii UJ oraz z historii edytorstwa muzycznego na Akademii Muzycznej w Krakowie.

Pełniła funkcję sekretarza Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1968–1979). Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (kilkakrotnie we władzach Sekcji Muzykologicznej) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego. W latach 1979–1980 była prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Od 1985 do 1988 – członkiem Rady Naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Od 1997 roku jest członkiem Zarządu (sekretarz) Fundacji im. Karola Szymanowskiego i członkiem Jury Nagrody im. Karola Szymanowskiego.

Od 1989 roku przebywa na emeryturze.

W ciągu lat 1960–1980 odbywała wielokrotne podróże w poszukiwaniu materiałów źródłowych dotyczących Karola Szymanowskiego, m. in. do: Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, do ZSRR, na Litwę, na Ukrainę, do Stanów Zjednoczonych. W 1994 roku brała udział w festiwalu „Performing Arts and Artists In Poland” w Nowym Jorku (The New York Public Library for the Performing Arts, Bruno Walter Audytorium), wygłosiła odczyt pt. Karol Szymanowski and His Music Written In New York. W 1998 roku uczestniczyła w międzynarodowej (ukraińsko-polsko- rosyjskiej) konferencji pt. „Szymanowski a Ukraina” w Kirowogradzie na Ukrainie, wygłosiła odczyt Być Polakiem na Ukrainie. W roku 2000 na zaproszenie holenderskiej fundacji „Pieśń XX wieku” wygłaszała w Amsterdamie i Rotterdamie słowo wstępne poprzedzające trzy koncerty utworów Karola Szymanowskiego.

Dokonała redakcji naukowej edycji źródłowo-krytycznej dzieł Karola Szymanowskiego – pierwszego pełnego wydania całej spuścizny kompozytorskiej: 26 tomów wersji polskiej i 17 tomów wersji niemiecko-angielskiej. Jest autorem 22 jednogodzinnych źródłowo-dokumentalnych audycji słowno-muzycznych tworzących radiową biografię Karola Szymanowskiego: po raz pierwszy były emitowane w 2 Programie Polskiego Radia od stycznia 2002 do stycznia 2003 roku, powtórzone w pierwszym półroczu 2007 roku. Ponadto, jako autor haseł, współpracowała z wydawnictwami słownikowymi i encyklopedycznymi, m. in. Encyklopedią Muzyczną PWM, Polskim Słownikiem Biograficznym, New Grove Dictionary of Music and Musicians, Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters i Enciclopaedia Britannica (edycja polska).

Za swoją wieloletnia działalność została uhonorowana wieloma krajowymi i międzynarodowymi nagrodami oraz odznaczeniami: 1982 – Nagroda Miasta Krakowa; 1984 – Nagroda im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku; 1989 – honorowe członkostwo Towarzystwa im. K. Szymanowskiego; 1996 – Nagroda Związku Kompozytorów Polskich; 1997 – Nagroda im. Karola Szymanowskiego; 2002 – Nagroda miesięcznika „Nowe Książki”; 2005 – honorowe członkostwo Związku Kompozytorów Polskich; 2006 – Złoty Krzyż Zasługi; 2006 – Odznaka Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”; 2006 – Złoty Medal Gloria Artis – Zasłużony Kulturze; 2007 – Medal Muzeum Narodowego w Krakowie; 2007 – Nagroda Fundacji Kultury Polskiej w Krakowie; 2009 – Nagroda im. Jana Długosza; 2010 – Złota Polska Muza – Nagroda Stowarzyszenia Muzyki Polskiej; 2014 – Medal Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”; 2014 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta); 2016 – Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

aktualizacja: 2018 (wa)

publikacje

książki

Karol Szymanowski i jego epoka, t. 1-3, Musica Iagellonica, Kraków 2008
Karol Szymanowski i jego epoka, t. 1-3, Musica Iagellonica, Kraków [wyd. 2] 2010
Karol Szymanowski. His Life and Works [w jęz. ang.], University of Southern California, Los Angeles 1993
Karol Szymanowski. Romans, którego nie było? Między Tymoszówką i Wierzbówką, PWM, Kraków [w druku]
Stanisława Szymanowska: „Prowadziłam intensywne życie i bardzo moje życie lubiłam”, Musica Iagellonica, Kraków 2014
Szymanowski i jego muzyka, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1971
rozprawy

Chłopskie requiem – niedoszłe dzieło Karola Szymanowskiego i Jarosława Iwaszkiewicza w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i współczesności, red. Zbigniew Skowron, Kraków 2007
Dokumentacja życia i twórczości Karola Szymanowskiego, tłum. jap. w: Karol Szymanowski 1882-1937, praca zbior., red. Susuma Tamura, Tokio 1991
Karol Szymanowski (1882-1937) w: Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce, red. Franciszek Ziejka, Universitas, Kraków 2010
Karol Szymanowski i Tadeusz Miciński, w: Studia o Tadeuszu Micińskim, red. Maria Podraza-Kwiatkowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979
Młoda Polska w muzyce - mit czy rzeczywistość w: Muzyka polska a modernizm, praca zbior. ([w jęz. ros.] w: Karol Szymanowskij. Wospominanija, statji, publikacyi, red. I. Nikolska), Kraków 1982
O Natalii i Henryku Neuhausach - świadectwo czasów, których nie dożył w: Blumenfeldowie, dzieje rodziny na styku kultur, Kropywnycki [w druku]
Warsztat Stanisława Golachowskiego - biografa Karola Szymanowskiego w: Almanach muzykologii krakowskiej 1911-2011, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2016
artykuły

Być Polakiem na Ukrainie w: Szymanowski na Ukrainie, Kirowograd 1996
Czy Roman Palester był emigrantem? w: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku, red. Marta Fik, Warszawa 1992
Dom rodzinny [rozdział z opr. przez Teresę Chylińską monografii o kompozytorze: Karol Szymanowski i jego czasy], „Kresy” nr 57-58 (1-2/2004)
Erbe, w: Europa im Aufbruch: Menschen, Metropolen, Wanderungen: ein Lesebuch [w jęz. niem.], Internationale Hugo-Wolf-Akademie e. V., Tutzing 1982
Karol Szymanowski i Maria Freund. Na marginesie nieznanego listu kompozytora, „Ruch Muzyczny” 2011 nr 6
Karola Szymanowskiego „Stabat Mater” i „Litania do Marii Panny”  w: Matka Boska w twórczości wielkich Polaków, t. 1, praca zbior., red. T. Herrmann, Warszawa 1995
Kiedy urodził się Karol Szymanowski?, "Ruch Muzyczny" 1980 nr 9
Na marginesie lektury wspomnień o Henryku Melcerze, „Ruch Muzyczny” 1984 nr 1
Niewykorzystana szansa czyli dzieje muzyczne Zakopanego w: Zakopane. Czterysta lat dziejów, red. Renata Dutkowa, KAW, Kraków 1991
O genealogii Karola Szymanowskiego, "Ruch Muzyczny" 1988 nr 18
Śladami Szymanowskiego w Paryżu, „Ruch Muzyczny” 1982 nr 9-11
Śladami Szymanowskiego w Stanach Zjednoczonych, „Ruch Muzyczny” 1980 nr 21-22, 24-25
Śladami Szymanowskiego w Stanach Zjednoczonych, „Ruch Muzyczny” 1981 nr 1-3
Stanisław Golachowski, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 2
Stanisław Golachowski (1907-1951) w: De Musica, vol. I-III, Poznań 2006
The Szymanowski Companion ed. Stephen Downes, Royal Holloway, University of London, UK, Ashgate 2015, [10 artykułów w pracy zbiorowej]
Z kresowych kronik rodzinnych, czyli o Michale von Blumenfeldzie vel Michale Kwiatopolskim, „Arcana” nr 58-59 (4-5/2004)
redakcje naukowe

Dzieje przyjaźni. Korespondencja Karola Szymanowskiego z Pawłem i Zofią Kochańskimi, PWM, Kraków 1971
Karol Szymanowski Briefwechsel mit der Universal Edition 1912-1937  [w jęz. niem.], Universal Edition, Wien 1981
Karol Szymanowski. Album ikonograficzny, PWM, Kraków [wyd. 1] 1962
Karol Szymanowski. Album ikonograficzny, PWM, Kraków [wyd. 2] 1966
Karol Szymanowski. Album ikonograficzny, PWM, Kraków [wyd. 3] 1973
Karol Szymanowski. Album ikonograficzny, PWM, Kraków [wyd. 4] 1982
Karol Szymanowski. Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, tom 1: 1903-1919, PWM, Kraków 1982
Karol Szymanowski. Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, tom 1: 1903-1919, PWM, Kraków [wyd. 2] 2007
Karol Szymanowski. Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, tom 2: 1920-1926, PWM, Kraków 1994
Karol Szymanowski. Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, tom 3: 1927-1931, PWM, Kraków 1997
Karol Szymanowski. Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, tom 4: 1932-1937, PWM, Kraków 2002
Karol Szymanowski. Pisma literackie, PWM, Kraków 1989
Karol Szymanowski: Z listów, PWM, Kraków 1958
Karol Szymanowski: Z pism, PWM, Kraków 1958
Między kompozytorem i wydawcą. Korespondencja Karola Szymanowskiego z Universal Edition, PWM, Kraków 1978
Szymanowski - a Witness of History. Sidelights on Karol Szymanowski’ Correspondence: 1920-1926, Musica Iagellonica, Kraków 1997
The Songs of Karol Szymanowski and His Contemporaries [wspólnie z Zofią Helman, Alistair Wightman], University of Southern California, Los Angeles 2002
Wprowadzenie w: Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych, red. Zofia Helman, Musica Iagellonica, Kraków 2001
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Szymanowski Karol: Mazurki na fortepian w: Dzieła, t. 16, PWM, Kraków 1982
Szymanowski Karol: Harnasie, szkic partytury, PWM, Kraków [wyd. faks.] 1982
Szymanowski Karol: III Symfonia w: Dzieła, t. 3, partytura, PWM, Kraków 1967
Szymanowski Karol: IV Symfonia koncertująca  w: Dzieła, t. 4, partytura, PWM, Kraków 1973
Szymanowski Karol: Loteria na mężów, PWM, Kraków [wyd. faks.] 1998
Szymanowski Karol: Loteria na mężów w: Dzieła, t. 26, partytura, PWM, Kraków 2007
Szymanowski Karol: Słopiewnie, PWM, Kraków [wyd. faks.] 1987