Polmic - FB

muzykolodzy (Ł)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Marcin Tadeusz Łukaszewski,

pianista, teoretyk muzyki i kompozytor; ur. 20 listopada 1972, Częstochowa. Syn kompozytora Wojciecha Łukaszewskiego. Jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego w Częstochowie w klasie fletu Bogumiły Tęczy (dyplom w 1990) oraz w klasie fortepianu Zofii Miller (dyplom w 1991). W zakresie gry na flecie doskonalił się ponadto w latach 1989-91 pod kierunkiem Elżbiety Dastych-Szwarc. W latach 1991-96 studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu Bronisławy Kawalli, Jana Ekiera i Edwarda Wolanina (dyplom z wynikiem celującym w 1996). Kształcił się ponadto w klasie kameralistyki fortepianowej Bogny Hałacz. Po ukończeniu studiów był słuchaczem dwuletniego Podyplomowego Studium Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w klasie fortepianu Szabolcsa Esztényi’ego (dyplom z wynikiem celującym w 1998) oraz dwuletniego Podyplomowego Studium Teorii Muzyki przy warszawskiej uczelni (dyplom z wynikiem bardzo dobrym w 2000). W 2005 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce w Akademii Muzycznej w Warszawie, na podstawie rozprawy Twórczość o tematyce religijnej na chór a cappella kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000 (promotor: Marek Podhajski). W latach 2012-2016 odbył w UMFC Podyplomowe Studia Kompozycji pod kierunkiem prof. Mariana Borkowskiego. W 2014 uzyskał w UMFC stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki.

Marcin Łukaszewski jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: I nagrody na II Międzywojewódzkim Konkursie Solfeżowym w Katowicach (1990); II nagrody (I nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie za Prolog i fugę (1996); Nagrody „Mater Verbi” (2003); III nagrody na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Pro Organo za Exegi monumentum (2006); II nagrody na Konkursie Kompozytorskim im. W. Landowskiej w Warszawie za Action Cembalo (2010); otrzymał też wyróżnienie I stopnia za utwór I like modern music w Otwartym Konkursie Kompozytorskim organizowanym w ramach III Festiwalu Muzycznego im. Henryka Mikołaja Góreckiego "Mikołajowe granie" w Rydułtowach.

Za swoje osiągnięcia artystyczne wielokrotnie otrzymywał stypendia: 1996 – Stypendium Artystyczne Stowarzyszenia Musica Sacra i Chóru Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy; 1997 – Stypendium Artystyczne Fundacji Kultury w Warszawie; 1999 – Stypendium Artystyczne Uniwersytetu Kardynała Stefena Wyszyńskiego w Warszawie; 2003 i 2006 – Stypendium Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia ZAiKS.

Prowadzi działalność artystyczną jako pianista i kompozytor, a także – okazjonalnie – jako flecista. Równocześnie zajmuje się działalnością naukową i pedagogiczną.

Jako pedagog wykładał w latach 1996-2013 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1999-2001 pracował ponadto w Prywatnej Szkole Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku, a w latach 2006-2011 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prowadził (wraz z Mariettą Kruzel-Sosnowską i Aleksandrą Gajecką-Antosiewicz) warsztaty interpretacji muzyki organowej, fortepianowej i klawesynowej Mariana Sawy (Częstochowa 2010, 2012, 2014, 2016), warsztaty poświęcone muzyce Mariana Sawy dla studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białymstoku (2013) oraz warsztaty dla uczniów klas fortepianu i klawesynu w OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu (2014). Od 2011 roku wykłada na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, od 2015 na stanowisku profesora Uczelni. Pełni funkcję kierownika Katedry Edukacji Muzycznej.

Jako pianista prowadzi działalność koncertową, występując zarówno jako solista, jak i kameralista. Brał udział m.in. w takich festiwalach, jak: I i III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej w Warszawie (1999, 2003), Warszawskie Spotkania Muzyczne (1999, 2005), Międzynarodowe Spotkania Muzyczne „U Źródeł” w Krynicy (1999), XV Conversatorium Organowe w Legnicy (2000, 2008), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (2004), Międzynarodowy Festiwal „XI Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Warszawie (2004, 2006, 2009), Festiwal "Musica Moderna" w Łodzi (2006, 2007), Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu (2008, 2009), XIII Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach (2008), Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej w Puławach (2007), a także w cyklach koncertowych: „Wszystkie dzieła fortepianowe J. Brahmsa” w Warszawie (1997), „Żywe Wydanie Wszystkich Dzieł Fortepianowych F. Chopina” w Białymstoku (1999), „Żywe Wydanie Wszystkich Dzieł Fortepianowych F. Chopina” w Warszawie (1999), „Dni Piotra Perkowskiego – Wiosna 2001” (koncerty w Akademii Muzycznej w Warszawie, Zamku Królewskim, Bibliotece Narodowej), "Portrety Kompozytorów" ("Maciej Zieliński", 2007), "Koncerty w Pałacu Szustra" (WTM) w Warszawie (2006), wielokrotnie w koncertach Katedry Kompozycji UMFC i wielu innych.

Trzon repertuaru Marcina Łukaszewskiego stanowi muzyka polska XIX i XX wieku. W repertuarze ma dzieła fortepianowe m.in. takich kompozytorów, jak: Grażyna Bacewicz, Marian Borkowski, Jan Fotek, Jerzy Kornowicz, Bartosz Kowalski-Banasewicz, Witold Lutosławski, Juliusz Łuciuk, Paweł Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski, Krystyna Moszumańska-Nazar, Bolesław Ocias, Piotr Perkowski, Marian Sawa, Kazimierz Serocki, Władysław Słowiński, Tomasz Sikorski, Karol Szymanowski, Marcin Wierzbicki, Maciej Zieliński, Maciej Żółtowski, Artur Żuchowski oraz własnego autorstwa.
Nagrał wiele płyt kompaktowych z muzyką polską. Należą do nich w szczególności albumy autorskie: XXth Century Polish Piano Music (Acte Préalable AP 0016, 1999), Franciszek Lessel – Piano Works (Acte Préalable AP 0024/0026, 1999), Piotr Perkowski – Piano Works (Acte Préalable AP 0072, 2002), Marian Sawa – utwory fortepianowe (Musica Sacra Edition MSE 005/06, 2006). Dwupłytowy album z utworami F. Lessla uzyskał w 2000 nominację do Nagrody „Fryderyk ’99”, natomiast płyta z utworami Perkowskiego została w 2003 uhonorowana Nagrodą „Fryderyk 2002” w kategorii „muzyka solowa”.

Występuje jako flecista. Brał udział w m.in. w takich festiwalach, jak: Mariackie Wieczory Kameralne w Koronowie (2002-2007, 2009), III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej w Warszawie (2003), VII Festiwal Młodych Organistów i Wokalistów im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy (2003), XXXI Letnie Koncerty Organowe we Władysławowie i Jastrzębiej Górze (2003), Międzynarodowy Festiwal Musica Sacra w Katedrze Warszawsko-Praskiej (2005), XXIII Legnickie Conversatorium Organowe (2008). Udzielał się także w amatorskim ruchu śpiewaczym, śpiewając w latach 1991-2001 w Chórze UKSW (także jako pianista, korepetytor i sekretarz), Warszawskim Zespole Chorałowym i Chórze Katedry Warszawsko-Praskiej.

Marcin Łukaszewski działalność naukową rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1996. Brał czynny udział w wielu sympozjach, sesjach naukowych, konferencjach i wykładach otwartych. Szereg jego artykułów naukowych opublikowano w zeszytach naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Muzycznej w Warszawie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Akademii im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz w czasopismach (Seminare, Musica Sacra Nova, Kwartalnik Muzyka, Saeculum Christianum, Artes, Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie). Ponad 300 artykułów popularno-naukowych ukazało się m.in. na łamach „Muzyki21", „Twojej Muzy", „Niedzieli", „Opcji", a także (jednostkowo) na łamach takich czasopism i gazet, jak m.in.: „Inspiracje", „Gazeta Wyborcza", „Nasz Dziennik", „Kombatant – Biuletyn Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych", „Aleje3 – Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny", „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli", „Quo Vadis? Kwartalnik Artystyczny i Naukowy", „Heksis". Jest autorem ponad stu haseł biograficznych pisanych do słownika Kompozytorzy polscy 1918-2000, Almanachu Kompozytorów AMFC, Encyklopedii Religii PWN, Słownika Biograficznego Ziemi Częstochowskiej, a także szeregu obszernych komentarzy do płyt CD. Jest redaktorem naczelnym rocznika „Musica Sacra Nova". Był redaktorem Okręgu Warszawskiego słownika Kompozytorzy polscy 1918-2000 pod red. Marka Podhajskiego. W latach 2000-2003 był członkiem Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Muzyka21”.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na muzyce polskiej XIX, XX i XXI wieku, a szczególnie na muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej o tematyce religijnej, życiu muzycznym Częstochowy oraz na zagadnieniach pianistyki i literatury fortepianowej.

Utwory Marcina Tadeusza Łukaszewskiego wykonywane były w kraju, m.in. podczas takich festiwali, jak: Festiwal „Musica Moderna” – sesja 40 (2002, 2010), Festiwal Muzyki Nowej w Bytomiu (2010, 2011), Legnickie Conversatorium Organowe (1998, 2000), Międzynarodowy Festiwal „Il mondo in musica” w Fivizzano (Włochy, 1998), Międzynarodowy Festiwal „Musica Sacra” w Katedrze Warszawsko-Praskiej (2005), Międzynarodowy Festiwal Chóralny Akademická Banská Bystrica (Słowacja, 2005), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie (1996, 1997, 1998, 2002), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii (2001, 2002), Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (1998), Międzynarodowy Konkurs Pieśni Chóralnej w Suwałkach (1998), Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie (1997), Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” (2001, 2004), IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Moskwa – miastem pokoju” (2005) oraz za granicą, m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech.

Jego utwory chóralne wykonywane były m.in. przez takie zespoły, jak: Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses, Chór Akademicki Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Chór Akademii Teologii Katolickiej / Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Chór Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu, Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Chór Kameralny Astrolabium w Toruniu, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Chór Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In Terra Pax”, Chór Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Tibi Domine”, Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes w Tarnowie, Katedralny Chór Chłopięco-Męski „Pueri Cantores Thoruniensis”, Młodzieżowy Chór Canto Grazioso w Brodnicy, Młodzieżowy Chór Mieszany Every Late, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Poznański Chór Polihymnia, Slovak Philharmonic Choir, Szczeciński Chór Chłopięco-Męski, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Zespół Wokalny „Alla Camera”, Zespół Wokalny Camerata oraz przez takich artystów, jak między innymi: Aleksandra Gajecka-Antosiewicz i Alina Ratkowska (klawesyn), Marietta Kruzel-Sosnowska, Dariusz Przybylski, Victor Kisten, Leszek Mateusz Gorecki (organy).

Jest członkiem Akademii Fonograficznej Nagrody „Fryderyk”, Stowarzyszenia Musica Sacra, Stowarzyszenia Laboratorium Muzyki Współczesnej, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego oraz Towarzystwa im. Mariana Sawy (współzałożyciel, wiceprezes).

 

Strona internetowa kompozytora: www.marcinlukaszewski.eu

aktualizacja: 2003, 2008 (Małgorzata Kosińska), 2020 (Wiktoria Antonczyk)

kompozycje

Bogurodzica na organy [z cyklu Miniatury na organy] (1989)
Fantazja na fortepian i orkiestrę (1989)
Miniatury organowe (1989-2006)
Prolog i fuga na organy (1992)
Trzy etiudy na organy [z cyklu Miniatury na organy] (1992)
Agnus Dei na chór mieszany [z cyklu Tre pezzi sacri I na chór mieszany a cappella] (1993)
Tantum ergo na chór mieszany [z cyklu Tre pezzi sacri I na chór mieszany a cappella] (1993)
Tre pezzi sacri I na chór mieszany a cappella  (1993-1995)
Pater noster na dwa chóry mieszane [z cyklu Tre pezzi sacri I na chór mieszany a cappella] (1995)
Sancta Maria na chór mieszany [z cyklu Dwa motety Maryjne na chór mieszany a cappella] (1995)
Dwa motety Maryjne na chór mieszany (1995-1996)
Dwanaście etiud koncertowych na fortepian (1995-2003)
Sub tuum praesidium na chór mieszany [z cyklu Dwa motety Maryjne na chór mieszany a cappella] (1996)
Parce Domine per coro misto [z cyklu Tre pezzi sacri II per coro misto a cappella] (1996)
Droga Warszawo na chór mieszany (1996)
Inviolata na sopran i organy [z cyklu Pieśni maryjne] (1996)
In manus tuas na chór mieszany z solistami i organy (1996)
Tre pezzi sacri II na chór mieszany a cappella (1996-1999)
Sześć kolęd na chór mieszany i żeński  (1996-2001)
De profundis per coro misto [z cyklu Tre pezzi sacri II per coro misto a cappella] (1997)
Hymnus de Spiritu Sancto na chór mieszany (1997)
Warianty na fortepian [z cyklu Miniatury na fortepian] (1998)
Sonata na fortepian nr 1 (1998-2003)
Ave Maria na sopran i fortepian lub organy [z cyklu Pieśni maryjne] (1999)
Księga przysłów na głos i fortepian (1999)
Suita na Boże Narodzenie na organy (1999)
Ave Verum per coro misto [z cyklu Tre pezzi sacri II per coro misto a cappella] (1999)
Ave verum per coro femminile e organo (1999-2014)
Dwadzieścia cztery preludia na organy (2000)
Sonatina neoklasyczna na flet i fortepian (2001)
Pasjans na organy [z cyklu Miniatury na organy] (2001)
Psalm 142 na chór mieszany a cappella (2001)
Wielka Boga-Człowieka Matko na sopran i chór mieszany (2002)
Sonata na fortepian nr 2 (2002)
Momenti esspressioni na fortepian [z cyklu Miniatury na fortepian] (2003)
Three episodes of eternal life na flet solo (2005)
Concertino eclectico na 2 fortepiany (2006)
Exegi Monumentum na organy (2006)
Signum temporis na flet i organy (2006)
Autumn Music I na obój, flet i smyczki  (2006-2008)
Autumn Music II na sakosofon sopranowy, saksofon altowy i orkiestrę smyczkową (2006-2019)
Tempus fugit na flet i organy (2007)
Bartoliana for 3 recorders (2007)
Cztery mazurki na fortepian (2008-2011)
Missa pragensis „In Festo Ss. Trinitatis” na chór mieszany a cappella (2008-2012)
Symfonia organowa (2010)
...saw in a life... na organy (2010)
Action Cembalo na klawesyn (2010)
Trzy obrazy-partytury (2010)
Sonata "The End of Summer" na klarnet i fortepian (2011)
Concludia i quasifugi per cembalo (2011)
Trio stroikowe (2012)
Etiudy koncertowe na klawesyn (2012)
Capriccio ad Carpaccio per violoncello solo (2012)
Reliefs. Quartetto per clarinetto, corno, violoncello e pianoforte (2012-2013)
Gaia - Mater Terra per organo (2012-2013)
Visioni violente na orkiestrę symfoniczną (2012-2016)
Gibberish & Babble for soprano saxophone and piano (2013)
Active Landscapes at Dusk. Quintetto per flauto, clarinetto, violoncello, batteria e pianoforte (2013)
"Ist es eine romantische Sonate?" per violino e pianoforte (2013)
Drei Nachtlieder für Klavier (2013)
Pie Jesu na chór mieszany a cappella (2013)
Missa brevis na chór żeński a cappella (2013)
Aklamacje maryjne na chór mieszany a cappella (2013)
Trzy pieśni do słów Kazimierza Wierzyńskiego na sopran, saksofon sopranowy i fortepian (2013)
Due antifone mariani per coro misto e organo (2013)
Piano Concerto "Who cares about the new piano concerto?" per pianoforte e orchestra (2013-2014)
Dwie inwencje dwugłosowe na fortepian (2013-2014)
Preludia geometryczne na fortepian (2013-2018)
Canti gregoriani per violino e organo (2014)
Preludia i fugi na fortepian (2014)
Klasteriana per pianoforte (2014)
"...et benedictus fructus ventris tui Jesus..." per mezzosoprano, coro misto, flauto, violoncello e organo (2014)
Three Duets na saksofon sopranowy i altowy (2014-2017)
Zoppot-Scherzo na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2015)
Mała suita na saksofon i fortepian (2015)
Canti gregoriani II na saksofon sopranowy i organy lub akordeon (2015)
Concertino No. 3 "Five o'clock" per pianoforte a 4 mani (2015)
Ave Maria na chór mieszany a cappella (2015)
Le Quattro staggioni, 4 etiudy transcendentalne (2015-2017)
Rapsodia polska na skrzypce i organy (2016)
Concertino No. 4 "Do you do to two?" per pianoforte a 4 mani (2016)
Capriccio-notturno per violino solo (2016)
Pie Jesu na chór żeński a cappella (2016)
Beati, qui esuriunt na chór żeński a cappella (2016)
Symphony of Light and Darkness (2017)
Saxoccata for alto saxophone and piano  (2017)
Love as bread, life as death for soprano saxophone and harpsichord (2017)
Toccata astrologhica per pianoforte (2017)
Grande Polonaise pour piano (2017)
Perun pan niebios na głos recytujący, baryton solo i chór mieszany (2017)
Surrexit Christus hodie na chór mieszany, dzwony, kotły i organy (2017-2019)
Ubi caritas et amor na chór żeński a cappella (2018)
Crux fidelis na chór mieszany a cappella (2018)
Missa tristis na chór żeński i organy (2019)

publikacje

książki

Fortepianowe formy wariacyjne kompozytorów polskich 1900-2010. Dzieje gatunku i technika wariacyjna, Musica Sacra Edition, Warszawa 2013
Jak napisać pracę dyplomową o muzyce?, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2017
Kontrapunktując słowa, Musica Sacra Edition , Warszawa 2015
Legnickie Conversatorium Organowe 1986-2005 - red., Akademia Muzyczna w Warszawie, Legnickie Centrum Kultury im. H.Karlińskiego, Legnickie Conversatorium Organowe, Warszawa-Legnica 2006
Marian Sawa in memoriam - red., Musica Sacra Edition, Warszawa 2010
Musica Sacra Nova. Pismo poświęcone muzyce sakralnej i myśli humanistycznej nr 1 / 2007 - red., Musica Sacra Edition, Warszawa 2007
Musica Sacra Nova. Pismo poświęcone muzyce sakralnej i myśli humanistycznej nr 2 / 2008 - red., Musica Sacra Edition, Warszawa 2008
Musica Sacra Nova. Pismo poświęcone muzyce sakralnej, myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych nr 3-4 / 2009-2010 - red., Musica Sacra Edition, Warszawa 2010
Musica Sacra Nova. Pismo poświęcone muzyce sakralnej,  myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych nr 5 / 2011 - red., Musica Sacra Edition, Warszawa 2011
Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 1945-2000, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2007
Pokora wobec piękna sztuki dźwięków. O twórczości Mariana Sawy - red., Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2017
Przewodnik po muzyce fortepianowej, PWM, Kraków 2014
Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, Towarzystwo im. Mariana Sawy, 2012
Wojciech Łukaszewski, Muzyczne interludia - red., Musica Sacra Edition, Warszawa 2009
Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1997
rozprawy

Analiza integralna cyklu Etiud op. 10 Fryderyka Chopina w: Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52 (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2001
Charakterystyka twórczości fortepianowej i pedagogicznej Wojciecha Łukaszewskiego w: Prace Naukowe – Pedagogika VII, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 1998
Działalność Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie w latach 1945-1985 w: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (pod red. Marty Popowskiej), Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005
Faktura – brzmienie – ekspresja w twórczości chóralnej i wokalno-instrumentalnej Mariana Borkowskiego w: Muzyka Chóralna. II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2001
Garść wspomnień o Stanisławie Podobińskim w: In memoriam Stanislai Podobiński (pod red. Edyty Sadowskiej), Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2004
Kultura muzyczna Częstochowy od XVI wieku do wybuchu II wojny światowej na tle przemian historycznych i społecznych miasta i regionu w: Zeszyty Historyczne VI (pod red. Marka Cetwińskiego), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 2000
Marian Borkowski – Życie i twórczość w: Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Mazurki Fryderyka Chopina jako „zjawisko nasycone wiedzą o wspólnocie i mające odniesienie do sfery wewnętrzności” w: Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52 (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2001
Muzyka fortepianowa Piotra Perkowskiego w: Piotr Perkowski. Życie i dzieło (pod red. Mariana Borkowskiego, Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2003
O filozofii muzyki Artura Schopenhauera i abstrakcyjności muzyki w: Muzyka a analiza, integracja, filozofia (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000
Polska muzyka sakralna końca XX wieku. Refleksje i podsumowania w: Polska muzyka organowa na przełomie wieków – podsumowania i prognozy (pod red. Marty Szoki), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2001
Solowa twórczość na instrumenty klawiszowe Witolda Rudzińskiego w: Wokół twórczości Witolda Rudzińskiego (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Tematy muzyczne w malarstwie kubistycznym w: Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Tematyczna integracja w III Symfonii F-dur op. 90 Johannesa Brahmsa w: Muzyka a analiza, integracja, filozofia (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000
Twórczość fortepianowa Wojciecha Łukaszewskiego w: Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 1999
Utwory na instrumenty solowe Mariana Borkowskiego. Próba charakterystyki wartości instrumentalnych i stylotwórczych w: Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2003
Zagadnienie narracyjności w muzyce według Eero Tarastiego. Analiza wybranego utworu jako „ciągu” narratywnego i semantycznego w: Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Zeszyt Naukowy nr 52 (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2001
artykuły

10 rocznica śmierci prof. Antoniego Szuniewicza. Muzyka jest jedna, „Niedziela” 9 III 1997, nr 10
10 rocznica śmierci prof. Feliksa Rączkowskiego. „Feliksa będziemy kształcić na organistę”, „Niedziela” 10 X 1999, nr 41
100 lat szkolnictwa muzycznego w Częstochowie, „Niedziela” 13 marca 2005, nr 11
20. Conversatorium Organowe – jubileuszowe refleksje, „Niedziela” 16 października 2005, nr 42
21. Legnickie Conversatorium Organowe, „Niedziela” 15 października 2006, nr 42
Antoni Szuniewicz – mistrz klawiatury, wspaniały pedagog, kompozytor i człowiek, „Muzyka21” nr 3 (20), marzec 2002
Aspekty religijne w polskiej muzyce fortepianowej XX i XXI wieku, „Aspekty Muzyki” 2015, tom 5
Augustyn Bloch nie żyje, „Muzyka21” nr 5 (70), maj 2006
Charakterystyka twórczości i założenia techniki kompozytorskiej Alicji Gronau, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2014 nr 3 (tom 35)
Concertino Wojciecha Łukaszewskiego jako przykład łączenia tradycji z nowoczesnością w: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, red. Marta Popowska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010
Dialog kultur na przykładzie dwudziestu odsłon Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie (1991-2010), „Ars Inter Culturas” 2014 nr 3
Działalność kompozytorska, naukowa i pedagogiczna Alicji Gronau w świetle biografii kompozytorki, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” nr 32, 2012
Eugeniusz Brańka – organista, kompozytor, pedagog. Przyczynki do biografii i do badań nad dziejami życia muzycznego Częstochowy, „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010
Feliks Rączkowski – organista, kompozytor, pedagog, „Muzyka21” nr 14, wrzesień 2001
Festiwal Chóralny w Częstochowie, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 26
Festiwal Gaude Mater - konkurs kompozytorski i prawykonania, „Inspiracje”, VI-VIII 1999, nr 4
Festiwal Gaude Mater jako promotor muzyki polskiej i nowych dzieł sakralnych w: 20. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Ars Sacra – Dialog Kultur, red. M.Z. Nowak, Marcin T. Łukaszewski, Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater", Częstochowa 2010
Festiwal Muzyki Chóralnej. Pamięci Wojciecha Łukaszewskiego, „Niedziela” 4 I 1998, nr 1
Gaude Mater. Współczesnej polskiej kultury muzycznej odsłona dwunasta, „Quo Vadis? Kwartalnik Artystyczny i Naukowy”, nr 1 (2) / 2002
Gregoriańskie inspiracje w twórczości chóralnej współczesnych kompozytorów warszawskich w: Liber Vigrensis. Ad usum Christifidelium, red. Michał Sławecki, Dom Pracy Twórczej, Wigry 2009
Hrabia... O Zygmuncie Mycielskim w 15 rocznicę śmierci, „Muzyka21” nr 8 (25), sierpień 2002
Inspiracja religijna w dziełach fortepianowych i klawesynowych Mariana Sawy w: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, red. Marta Popowska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011
Inspiracje mityczne w polskich utworach fortepianowych XX i XXI wieku w świetle polskiej i światowej muzyki o tematyce mitologicznej. Rekonesans  w: Ars inter disciplinis. Korespondencja. Na styku sztuk, red. Tomasz Baranowski, Joanna Cieślik-Klauza, Magdalena Gajl, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Białystok 2018
Inspiracje muzyką dawną w twórczości kompozytorskiej Pawła Łukaszewskiego na przykładzie wybranych utworów: Luctus Mariae, Via Crucis i Resurrectio, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2015 nr 2 (tom 36)
Inspiracje sztukami plastycznymi w polskich utworach fortepianowych XX i XXI wieku na przykładzie wybranych dzieł. Rekonesans w: Pulchritudo delectans. Korespondencja na styku sztuk, red. K.Klauza i Joanna Cieślik-Klauza, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Białystok 2017
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 1
Kalendarium życia, twórczości i działalności Mariana Borkowskiego, „Musica Sacra Nova” nr 2, 2008
Kapela Jasnogórska, „Muzyka21” nr 1 (8), styczeń 2001
Kilka oczywistych uwag dla grających na fortepianie (1) w: Musica Intellectualis, tom I Droga artysty, red. M.Zygmont, E.Dudkiewicz, E.Skardowska, E.Rozlach, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2017
Kilka oczywistych uwag dla grających na fortepianie (2)  w: Musica Intellectualis, tom II Meandry Sztuki, red. E.Dudkiewicz, E.Rozlach, E.Skardowska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2018
Kilka słów o moim Profesorze – na jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin w: Spotkania z mistrzem. Marian Borkowski w oczach uczniów i przyjaciół, red. Alicja Gronau-Osińska, Marcin T. Łukaszewski, Musica Sacra Edition, Warszawa 2014
Kolędy „Paderewianum”, „Dzwon. Tygodnik powiatu mińskiego”, 14 XII 2000, nr 45
Koncert dla Jana Pawła II, „Niedziela” 30 V 99, nr 22
Koncert kompozytorów częstochowskich, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 12
Krajowe i zagraniczne sukcesy Warszawskiego Zespołu Chorałowego, „Inspiracje”, VII-VIII 1999, nr 4
Ludomir Różycki – wielki zapomniany..., „Muzyka21” nr 1 (30), styczeń 2003
Marek Stachowski in memoriam, „Muzyka21” nr 1 (54), styczeń 2005
Marian Sawa nie żyje, „Niedziela” 8 maja 2005, nr 19
Marian Sawa – tytan organów, „Muzyka21” nr 2, maj 2000
Mariana Sawy twórczość fortepianowa o charakterze dydaktycznym w: Pokora wobec piękna sztuki dźwięków. O twórczości Mariana Sawy, red. Marcin T. Łukaszewski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2017
Mazurki Mariana Sawy w kontekście polskich mazurków fortepianowych, „Musica Sacra Nova” nr 5, 2011
Michał Kleofas Ogiński – kompozytor i polityk, „Muzyka21” nr 15, październik 2001
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Wykonawcy 1991-2009 w: 20. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Ars Sacra – Dialog Kultur, red. M.Z. Nowak, Marcin T. Łukaszewski, Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater", Częstochowa 2010
Mistrzyni (Nadia Boulanger), „ViVO” 1997, nr 1
Muzyka Bacha w wykonaniu Macieja Zagórskiego, „Niedziela” 12 IX 2004, nr 37
Muzyka i kultura polska w Libanie, „Niedziela” 11 IV 99, nr 15
Muzyka polska i prawykonania. Legnickie „Conversatorium Organowe”, „Niedziela” 28 IX 2003, nr 39
Muzyka polska na XV Festiwalu „Gaude Mater”, „Niedziela” 1 maja 2005, nr 18
Muzykologia na nowym Uniwersytecie w Warszawie, „Niedziela” 11 VI 2000, nr 24
Nadia Boulanger - przyjaciel Polski Polaków, „Niedziela” 23 I 2000, nr 4
Nadia Boulanger – kompozytor i pedagog, „Muzyka21” nr 5, październik 2000
Najpiękniejsza polska symfonia – wciąż niedoceniona [Paderewski], „Muzyka21” nr 13, czerwiec 2001
Nauczanie muzyki kościelnej w Seminarium Duchownym w świetle dokumentów Kościoła katolickiego. Głos do dyskusji o stanie muzyki w polskich świątyniach, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” nr 5, 2009
O „Gaude Mater” kilka słów jeszcze, „Niedziela” 25 V 1997, nr 21
O muzyce kameralnej Pawła Łukaszewskiego w: Muzyka kameralna kompozytorów AMFC (I). IV Sympozjum kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. Alicja Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2006
O Requiem w muzyce, „Niedziela” 14 XI 2004, nr 46
Ocalić od zapomnienia. Wojciech Łukaszewski, „Aleje 3. Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny” VI/VII 1996, nr 4
Ociosywanie mgły, „Twoja Muza” nr 6, grudzień 2009 / styczeń 2010
Organowa twórczość kompozytorów warszawskich w latach 1945-2005 i jej zastosowanie w pedagogice na przykładzie 20-letniej działalności Conversatorium Organowego w Legnicy w: Legnickie Conversatorium Organowe 1986-2005, red. Marcin T. Łukaszewski, Akademia Muzyczna w Warszawie, Legnickie Centrum Kultury im. H.Karlińskiego, Legnickie Conversatorium Organowe, Warszawa-Legnica 2006
Paderewski, Chopin i Blechacz w Filharmonii Narodowej, „Muzyka21” nr 12 (65), grudzień 2005
Panufnik i Żółtowski u Porczyńskich, „Muzyka21” nr 1 (8), styczeń 2001
Pięć żałobnych pieśni kurpiowskich Pawła Łukaszewskiego w: Kurpie i muzyka, red. Mieczysława Demska-Trębacz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2014
Podwójny sukces Chóru ATK, „Nasz Dziennik” 1998 nr 199
Polish religious music after World War Two, Editura Artes, Universitatea de Arte „George Enescu", „Artes” nr 8, 2009, Iaşi (Rumunia)
Polska sonata fletowa, „Muzyka21” nr 7, grudzień 2000
Polskie toccaty fortepianowe XX i XXI wieku. Dzieje gatunku, typologia, idiomatyka w: Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga jubileuszowa 2 dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w dziewięćdziesiąte urodziny, red. Iwona Mida, Anna Waluga, Akademia Muzyczna im. K.Szymanowskiego, Katowice 2018
Pożegnania. Wojciech Łukaszewski, „Gazeta w Częstochowie” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 22 IV 1998 nr 94
Premiery Chóru ATK, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 20
Religijna twórczość chóralna kompozytorów warszawskich w latach 1945-2003. Cechy stylistyczne, techniki kompozytorskie, inspiracje w: Muzyka sakralna. Część trzecia. Wybór wykładów z seminariów organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, red. W.Krodkiewska, Instytut im. A.Mickiewicza, Warszawa 2005
Requiem ofiarom wojny, „Niedziela” 19 IX 99, nr 37
Requiem Verdiego, „Muzyka21” nr 16, listopad 2001
Rola i znaczenie organów w twórczości Mariana Borkowskiego w: Organy i Muzyka Organowa XIV, Prace Specjalne nr 77, red. Janusz Krassowski i in., Akademia Muzyczna im. S.Moniuszki, Gdańsk 2009
Sakralna twórczość na chór a cappella Mariana Borkowskiego, „Liturgia Sacra” 17, 2011 nr 2
Six études de virtuosité for Piano by Alexandre Tansman w: Hommage to Alexandre Tansman (1897-1986) [w jęz. ang.], ed. Anna Granat-Janki, The Karol Lipiński Academy of Music, Wrocław 2019
Six études de virtuosité pour piano Aleksandra Tansmana w: W hołdzie Aleksandrowi Tansmanowi (1897–1986), red. Anna Granat-Janki, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław 2018
Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936-1978), „Seminare. Poszukiwania naukowe” nr 34, 2013
Technika wariacyjna w polskich wariacjach fortepianowych w latach 1900–2010 w: Musica Intellectualis, tom I Droga artysty, red. M. Zygmont, E. Dudkiewicz, E. Skardowska, E. Rozlach, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2017
Tematyka trynitarna w twórczości Mariana Sawy w: Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis, red. S.Dąbek, Cz.Grajewski, Z.Kołodziejczak, K.Niegowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
Twórca kultury muzycznej Częstochowy. W 20. rocznicę śmierci Wojciecha Łukaszewskiego, „Niedziela” 12 IV 1998 nr 15
Twórca muzyki sakralnej w XXI wieku. O muzyce Pawła Łukaszewskiego, "Heksis" 1999 nr 3-4, s. 208-216
Twórczość chóralna a cappella Stanisława Moryto – mały szkic o wielkiej muzyce w: Zaistniał sens i dźwięk. Twórczość Stanisława Moryto, red. Katarzyna Szymańska-Stułka, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2019
Twórczość fortepianowa kompozytorów polskich w latach 2000-2017 na przykładzie wybranych utworów, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2018, tom 39 nr 1
Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” nr 29, 2011
Usłyszeć to, co wyrasta w ciszy, „Twoja Muza” nr 3 / 2008
„Via Crucis” Pawła Łukaszewskiego: Białystok – Częstochowa – Kalisz – Gdańsk, „Niedziela” 7 VII 2002, nr 27
Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny w: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015
Wojciech Łukaszewski – kompozytor, pedagog, działacz muzyczny, cz. I, „Muzyka21” nr 11, kwiecień 2001
Wojciech Łukaszewski – kompozytor, pedagog, działacz muzyczny, cz. II, „Muzyka21” nr 12, maj 2001
Wojciech Łukaszewski. Wspomnienie, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 9 IV 1998 nr 84
Wokół pojęcia sacrum w muzyce, „Musica Sacra Nova” nr 1, 2007
Wokół własnej twórczości chóralnej o tematyce religijnej: związki z tradycją i współczesnością, środki techniki kompozytorskiej, teksty, inspiracje w: Et super hanc petram... Księga pamiątkowa z okazji 75-lecia urodzin Księdza Profesora Kazimierza Szymonika, red. Michał Sławecki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2017
Wprowadzenie w problematykę techniki gry i środków techniki kompozytorskiej w etiudach fortepianowych kompozytorów polskich w latach 1916-2006, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2010 nr 27
Wydarzenie roku - Festiwal „Gaude Mater”, „Niedziela” 16 V 99, nr 20
Władysław Żeleński – konserwatysta, epigon, eklektyk?, „Muzyka21” nr 1 (8), styczeń 2001
Z prac Chóru ATK, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 9
Zagraniczne tournées Chóru ATK, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 18
Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem w: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016
Życie i działalność Wojciecha Łukaszewskiego w: Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w osiemdziesiąte urodziny, red. G.Darłak, Akademia Muzyczna im. K.Szymanowskiego, Katowice 2008
Życie i twórczość Wojciecha Łukaszewskiego, „Saeculum Christianum” 1999 nr 2, s. 123-138
Życie, działalność i twórczość kompozytorska Mariana Borkowskiego – rekonesans, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2016 nr 2 (tom 37)
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Perkowski Piotr: Sonata fortepianowa op. 8, Musica Iagellonica, Kraków 2007
Sawa Marian: Utwory fortepianowe (zeszyt I), Towarzystwo im. Mariana Sawy Edition, Warszawa 2007
Sawa Marian: Utwory fortepianowe (zeszyt II), Towarzystwo im. Mariana Sawy Edition, Warszawa 2007
Sawa Marian: Utwory kameralne na instrumenty dęte i organy, Towarzystwo im. Mariana Sawy Edition, Warszawa 2007
Sawa Marian: Utwory klawesynowe, Towarzystwo im. Mariana Sawy Edition, Warszawa 2007
Sawa Marian: Utwory organowe (zeszyt I), Towarzystwo im. Mariana Sawy Edition, Warszawa 2007
Sawa Marian: Utwory organowe (zeszyt II), Towarzystwo im. Mariana Sawy Edition, Warszawa 2007
Sawa Marian: Utwory wokalne na głos solowy i organy, Towarzystwo im. Mariana Sawy Edition, Warszawa 2007
Łukaszewski Wojciech: Pieśni na głos i fortepian w: Dzieła wszystkie, z. 2, Musica Sacra Edition, Warszawa 2009
Łukaszewski Wojciech: Utwory chóralne w: Dzieła wszystkie, z. 1, Polihymnia, Lublin 2006
Łukaszewski Wojciech: Utwory solowe w; Dzieła wszystkie, z. 3, Musica Sacra Edition, Warszawa 2010
hasła encyklopedyczne

Borkowski Marian w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), t. I, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Gronau Alicja w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), t. I, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Milhaud Darius w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Moryto Stanisław w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Palester Roman w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Sawa Marian w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), t. II, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Świder Józef w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 9, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Szuniewicz Antoni w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 9, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Twardowski Romuald w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 9, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Węcowski Jan w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), t. II, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Łuciuk Juliusz w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Łukaszewski Paweł w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), t. I, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Łukaszewski Paweł w: Religia. Encyklopedia PWN (pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego), t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Łukaszewski Wojciech w: Słownik Biograficzny Ziemi Częstochowskiej (pod red. A. J. Zakrzewskiego), t. I, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 1998
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

21. Legnickie Conversatorium Organowe [sprawozdanie z festiwalu], „Musica Sacra Nova” nr 1, 2007
Marian Sawa (1937-2005). Complete Violin Works [recenzja płyty CD] w: Musica Intellectualis, tom II Meandry sztuki, red. E. Dudkiewicz, E. Rozlach, E. Skardowska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2018
Antonio Vivaldi – Fabio Biondi [recenzja płyty], „Twoja Muza” nr 1 / 2004
Antonio Vivaldi – Nigel Kennedy [recenzja płyty], „Twoja , Muza” nr 1 / 2004
Działalność Towarzystwa imienia Mariana Sawy w latach 2006–2009 [sprawozdanie], „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010
Elżbieta Jasińska-Jędrosz, Magdalena Borowiec (wsp.): "Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie". Katalog, tom I: A-Ł, Warszawa 2014  [recenzja książki], „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2016 nr 3 (tom 37)
Hanna Kostrzewska: "Fresk w muzyce polskiej XX i XXI wieku. W poszukiwaniu differentia specifica", Poznań 2012 [recenzja książki], „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2014 nr 1 (tom 35)
Iwona Fokt: "Feliks Nowowiejski", Poznań 2016 [recenzja książki], „De Musica Commentarii. Pismo Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki AM w Poznaniu” 2017, nr 3
Krzesimir Dębski – Symphony Nihil homine mirabilius [recenzja płyty], „Twoja Muza” nr 3 / 2004
Kurs interpretacji utworów fortepianowych i organowych Mariana Sawy [sprawozdanie], „Musica Sacra Nova” nr 5, 2011
Lalo – Sain-Saëns – Ravel / Maxim Vengerov [recenzja płyty], „Twoja Muza” nr 1 / 2004
Marek Podhajski - red.: "Polish Music – Polish Composers. 1918-2010", Gdańsk – Lublin 2013 [recenzja książki], „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2015 nr 3 (tom 36)
Maria Peryt: "Postmodernizm się skończył. Cechy generacji MW w odniesieniu do idei postmodernizmu", Warszawa 2015 [recenzja książki], „Aspekty Muzyki” 2015, tom 5
Marta Szoka, Agnieszka Mroczek, Stanisław Czopowicz - red.: "Siła tradycji. Smak nowości. XXV lat Conversatorium Organowego w Legnicy", Warszawa 2011 [recenzja książki], „Seminare. Poszukiwania Naukowe” nr 31, 2012
Międzynarodowa Sesja Naukowa i książka "Organy i muzyka organowa: XIV" [sprawozdanie z konferencji i recenzja książki], „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010
Mozartiana – różne oblicza muzyki wiedeńskiego klasyka  [sprawozdanie z festiwalu], „Musica Sacra Nova” nr 1, 2007
Muzyka Stanisława Moryto na płytach wydawnictwa Musica Sacra Edition [recenzja serii płyt CD], „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010
Na Jasnej Górze odnalazłem wolną Polskę i ...siebie, Częstochowa 2004 [recenzja książki], „Twoja Muza” nr 5 / 2004
Powrót do najlepszych ideałów wychowania jest sprawą pierwszoplanową [recenzja książki Zofii Konaszkiewicz: "Szkice z pedagogiki muzycznej",  Warszawa 2001], „Musica Sacra Nova” nr 1, 2007
Przewodnik po muzyce liturgicznej [recenzja książki ks. Ireneusza Pawlaka: "Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła", Lublin 2001], „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli” nr 10 / 2004
Rok 2015 pod znakiem obchodów dziesiątej rocznicy śmierci Mariana Sawy (1937-2005). Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych: konferencje, koncerty, konkursy [sprawozdanie], „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2016 nr 1 (tom 37)
Różycki, Panufnik, Kulenty, Chmielarz / Trio Varsovia [recenzja płyty], „Twoja Muza” nr 6 (19), grudzień-styczeń 2006/2007
Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis  [recenzja książki], „Musica Sacra Nova” nr 5, 2011
Seria płyt "Panorama nowej muzyki polskiej" [recenzja serii płyt CD],, „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010
Stanisław Dąbek: "Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku 1900–1995", Warszawa 1996 [recenzja książki], „Muzyka” 2002 nr 2
The Passion of the Christ [recenzja płyty], „Twoja Muza” nr 3 / 2004
XVI Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej [sprawozdanie z festiwalu], „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010
Zofia Konaszkiewicz - red.: "Mój warsztat artystyczny – mój warsztat pedagogiczny", Warszawa 2007  [recenzja książki], „Musica Sacra Nova” nr 3-4, 2009-2010